cach giai mot so bai toan lien quan den ti so

Số trang: 14
Mã số: 1697951
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 14
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-09-23 16:06:51
giảI một số bài toán liên quan đến tỉ sốPhần thứ nhất đặt vấn đề Trong chương trình tiểu học ,việc giải các bài toán chiếm một vị trí rất quan trọng. Được thể hiện qua các quy tắc toán học, khái niệm toán học đều được giảng dạy thông qua giải toán. Việc giải toán giúp học sinh củng cố vận dụng các kiến thức, rèn luyện kỉ năng tính toán . Đồng thời qua việc giải toán cho học sinh mà giáo viên có thể phát hiện những mặt mạnh mặt yếu của từng học sinh về kiến thức, kĩ năng tư duy để từ đó giúp học sinh phát huy tính chủ động sáng tạo trong học tập. Hướng dẫn học sinh tìm ra lời giải đúng và hay là rất khó. Đại đa số giáo viên chỉ hướng dẫn học sinh giải các bài toán trong sách giáo khoa ít khi đề cập đến các bài toán khác trong các tài liệu tham khảo, các bài toán nâng cao. Các bài toán liên quan đến tỉ số có nội dung rất rộng và có nhiều bài toán khó, chính vì thế viêc hướng dẫn giảng dạy, rèn kỉ năng giải các bài toán liên quan đến tỉ số còn có phần hạn chế đối với cả giáo viên và học sinh. Để dạy tốt các bài toán dạng này điều trước tiên giáo viên phải yêu nghề mến trẻ, thực sự quan tâm đến học sinh, từ đó phải đầu tư nghiên cứu, tìm tòi,sáng tạo đề ra những biện pháp cụ thể cho từng tiết dạy , đặc biệt là các tiết rèn kỉ năng vào buổi chiều. Điều này sẻ phát huy tối đa khả năng của học sinh khá, giỏi, hơn thế nữa qua quá trình nghiên cứu tìm tòi thì trình độ chuyên môn của giáo viên cũng được nâng lên. Từ những điều này tôi thấy việc tìm ra những phương pháp giải các bài toán có liên quan đến tỉ số để giảng dạy cho học sinh là cần thiết. Vì vậy tôi đã cố gắng nghiên cứu, tìm tòi tham khảo nên mạnh dạn đem ra một số phương pháp giải các bài toán có liên quan đến tỉ số, nhằm đáp ứng một phần nào trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt là dạy học đối với đối tượng học sinh khá giỏi. Chính vì lẽ đó mà trong thời gian gần đây tôi đã tìm hiểu ,nghiên cứu một số cách giải các bài toán liên quan đến tỉ số để áp dụng vào công tác giảng dạy của mìnhPhần thứ hai: Nội dung I. Cơ sở lí luận 1Cơ sở khoa học. Trong hoạt động dạy và học thì không thể không nói đến phương pháp dạy và phương pháp học. Hai hoạt động đó diễn ra song song , nếu chỉ chú ý đến việc truyền thụ kiến thức cho học sinh mà không chú ý dến việc hình thành kỉ năng cho học sinh thì quá trình dạy học sẻ không mang lại kết quả cao. Khi học sinh không nhận thức được bản chất vấn đề thì không hình thành được kỉ năng , kỉ xảo từ đó không nhận thức đúng đắn , đáp ứng yêu cầu thực tiển, sẻ xẩy ra những t gi¶I mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè PhÇn thø nhÊt ®Æt vÊn ®Ò Trong ch ¬ng tr×nh tiÓu häc ,viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n chiÕm mét vÞ trÝ rÊt quan träng. § îc thÓ hiÖn qua c¸c quy t¾c to¸n häc, kh¸i niÖm to¸n häc ®Òu ® îc gi¶ng d¹y th«ng qua gi¶i to¸n. ViÖc gi¶i to¸n gióp häc sinh cñng cè vËn dông c¸c kiÕn thøc, rÌn luyÖn kØ n¨ng tÝnh to¸n . §ång thêi qua viÖc gi¶i to¸n cho häc sinh mµ gi¸o viªn cã thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng mÆt m¹nh mÆt yÕu cña tõng häc sinh vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng t duy ®Ó tõ ®ã gióp häc sinh ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o trong häc tËp. H íng dÉn häc sinh t×m ra lêi gi¶i ®óng vµ hay lµ rÊt khã. §¹i ®a sè gi¸o viªn chØ h íng dÉn häc sinh gi¶i c¸c bµi to¸n trong s¸ch gi¸o khoa Ýt khi ®Ò cËp ®Õn c¸c bµi to¸n kh¸c trong c¸c tµi liÖu tham kh¶o, c¸c bµi to¸n n©ng cao. C¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè cã néi dung rÊt réng vµ cã nhiÒu bµi to¸n khã, chÝnh v× thÕ viªc h íng dÉn gi¶ng d¹y, rÌn kØ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè cßn cã phÇn h¹n chÕ ®èi víi c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh. §Ó d¹y tèt c¸c bµi to¸n d¹ng nµy ®iÒu tr íc tiªn gi¸o viªn ph¶i yªu nghÒ mÕn trÎ, thùc sù quan t©m ®Õn häc sinh, tõ ®ã ph¶i ®Çu t nghiªn cøu, t×m tßi,s¸ng t¹o ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ cho tõng tiÕt d¹y , ®Æc biÖt lµ c¸c tiÕt rÌn kØ n¨ng vµo buæi chiÒu. §iÒu nµy sÎ ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña häc ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận