Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước về kinh tế

Số trang: 5
Mã số: 169544
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
1
Câu hi ôn tp môn Qun lý Nhà nước v kinh tế
Ging viên: Hoàng Th Dung
1. Phân tích vai trò của Nhà nước đi vi hi. Nêu ví d thc tế chng minh vai
tròy của Nhà nước (có th ca Vit Nam hoc ca nước khác)
2. Phân tích vai trò của Nhà nước trong nn kinh tế thtng. Nêu thc trng vic
vn dng c bin pháp nhằm phát huy ưu đim ca cơ chế thtrường và hn chế
nhược điểm của cơ chế thị trường.
3. Nêu khái nim qun lý Nhà nước v kinh tế, t đó phân tích các kết lun cần lưu ý
v vn chung ca qun Nhà nước v kinh tế.
4. Nêu nhng ni dung cơ bn ca qun lý Nnước v kinh tế Vit Nam hin
nay.
5. Nêu khái nim và phân ch yêu cu ca nguyên tc qun lý Nhà nước v kinh tế.
6. Nêu các đặc điểm ca s thng nht và tác đng khách quan ln nhau gia chính
tr và kinh tế. Ly ví d minh ha.
7. Phân tích yêu cu ca nguyên tc “thng nht lãnh đạo chính trkinh tế”.
8. Trình y cơ sở khoa hc ni dung bản ca nguyên tc tp trung dân ch
trong qun lý nhà nước v kinh tế. Cho ví d liên h thc tế vic thc hin nguyên
tc y Vit Nam hin nay
9. Nêu ni dung các bin pháp thc hin nguyên tc kết hp i hòa các loi li
ích xã hi.
10. Nêu sở khoa hc, ni dung c bin pháp thc hin nguyên tc kết hp
qun lý theo ngành vi qun theo địa phương và ng lãnh th”. Ly ví d thc
tế minh ha.
11. Vì sao phi thc hin nguyên tc “phân đnh và kết hp tt chức năng quản nhà
c v kinh tế vi chc năng quản kinh doanh ca doanh nghip”? Nêu ni
dung ca nguyên tcy.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
12. Nêu bn cht ni dung ca nguyên tc “tiết kim hiu qu”. Ly d liên
h thc tin vic thc hin nguyên tc này trong qun lý kinh tế Vit Nam.
13. Nêu khái nim qun lý nhà nước v kinh tế. Bn cht qun nhà nước v kinh tế
gì? sao nhà nước phi qun lý nn kinh tế quc dân. Trình bày ni dung
bn ca Qun lý Nhà nưc v kinh tế hin nay Vit Nam
14. Nêu khái nim pháp lut v kinh tế. Phân tích mi quan h gia pháp lut kinh
tế. Ly ví d minh ha.
15. Phân tích vai trò ca pháp lut vi kinh tế, ly ví d minh ha thc tế.
16. Phân tích ni dung “duy trì n đnh kinh tế vĩ mô”, lấy ví d thc tin minh ha.
17. Phân tích ni dung “gi vng ổn định chính tr”, ly ví d thc tin minh ha.
18. Phân tích ni dung “bảo đảm ổn đnh xã hi”, ly ví d thc tin minh ha.
19. Nêu tính tt yếu ca chức năng “đảm bảo sở h tng cho phát trin”, bin pháp
thc hin chc năng này Vit Nam, nêu ví d minh ha thc tế.
20. Nêu khái nim, ý nghĩa, bản cht ca chc năng quản Nhà nước v KT. Phân
tích tính tt yếu phi đảm bảo cơ sở h tng cho phát trin của Nhà nước, hướng
tác động của Nhà nước trong đảm bảo cơ sở h tng- cho ví d minh ha.
21. Nêu khái nim và bn cht ca công c qun lý Nhà nước v kinh tế. Vic s dng
các công c qun lý Nhà nước v kinh tế cn phi có những lưu ý gì?
22. Nêu khái nim, bản chất của công cquản Nhà nước vkinh tế. Hãy trình bày
các công c quản chyếu của Nhà ớc vkinh tế và cho biết ng cụ nào
quan trọng nhất?
23. Phân tích vai trò ca qun kế hoạch đối vi nn kinh tế quc dân. Nêu các bin
pháp đổi mi công tác kế hoch hóa vĩ mô.
24. Phân tích vai trò ca chính sách trong qun Nhà nước v kinh tế. Mt chính
sách có hiu qu cn đm bo nhng yêu cu ? Trình bày nhng yêu cu đó
ly d minh ha. Nêu các chức năng bn ca chính sách. (ly d mt
chính sách c th phân tích chính sách đó có đm bo yêu cu thc tế hay
không? Và xem t chức năng bn của chính sách đó gì?-có thtrong đ thi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
cho sn mt chính sách c th yêu cu phân tích yêu cu chức năng của
chính sách đó)
25. Phân ch vai trò ca tài sn quc gia nêu các bin pháp tăng cường qun tài
sn quc gia phc v cho qun Nhà nước v kinh tế. Ly d thc tế minh
ha.
26. Nêu khái niệm, vai trò các yêu cầu của thông tin trong qun Nhà nước về
kinh tế. Trìnhy các loại thông tin trong quản lý Nhà nước v kinh tế.
27. Phân tích vai trò qun lý kế hoch vĩ mô, ớng đi mi kế hoch vĩ mô của c
ta hin nay, cho ví d minh ha.
28. Nêu khái niệm và đc điểm ca phương pháp qun Nhà nước v kinh tế, nhng
điểm cn u ý khi vn dụng các phương pháp qun lý Nhà nước v kinh tế.
29. Nêu khái niệm, đặc điểm, ni dung biu hin ca phương pháp hành chính
trong qun lý Nhà nước v kinh tế.
30. Nêu khái niệm, đặc điểm, ni dung và biu hin ca phương pháp kinh tế trong
qun lý Nhà nước v kinh tế.
31. Nêu khái niệm, đặc điểm, ni dung biu hin ca phương pháp hành chính
trong qun lý Nhà nước v kinh tế.
32. Nêu khái niệm, đặc điểm, vai trò của phương pháp quản Nhà nước v kinh tế.
y trình bày m tắt các phương pháp quản lý chủ yếu của N ớc về kinh tế
và cho biết phương pháp nào là quan trọng nht?
33. Nêu ki nim những đặc trưng bản ca quyết đnh qun Nhà nước.
Quyết đnh qun Nhà nước v kinh tế nhng loi hình nào? Trình bày đặc
điểm cơ bản ca nhng loi hình đó.
34. Phân ch các yêu cầu cơ bn ca quyết đnh qun Nhà nước v kinh tế. Ly
d thc tế minh ha. (sv th t ly ví d để phân tích hoc trong đ thi nêu sn
quyết đnh yêu cu sinh viên phân tích)
35. Nêu nội dung bản ca quá trình ra quyết định. Ly v d thc tế phân tích
các c ca quá trình ra quyết định đó (trong đ thi có th cho sn mt quyết
đnh thc tế u cu phân tích mt bước ca quá tình ra quyết định hoc toàn
b các bước ca quá trình ra quyết đnh)
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-13 08:10:22
1. Phân tích vai trò của Nhà nước đối với xã hội. Nêu ví dụ thực tế chứng minh vai trò này của Nhà nước (có thể của Việt Nam hoặc của nước khác) 2. Phân tích vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Nêu thực trạng việc vận dụng các biện pháp nhằm phát huy ưu điểm của cơ chế thị trường và hạn chế nhược điểm của cơ chế thị trường. 1 Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước về kinh tế Giảng viên: Hoàng Thị Dung 1. Phân tích vai trò của Nhà nước đối với xã hội. Nêu ví dụ thực tế chứng minh vai trò này của Nhà nước (có thể của Việt Nam hoặc của nước khác) 2. Phân tích vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Nêu thực trạng việc vận dụng các biện pháp nhằm phát huy ưu điểm của cơ chế thị trường và hạn chế nhược điểm của cơ chế thị trường. 3. Nêu khái niệm quản lý Nhà nước về kinh tế, từ đó phân tích các kết luận cần lưu ý về vấn chung của quản lý Nhà nước về kinh tế. 4. Nêu những nội dung cơ bản của quản lý Nhà nước về kinh tế ở Việt Nam hiện nay. 5. Nêu khái niệm và phân tích yêu cầu của ngu yên tắc quản lý Nhà nước về kinh tế. 6. Nêu các đặc điểm của sự thống nhất và tác động khách quan lẫn nhau giữa chính trị và kinh tế. Lấy ví dụ minh họa. 7. Phân tích yêu cầu của nguyên tắc “thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế”. 8. Trình bày cơ sở khoa học và nội dung cơ bản của ngu yên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước về kinh tế. Cho ví dụ liên hệ thực tế việc thực hiện nguyên tắc này ở Việt Nam hiện nay 9. Nêu nội dung và các biện pháp thực hiện nguyên tắc kết hợp hài hòa các loại lợi ích xã hội. 10. Nêu cơ sở khoa học, nội dung và các biện pháp thực hiện nguyên tắc “kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ”. Lấy ví dụ thực tế minh họa. 11. Vì sao phải thực hiện nguyên tắc “phân định và kết hợp tốt chức năng quản lý nhà nước về kinh tế với chức năng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp”? Nêu nội dung của ngu yên tắc này. 2 12. Nêu bản chất và nội dung của nguyên tắc “tiết kiệm và hiệu quả”. Lấy ví dụ liên hệ thực tiễn việc thực hiện nguyên tắc này trong quản lý kinh tế ở Việt Nam. 13. Nêu khái niệm quản lý nhà nước về kinh tế. Bản chất quản lý nhà nước về kinh tế là gì? Vì sao nhà nước phải quản lý nền kinh tế quốc dân. Trình bày nội dung cơ bản của Quản lý Nhà nước về kinh tế hiện nay ở Việt Nam 14. Nêu khái niệm pháp luật về kinh tế. Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế. Lấy ví dụ minh họa. 15. Phân tích vai trò của pháp luật với kinh tế, lấy ví dụ minh họa thực tế. 16. Phân tích nội dung “duy trì ổn định kinh tế vĩ mô”, lấy ví dụ thực tiễn minh họa. 17. Phân tích nội dung “giữ vững ổn định chính trị”, lấy ví dụ thực tiễn minh họa. 18. Phân tích nội dung “bảo đảm ổn định xã hội”, lấy ví dụ thực tiễn minh họa. 19. Nêu tính tất yếu của chức năng “đảm bảo cơ sở hạ tầng cho phát triển”, biện pháp thực hiện chức năng này ở Việt Nam, nêu ví dụ minh họa thực tế. 20. Nêu khái niệm, ý nghĩa, bản chất của chức năng quản lý Nhà nước về KT. Phân tích tính tất yếu phải đảm bảo cơ sở hạ tầng cho phát triển của Nhà nước, hướng tác động của Nhà nước trong đảm bảo cơ sở hạ tầng- cho ví dụ minh họa. 21. Nêu khái niệm và bản chất của công cụ quản lý Nhà nước về kinh tế. Việc sử dụng các công cụ quản lý Nhà nước về kinh tế cần phải có những lưu ý gì? 22. Nêu khái niệm, bản chất của công cụ quản lý Nhà nước về kinh tế. Hãy trình bày các công cụ quản lý chủ yếu của Nhà nước về kinh tế và cho biết công cụ nào là quan trọng nhất? 23. ...
— Xem thêm —
Bình luận