TRUYỆN MỘT PHEN SỢ HÃI

Số trang: 6
Mã số: 1713140
Loại file: PPTX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-09-23 16:03:53
Trường mầm non An ThượngHoạt động làm quen với văn họcĐÒ tµi: TruyÖn:Một phen sợ hãiThể loại: Dạy trẻ kể lại chuyện.Đối tượng: mẫu giáo nhỡ - Lớp A2Giáo viên thực hiện: Nguyễn Th? MaiI. ổn định tổ chứcII. Nội dung chính1.Kể chuyện cho trẻ nghe2.Trích dẫn ,đàm thoạiIII.Ôn luyện củng cốTrò chơi : nghép tranh Giờ học đến đây là kết thúcChúc các cô mạnh khỏeChúc các bé chăm ngoan Trường mầm non An Th ngượ Ho¹t ®éng lµm quen víi v¨n häc Đ Ò tµi: TruyÖn :Một phen sợ hãi ThÓ lo¹i: D¹y trÎ kÓ l¹i chuyÖn . § èi t­îng: mÉu gi¸o nhì - Líp A2 Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Th M ị ai I. æn ®Þnh tæ chøc II. Néi dung chÝnh 1.KÓ chuyÖn cho trÎ nghe 2.TrÝch dÉn ,®µm tho¹i III.¤n luyÖn cñng cè Trß ch¬i : nghÐp tranh Giê häc ®Õn ®©y lµ kÕt thócChóc c¸c c« m¹nh kháe Chóc c¸c bÐ ch¨m ngoan
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận