Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-20 17:40:09
1 Kỹ n ăng thuy ết trình “Bài thuy ết trình đầy tính thuy ết ph ục” ”Anh có th ể trình bày rõ h ơn cho chúng tôi bi ết v ề công ty c ủa mình không ?”. Đ ó là nhữ ng lời mà b ạn vừ a sợ vừa mu ốn nghe: m ột lời mời b ạn đế n thuyế t trình cho m ột thân ch ủ, m ột khách hàng hay m ột nhà tài trợ đầ y ti ềm n ăng. Đ iề u khẳ ng định chắ c chắn ở đây r ằ ng là b ạn vừ a vui m ừng vì c ơ hội đến vừ a lo l ắng r ằng mình s ẽ làm h ỏng cơ hội này. Nh ững buổi thuy ết trình quan trọng th ường khi ến b ạn lo l ắng. M ặc dù đó ch ỉ là m ột lời m ời đi ăn tr ưa thân m ật hay m ột cuộc h ọp vớ i đầ y đủ nhân vậ t quan trọng của giới kinh doanh như ng bạn biết rằ ng mình phả i nắm v ững nhữ ng gì đị nh nói và nói nh ư th ế nào. Tôi v ẫn nhớ rõ một cuộc họp quan tr ọng trong nh ững ngày tôi m ới b ướ c vào gi ới kinh doanh. Tôi đã g ửi m ột lo ạt th ư đế n danh sách các khách hành ti ềm n ăng và m ột người rấ t quan trọng trong s ố đó đã mời tôi đi ăn tr ưa. Tôi đã đến s ớm - một vi ệc mà tr ước đây tôi hi ếm khi th ực hi ện r ồi ng ồi trong xe ô tô xem l ại nh ững ghi chú mà tôi đã viết trên nh ững t ờ gi ấy nh ắc vi ệc. Tôi c ũng ki ểm tra l ại đầ u tóc c ũng như cách trang điể m c ủa mình, sau đó tôi nhìn đồ ng hồ, rồi lại nhìn l ại nh ững t ờ gi ấy nh ắc vi ệc, xem l ại đầ u tóc và cách trang đ iể m … c ứ liên t ục nh ư vậ y. Tôi r ất vui s ướng vì hợ p đồng đã được kí k ết. Trên thự c tế v ị khách hàng đó đã giúp đỡ tôi r ất nhi ều trong nh ững nă m đầu khi tôi m ới ch ập ch ững bướ c vào công vi ệc kinh doanh. K ể t ừ đó tôi đã thự c hiện hàng tr ăm cu ộc thuy ết trình và tôi đã h ọc đượ c một số kĩ nă ng quan tr ọng sau đây : • T ạo dự ng m ối quan h ệ t ốt : Để mọi chuy ện di ễn ra t ốt đẹ p nh ất thì điều quan tr ọng nhất chính là B ẠN. Trong khi bạ n tập trung vào bả n thuyết trình c ủa mình thì m ọi người cũng ch ăm chú phán đoán xem b ạn có phả i là kiểu người mà h ọ có thể tin t ưởng và cùng hợ p tác đượ c không. Do đó hãy thoải mái một chút và gây d ựng các m ối quan h ệ cá nhân . • Đề cập ngay đế n những điểm quan trọng nhấ t của bài thuy ết trình : Ngay c ả khi bạ n không chu ẩn bị sẵn sàng cho m ột cuộc thuy ết trình trang tr ọng, thì c ũng đừng đi lạ c chủ đề Hãy xác định rõ nhữ ng điểm quan tr ọng nhất và trình bày chúng. B ạn không hề muốn mình r ời cu ộc h ọp và ch ỉ trích b ản thân r ằng mình đã quên m ột điểm quan trọng có th ể đem l ại c ơ hội cho mình ch ứ ? • Chu ẩn bị kĩ càng : Không ch ỉ chuẩ n bị nhữ ng gì b ạn đị nh trình bày mà b ạn còn phả i hi ểu thính gi ả mu ốn gì n ữa . Tri th ức là s ức m ạnh ! • Chu ẩn bị chương trình di ễn thuyế t POWERPOINT n ổi tiếng : Đặc bi ệt đố i v ới nh ững buổi thuy ết trình trang tr ọng thì tôi gợi ý b ạn nên s ử dụng ch ương trình này . Nó khi ến bạ n làm ch ủ mình và nh ắc b ạn đề cập đế n nhữ ng điểm quan trọng . Chuẩ n bị chương trình POWERPOINT là m ột thói quen tốt để vạ ch rõ nh ững đi ểm mà b ạn muốn trình bày ngay c ả khi b ạn không hề kết thúc b ản di ễn thuyế t bằng cách ch ỉ s ử dụng m ỗi chương trình đó. • Th ực hành : Không nh ững bạ n phải thực hành bài diễ n thuyết c ủa mình nhi ều l ần tr ước khi bạ n trình bày nó tr ực tiế p mà ít nh ất b ạn c ũng phả i vạch ra các viễ n cảnh có th ể xả y ra . Hãy s ử dụng nhữ ng bài thuy ết trình này nh ư là cách để làm cho ngôn t ừ và khả năng trình ...
— Xem thêm —
Bình luận