Chương 5 - Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Số trang: 22
Mã số: 169734
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 22
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-13 06:18:53
Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp - Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính. - Các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất. - Quan hệ hàng hóa tiền tệ bị coi nhẹ - Bộ máy quản lý cồng kềnh, kém hiệu qủa.. CH NG VƯƠ Đ NG L I XÂY D NG ƯỜ Ố Ự N N KINH T TH TR NG Ề Ế Ị ƯỜ Đ NH H NG Ị ƯỚ XÃ H I CH NGHĨA Ộ Ủ I. QUÁ TRÌNH Đ I M I NH N TH C V Ổ Ớ Ậ Ứ Ề KINH T TH TR NG Ế Ị ƯỜ 1. C ch qu n lý kinh t th i kỳ tr c đ i m i ơ ế ả ế ờ ướ ổ ớ a. C ch k ho ch hóa t p trung quan liêu bao c p ơ ế ế ạ ậ ấ - Nhà n c qu n lý n n kinh t ch y u b ng m nh ướ ả ề ế ủ ế ằ ệ l nh hành chính. ệ - Các c quan hành chính can thi p quá sâu vào ho t ơ ệ ạ đ ng s n xu t. ộ ả ấ - Quan h hàng hóa ti n t b coi nh ệ ề ệ ị ẹ - B máy qu n lý c ng k nh, kém hi u q a.. ộ ả ồ ề ệ ủ Ch đ bao c p th c hi n d i các hình th c:ế ộ ấ ự ệ ướ ứ - Bao c p qua giá ấ - Bao c p qua ch đ tem phi u. ấ ế ộ ế - Bao c p theo ch đ c p phát v n. ấ ế ộ ấ ố - Không th a nh n s n xu t hàng hóa và c ch ừ ậ ả ấ ơ ế th tr ng. ị ườ - Không th a nh n n n kinh t nhi u thành ừ ậ ề ế ề ph n. ầ N n kinh t r i vào tình tr ng trì tr , kh ng ề ế ơ ạ ệ ủ ho ng ả b. Nhu c u đ i m i c ch qu n lý kinh t ầ ổ ớ ơ ế ả ế Nh m thoát kh i kh ng ho ng KT-XH, ta đã có ằ ỏ ủ ả nh ng c i b c c i ti n n n KT theo h ng th ữ ả ướ ả ế ề ướ ị tr ng: ườ - Ch th 100 c a Ban Bí th Trung ng v khoán s n ỉ ị ủ ư ươ ề ả ph m trong nông nghi p.(13-1-1980) ẩ ệ - Bù giá vào l ng Long An. ươ ở - Ngh đ nh 25, 26 CP, c a Chính ph v quy n ch ị ị ủ ủ ề ề ủ đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. (1- ộ ả ấ ủ ệ 1981) - Ngh quy t Trung ng 8 khóa V (1985) v giá, ị ế ươ ề l ng, ti n. ươ ề Đó là nh ng căn c th c t đ Đ ng đi đ n quy t ữ ứ ự ế ể ả ế ế đ nh đ i m i c b n c ch qu n lý KT. ị ổ ớ ơ ả ơ ế ả 2. S hình thành t duy c a Đ ng v kinh ự ư ủ ả ề t th tr ng th i kỳ đ i m i. ế ị ườ ờ ổ ớ a. T duy c a Đ ng v kinh t th tr ng t Đ i h i ư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ ộ VI đ n Đ i h i VIII ế ạ ộ - Kinh t th tr ng không ph i là cái riêng có c a ế ị ườ ả ủ CNTB mà là thành t u phát tri n chung c a nhân ự ể ủ lo i. ạ - Kinh t th tr ng còn t n t i khách quan trong th i ế ị ườ ồ ạ ờ kỳ quá đ lên CNXH. ộ - Có th và c n thi t s d ng kinh t th tr ng đ ể ầ ế ử ụ ế ị ườ ể xây d ng CNXH. ự b. T duy c a Đ ng v kinh t th tr ng t Đ i ư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ h i IX đ n Đ i h i X. ộ ế ạ ộ Đ i h i IX c a Đ ng (4-2001) xác đ nh n n KTTT ạ ộ ủ ả ị ề đ nh h ng XHCN là mô hình kinh t t ng quát c a ị ướ ế ổ ủ n c ta trong th i kỳ quá đ lên ...
— Xem thêm —
Bình luận