Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-12 16:44:17
ĐINH MỨC DỰ TOÁN TỔNG HỢP Định mức dự toán tổng hợp (ĐMDTTH) là loại định mức quy định mức chi phí của cả 3 yếu tố sản xuất (vật liệu, nhân công và sử dụng máy thi công) cho 1 đơn vị sản phẩm xây dựng. 10.1. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG ĐMDTTH: Định mức dự toán chi phí vật liệu là mức hao phí vật liệu cần thiết để hoàn thành 1 đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng kể cả hao hụt vật liệu được phép trong quá trình thi công. Trong định mức dự toán tổng hợp, chi phí các loại vật liệu gồm: Phần III ĐINH MỨC DỰ TOÁN TỔNG HỢP Chương 10 ĐINH MỨC DỰ TOÁN TỔNG HỢP Định mức dự toán tổng hợp (ĐMDTTH) là loại định mức quy định mức chi phí của cả 3 yếu tố sản xuất (vật liệu, nhân công và sử dụng máy thi công) cho 1 đơn vị sản phẩm xây dựng. 10.1. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG ĐMDTTH: Định mức dự toán chi phí vật liệu là mức hao phí vật liệu cần thiết để hoàn thành 1 đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng kể cả hao hụt vật liệu được phép trong quá trình thi công. Trong định mức dự toán tổng hợp, chi phí các loại vật liệu gồm: 1. Vật liệu chính, chẳng hạn trong thi công kết cấu bê tông cốt thép thì vật liệu chính là vữa bêt tông, cốt thép. Mức hao phí vật liệu (VL) trong định mức dự toán tổng hợp được xác định như sau (10-1) hhLCVcdKKKVVL×××= 1 Trong đó: V: Lượng vật liệu cho từng bộ phận công việc theo tính toán từ thiết kế hoặc kinh nghiệm thi công. - Hệ số chuyển đổi đơn vị tính vật liệu theo thực tế hoặc kinh nghiệm thi công sang đơn vị tính vật liệu trong định mức dự toán. VcdK - Định mức tỷ lệ hao hụt vật liệu được phép trong thi công. hhK tchhHK+=1 (10-2) - Định mức hao hụt vật liệu trong thi công theo các quy định hiện hành của Nhà nước, theo thực tế của các công trình tương tự hoặc theo kinh nghiệm thi công. tcH 2. Vật liệu phụ (VLP) như chất phụ gia, chất chống dính để dễ tháo ván khuôn,… Vật liệu phụ được định mức bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chi phí các loại vật liệu chính tính bằng định lượng trong định mức dự toán và xác định theo công thức sau: ∑ ∑ = = × × =m j jj n i iPiP P pVL pVL VL 1 1x100% (10-3) Trong đó: iPiPPVL, - Lượng hao phí và mức giá vật liệu của loại vật liệu phụ thứ i. jjPVL,- Lượng hao phí và mức giá vật liệu của loại vật liệu chính thứ j. 3. Vật liệu luân chuyển (VLLC), là loại vật liệu được dùng nhiều lần trong sản xuất nên về mặt hạch toán chi phí sản xuất không thể coi như vật liệu bình thường được. Vì vật liệu bình thường chỉ tham gia một lần vào quá trình sản xuất và nó chuyển toàn bộ giá trị của mình vào giá thành sản phẩm được làm ra. Còn VLLC được dùng nhiều lần trong sản xuất nhưng lại không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định nên không được tính khấu hao, mà mỗi lần sử dụng nó chuyển một phần giá trị của mình vào giá thành sản phẩm bằng hệ số luân chuyển. Hao phí vật liệu luân chuyển được xác định như sau: LCLCKVVL×= ...
— Xem thêm —
Bình luận