Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước về kinh tế

Số trang: 5
Mã số: 169544
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-13 08:10:22
1. Phân tích vai trò của Nhà nước đối với xã hội. Nêu ví dụ thực tế chứng minh vai trò này của Nhà nước (có thể của Việt Nam hoặc của nước khác) 2. Phân tích vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Nêu thực trạng việc vận dụng các biện pháp nhằm phát huy ưu điểm của cơ chế thị trường và hạn chế nhược điểm của cơ chế thị trường. 1 Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước về kinh tế Giảng viên: Hoàng Thị Dung 1. Phân tích vai trò của Nhà nước đối với xã hội. Nêu ví dụ thực tế chứng minh vai trò này của Nhà nước (có thể của Việt Nam hoặc của nước khác) 2. Phân tích vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Nêu thực trạng việc vận dụng các biện pháp nhằm phát huy ưu điểm của cơ chế thị trường và hạn chế nhược điểm của cơ chế thị trường. 3. Nêu khái niệm quản lý Nhà nước về kinh tế, từ đó phân tích các kết luận cần lưu ý về vấn chung của quản lý Nhà nước về kinh tế. 4. Nêu những nội dung cơ bản của quản lý Nhà nước về kinh tế ở Việt Nam hiện nay. 5. Nêu khái niệm và phân tích yêu cầu của ngu yên tắc quản lý Nhà nước về kinh tế. 6. Nêu các đặc điểm của sự thống nhất và tác động khách quan lẫn nhau giữa chính trị và kinh tế. Lấy ví dụ minh họa. 7. Phân tích yêu cầu của nguyên tắc “thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế”. 8. Trình bày cơ sở khoa học và nội dung cơ bản của ngu yên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước về kinh tế. Cho ví dụ liên hệ thực tế việc thực hiện nguyên tắc này ở Việt Nam hiện nay 9. Nêu nội dung và các biện pháp thực hiện nguyên tắc kết hợp hài hòa các loại lợi ích xã hội. 10. Nêu cơ sở khoa học, nội dung và các biện pháp thực hiện nguyên tắc “kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ”. Lấy ví dụ thực tế minh họa. 11. Vì sao phải thực hiện nguyên tắc “phân định và kết hợp tốt chức năng quản lý nhà nước về kinh tế với chức năng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp”? Nêu nội dung của ngu yên tắc này. 2 12. Nêu bản chất và nội dung của nguyên tắc “tiết kiệm và hiệu quả”. Lấy ví dụ liên hệ thực tiễn việc thực hiện nguyên tắc này trong quản lý kinh tế ở Việt Nam. 13. Nêu khái niệm quản lý nhà nước về kinh tế. Bản chất quản lý nhà nước về kinh tế là gì? Vì sao nhà nước phải quản lý nền kinh tế quốc dân. Trình bày nội dung cơ bản của Quản lý Nhà nước về kinh tế hiện nay ở Việt Nam 14. Nêu khái niệm pháp luật về kinh tế. Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế. Lấy ví dụ minh họa. 15. Phân tích vai trò của pháp luật với kinh tế, lấy ví dụ minh họa thực tế. 16. Phân tích nội dung “duy trì ổn định kinh tế vĩ mô”, lấy ví dụ thực tiễn minh họa. 17. Phân tích nội dung “giữ vững ổn định chính trị”, lấy ví dụ thực tiễn minh họa. 18. Phân tích nội dung “bảo đảm ổn định xã hội”, lấy ví dụ thực tiễn minh họa. 19. Nêu tính tất yếu của chức năng “đảm bảo cơ sở hạ tầng cho phát triển”, biện pháp thực hiện chức năng này ở Việt Nam, nêu ví dụ minh họa thực tế. 20. Nêu khái niệm, ý nghĩa, bản chất của chức năng quản lý Nhà nước về KT. Phân tích tính tất yếu phải đảm bảo cơ sở hạ tầng cho phát triển của Nhà nước, hướng tác động của Nhà nước trong đảm bảo cơ sở hạ tầng- cho ví dụ minh họa. 21. Nêu khái niệm và bản chất của công cụ quản lý Nhà nước về kinh tế. Việc sử dụng các công cụ quản lý Nhà nước về kinh tế cần phải có những lưu ý gì? 22. Nêu khái niệm, bản chất của công cụ quản lý Nhà nước về kinh tế. Hãy trình bày các công cụ quản lý chủ yếu của Nhà nước về kinh tế và cho biết công cụ nào là quan trọng nhất? 23. ...
— Xem thêm —
Bình luận