Tiết 35 : TRAU DỒI VỐN TỪ

Lượt xem: 1443
Số trang: 0
Mã số: 173833
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-19 12:11:30
Tiết 35 : TRAU DỒI VỐN TỪ
Hs hiểu tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ - Hiểu: phải rèn luyện để biết

được chính xác đầy đủ nghĩa và cách dùng của từ, cách làm tăng vốn từ B. Chuẩn

bị - Sgk, sgv, thiết kế bài giảng - Bảng phụ. C Tiến trình tổ chức các hoạt động

1. Kiểm tra : Thuật...
  Tiết 35 : TRAU DỒI VỐN TỪ Hs hiểu tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ - Hiểu: phải rèn luyện để biết được chính xác đầy đủ nghĩa và cách dùng của từ, cách làm tăng vốn từ B. Chuẩn bị - Sgk, sgv, thiết kế bài giảng - Bảng phụ. C Tiến trình tổ chức các hoạt động 1. Kiểm tra : Thuật...  
— Xem thêm —