Nhúng
Toàn màn hình
/ 10
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-18 08:02:21
1 Tc ph ẩ m Đ ườ ng cch m ệ nh c gi t r ị l lu ậ n v th ự c ti ễ n su s ắ c. L lu ậ n c ủ a tc ph ẩ m khng sch v ở m v ạ ch ra l lu ậ n cch m ạ ng Vi ệ t Nam thi ế t th ự c, t r i th ứ c l lu ậ n cch m ạ ng Vi ệ t Nam đ đ ượ c hi ệ n di ệ n t rong tc ph ẩ m r ấ t mcxt nh ư ng c ng rũ ấ t Vi ệ t Nam, d ễ hi ể u, d ễ ti ế p thu, k ế t h ợ p r ấ t ti tnh ph ươ ng php l ị ch s ử v lgch. Dng l ị ch s ử đ ể ni l lu ậ n, t ừ Cch m ạ ng Php đ ế n Cch m ạ ng Nga v k ế t lu ậ n ở Cch m ạ ng Nga, r ồ i l ấ y l lu ậ n soi sng th ự c ti ễ n Vi ệ t Nam, v k ế t lu ậ n: Ch ỉ c cch m ạ ng v s ả n m ớ i gi ả i phng đ ượ c dn t ộ c. I- Hon c ả nh ra đ ờ i c ủ a tc ph ẩ m 1. Th ế gi ớ i Ch ủ ngh a Mc - Lnin l s ĩ ự ti ế p n ố i v pht t r i ể n nh ữ ng t ư t ưở ng gi ả i phng con ng ườ i c ủ a nhn lo ạ i. N t r đ ở thnh v kh tũ ư t ưở ng c ủ a giai c ấ p v s ả n đ ấ u tra nh ch ố ng ch ủ ngh aĩ t ư b ả n v xy d ự ng x h ộ i m ớ i - x h ộ i ch ủ ngh a v c ĩ ộ ng s ả n ch ủ ngh a. ĩ Đ ượ c h ọ c thuy ế t khoa h ọ c v cch m ạ ng soi đ ườ ng, phong t ro đ ấ u tra nh c ủ a giai c ấ p v s ả n cc n ướ c t rn th ế gi ớ i pht tr i đ ể n m ạ nh m ẽ , d ẫ n đ ế n s ự ra đ ờ i c ủ a cc Đ ả ng C ộ ng s ả n nh ư : Đ ả ng x h ộ i - dn ch ủ Nga đ ượ c thnh l ậ p (1903); Đ ả ng C ộ ng s ả n Php đ ượ c thnh l ậ p (1920); Đ ả ng C ộ ng s ả n Trung Qu ố c ra đ ờ i (1921)... N m 1917, ă Đ ả ng C ộ ng s ả n Bnsvch Nga lnh đ đ ạ o cu ộ c Cch m ạ ng Thng M ườ i Nga thnh cng. Cch m ạ ng Thng M ườ i Nga l b ằ ng ch ứ ng kh ẳ ng đ ị nh gi tr ị th ự c ti ễ n c ủ a ch ủ ngh a Mc - Lnin, ĩ đ ồ ng th ờ i c ng bo hiũ ệ u th ờ i k ỳ đ ấ u t ranh ginh th ắ ng l ợ i c ủ a giai c ấ p v s ả n th ế gi ớ i b ắ t đ ầ u. N m 1919, Qu ă ố c t ế I I I - B ộ Tham m ư u c ủ a phong t ro c ộ ng s ả n v cng nhn qu ố c t ế đ ượ c thnh l ậ p. Qu ố c t ế I I I quan tm đ đ ế n cch m ạ ng thu ộ c đ ị a. B ả n S ơ th ả o l ầ n th ứ nh ấ t lu ậ n c ươ ng v ề v ấ n đ ề dn t ộ c v v ấ n đ ề thu ộ c đ ị a c ủ a Lnin tc đ đ ộ ng tr ự c ti ế p đ ế n phong tro gi ...
— Xem thêm —
Bình luận