Khái niệm công tác văn thư

Số trang: 4
Mã số: 170053
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-13 05:28:55
Công tác văn thư là tất cả các công việc có liên quan đến công văn giấy tờ, bắt đầu từ khi thảo văn bản (đối với TL đi) hoặc từ khi tiếp nhận (đối với TL đến) đến khi giải quyết xong công việc, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào LTCQ . 1 Khái ni m công tác văn th ? V trí, tác d ng c a công tác văn th trong c quan,ệ ư ị ụ ủ ư ơ t ch c? ổ ứ a. Kh/ni m ệ Công tác văn th là t t c các công vi c có liên quan đ n công văn gi y t , b t đ u t ư ấ ả ệ ế ấ ờ ắ ầ ừ khi th o văn b n (đ i v i TL đi) ho c t khi ti p nh n (đ i v i TL đ n) đ n khi gi i ả ả ố ớ ặ ừ ế ậ ố ớ ế ế ả quy t xong công vi c, l p h s và n p l u h s vào LTCQ . ế ệ ậ ồ ơ ộ ư ồ ơ b. V trí ị Công tác văn th là công tác quan tr ng trong ho t đ ng c a t t c các c quan. Các ư ọ ạ ộ ủ ấ ả ơ c quan Đ ng, Nhà n c, đoàn th mu n th c hi n ch c năng, nhi m v c a mình đ u ơ ả ướ ể ố ự ệ ứ ệ ụ ủ ề c n ph i dùng đ n công văn gi y t đ ph bi n các ch tr ng, chính sách, ph n ánh ầ ả ế ấ ờ ể ổ ế ủ ươ ả tình hình lên c p trên, trao đ i, liên h , ph i h p công tác, ghi l i nh ng s ki n, hi n ấ ổ ệ ố ợ ạ ữ ự ệ ệ t ng x y ra trong ho t đ ng hàng ngày. ượ ả ạ ộ Đ c bi t đ i v i văn phòng c p u là c quan tr c ti p giúp các c p u t ch c đi u ặ ệ ố ớ ấ ỷ ơ ự ế ấ ỷ ổ ứ ề hành b máy đ ng th i là m t trung tâm thông tin t ng h p ph c v lãnh đ o. ộ ồ ờ ộ ổ ợ ụ ụ ạ c. T ác d ng c a công tác văn th ụ ủ ư - Làm t t công tác văn th góp ph n đ y m nh m i ho t đ ng c a các c quan, gi m ố ư ầ ẩ ạ ọ ạ ộ ủ ơ ả b t t quan liêu gi y t ớ ệ ấ ờ - Làm t t công tác văn th góp ph n gi gìn bí m t c a Đ ng và Nhà n c ố ư ầ ữ ậ ủ ả ướ - Làm t t công tác văn th t o đi u ki n thu n l i cho công tác l u tr ố ư ạ ề ệ ậ ợ ư ữ 2. N i dung công tác văn th ộ ư ? Trách nhi m c a th tr ng, cán b , nhân viênệ ủ ủ ưở ộ trong c quan? ơ - Th o văn b n, ghi biên b n các cu c h p, h i ngh ả ả ả ộ ọ ộ ị  là trách nhi m c a chuyên viên,ệ ủ cán b ộ - S a và duy t b n th o ử ệ ả ả  chuyên viên, th tr ng.ủ ưở - Đánh máy, in  nhân viên đánh máy. - Trình ký  văn th ư - Ký  th tr ng ủ ưở - Qu n lý con d u ch t ch , s d ng con d u đúng quy đ nh ả ấ ặ ẽ ử ụ ấ ị  văn th .ư - Vào s và làm th t c g i đi ổ ủ ụ ử  văn th .ư - C p phát gi y đi đ ng, gi y gi i thi u ấ ấ ườ ấ ớ ệ  văn th .ư - Nh n, vào s công văn đ n ậ ổ ế  văn th .ư - Phân ph i công văn đ n ố ế  th tr ng.ủ ưở - Chuy n giao công văn đ n ể ế  văn th .ư - Theo dõi gi i quy t công văn đ n ả ế ế + Theo dõi gi i quy t v n i dung ả ế ề ộ  th tr ngủ ưở + Theo dõi th i gian gi i quy t ờ ả ế  văn thư - L p h s ậ ồ ơ  t t c nh ng ng i liên quan đ n công văn gi y t .ấ ả ữ ườ ế ấ ờ - N p l u h s vào l u tr c quan ộ ư ồ ơ ư ữ ơ  t t c nh ng ng i có h s .ấ ả ữ ườ ồ ơ 3. Tài li u l u tr là gì? ệ ư ...
— Xem thêm —
Bình luận