Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-11 10:12:58
1 Bài thu ho ch th c t v ạ ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th tr nạ ộ ả ấ ự ủ ườ ị ấ trên đ a bàn vùng Tây nguyênị A- Nh ng v n đ lý lu n v qu n lý đ t đai-xây d ng c s ữ ấ ề ậ ề ả ấ ự ở ơ ở : I- Nh ng v n đ qu n lý nhà n c v đ t đai ữ ấ ề ả ướ ề ấ 1- Khái ni m và v trí vai trò trong công tác qu n lý đ t đai ệ ị ả ấ : a-Khái ni m v qu n lý nhà n c v đât đai ệ ề ả ướ ề : Qu n lý nhà n c là s tác đ ng mang tính ch t quy n-t ch c c a các c quan ả ướ ự ộ ấ ề ổ ứ ủ ơ nhà n c,các cá nhân có th m quy n t i đ i t ng b qu n lý nh m đ t đ c m c tiêu ướ ẩ ề ớ ố ượ ị ả ằ ạ ượ ụ do ch th qu n lý nhà n c đ t ra.Nh v y qu n lý nhà n c v đ t đai là m t ho t ủ ể ả ướ ặ ư ậ ả ướ ề ấ ộ ạ đ ng c u thành trong qu n lý chung c a nhà n c,đó là ho t đ ng v i vi c s d ng các ộ ấ ả ủ ướ ạ ộ ớ ệ ử ụ ph ng pháp,công c qu n lý thích h p tác đ ng đ n hành vi,ho t đ ng c a đ i t ng ươ ụ ả ợ ộ ế ạ ộ ủ ố ượ s d ng đ t nh m m c tiêu s d ng đ t ti t ki m,hi u qu và b o v môi tr ng trên ử ụ ấ ằ ụ ử ụ ấ ế ệ ệ ả ả ệ ườ ph m t ng đ a ph ng g8án li n t ng th chung c a c n c. ạ ừ ị ươ ề ổ ể ủ ả ướ Nh ng công c qu n lý c a nhà n c có th là các ch tr ng,chính sách pháp ữ ụ ả ủ ướ ể ủ ươ lu t(th hi n c th trong đ i s ng xã h i b ng các văn b n lu t và văn b n quy ph m ậ ể ệ ụ ể ờ ố ộ ằ ả ậ ả ạ pháp lu t).Bên c nh đó công c còn là b máy,đ i ngũ cán b làm công tác n y nh b ậ ạ ụ ộ ộ ộ ầ ư ộ máy chuyên nghi p theo dõi qu n lý đ t đai (nh phòng tài nguyên-môi tr ng,phòng ệ ả ấ ư ườ qu n lý đô th ,văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t. . .,b máy chuyên nghi p trong ả ị ề ử ụ ấ ộ ệ vi c thi t k quy ho ch có liên quan v đ t đai-xây d ng). ệ ế ế ạ ề ấ ự b-V trí vai trò v qu n lý nhà n c đ t đai ị ề ả ướ ấ Đ t đai đ c nh n th c trong xã h i và lu t pháp đó là t li u s n xu t,là tài ấ ượ ậ ứ ộ ậ ư ệ ả ấ nguyên có h n c a qu c gia ,m t khác trong đ i s ng xã h i nó không ch là t li u s n ạ ủ ố ặ ờ ố ộ ỉ ư ệ ả xu t mà còn là v n,là tài s n c a công dân. ấ ố ả ủ Chính vì đ t đai có m t giá tr mà pháp lu t và xã h i xác đ nh,nó là m t tài ấ ộ ị ậ ộ ị ộ nguyên có h n nên vi c quan lý s d ng đ t sao cho ti t ki m,hi u qu ,b o đ m tính ạ ệ ử ụ ấ ế ệ ệ ả ả ả an toàn và b n v ng,đ m b o sao cho h n ch đ n m c th p nh t nh ng tác h i v ề ữ ả ả ạ ế ế ứ ấ ấ ữ ạ ề kinh t -xã h i mà h qu b t ngu n t đ t và qu n lý đ t ( nh qu n lý không t t s ế ộ ệ ả ắ ...
— Xem thêm —
Bình luận