Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

Lượt xem: 9648
Số trang: 0
Mã số: 173794
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-19 12:17:58
Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ
HS ôn lại mục đích và cách thức tóm tắt VB tự sự - Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản

tự sự. B. Chuẩn bị - Sgk, sgv, bài soạn, xem lại bài “ Tóm tắt VB tự sự ” ở lớp

8 - Bảng phụ C . Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra : ở sự phát triển nghĩa của từ

vựng? Làm Bài tập...
Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ HS ôn lại mục đích và cách thức tóm tắt VB tự sự - Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản tự sự. B. Chuẩn bị - Sgk, sgv, bài soạn, xem lại bài “ Tóm tắt VB tự sự ” ở lớp 8 - Bảng phụ C . Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra : ở sự phát triển nghĩa của từ vựng? Làm Bài tập...
— Xem thêm —