ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

Số trang: 12
Mã số: 169266
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-13 17:03:06
Trước trào lưu hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều cơ hội để phát triển song cũng gặp không ít khó khăn. Một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường quốc tế phải đối mặt với vô số những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Một trong những yếu tố nan giải nhất là pháp luật. Sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế phụ thuộc phần lớn vào doanh nghiệp có am hiểu các chính sách, các luật lệ của nước sở tại hay không. ẢNH H ƯỞNG C ỦA MÔI TR ƯỜNG PHÁP LU ẬT TRONG KINH DOANH QU ỐC TẾ TS. ĐỖ THỊ LOAN Tr ướ c trào l ưu hội nh ập, các doanh nghi ệp Vi ệt Nam đ ã có nhi ều c ơ h ội để phát triể n song c ũng gặp không ít khó kh ăn. Một doanh nghi ệp mu ốn đứng vững trên th ị tr ườ ng quốc t ế phải đối mặt v ới vô s ố những y ếu t ố n ằm ngoài t ầm kiểm soát củ a mình. M ột trong nh ững yếu t ố nan gi ải nhất là pháp lu ật. Sự thành công hay th ất b ại c ủa doanh nghi ệp trong kinh doanh qu ốc tế phụ thuộc ph ần lớn vào doanh nghi ệp có am hi ểu các chính sách, các lu ật lệ của n ước sở tại hay không. Cho dù doanh nghi ệp đóng ở đâu c ũng b ị ảnh h ưởng c ủa h ệ th ống lu ật pháp và các chính sách c ủa chính ph ủ n ướ c đó. Th ất b ại trong việ c nghiên cứu yế u tố môi tr ường pháp lu ật và các ảnh h ưởng c ủa nó đến các ho ạt động kinh doanh của mình sẽ dẫn đế n nh ững hậ u quả không l ường trên th ị trườ ng quốc t ế. Trên th ực t ế đã có nhi ều bài h ọc đau đớn xả y ra đối v ới các doanh nghi ệp làm công tác xu ất kh ẩu không nghiên c ứu kỹ môi tr ường pháp lu ật: Th ời báo Kinh t ế Vi ệt Nam s ố ra ngày 12.1.2001 đưa tin: Đêm ngày 5.1.2001 cả nh sát Indonesia đã b ắt gi ữ 3 giám đốc điều hành c ủa công ty b ột ngọt lớn nhấ t của Nhậ t đóng t ạ i Indonesia PT Ajinomoto vì đã sử dụng m ột loại enzim c ủa lợn để sản xuấ t mì chính, vi phạ m quy đị nh về thực ph ẩm c ủa đạo H ồi. Công ty này đã bị đình ch ỉ ho ạt động trong 3 tu ần. Chính ph ủ Indonesia và H ội đồng H ồi giáo Ulamad Indonesia (MUI) đã quyết đị nh buộc công ty PT Ajnomoto ph ải mua lạ i toàn bộ số mì chính đang l ưu hành trên th ị trườ ng (kho ảng 3.000 t ấn). V ụ này đã gây thi ệt h ại cho công ty hàng ch ục tỷ Rupiad và còn bị đe doạ rút gi ấy phép ho ạt động t ại Indonesia và vào th ời đi ểm đó giá cổ phi ếu c ủa hãng Ajinomoto tạ i thị trườ ng ch ứng khoán Tokyo đã sụt tới 30 đi ểm. M ột bài h ọc khá đau đớn đối v ới m ột công ty XNK Đ à Nẵng là khi xuấ t khẩu m ột lô hàng mây tre đan sang Australia mà không biế t quy định về pháp lý là hàng hoá phả i được hun trùng trướ c khi đưa vào cảng Australia. K ết qu ả là toàn b ộ lô hàng không được ch ấp nhậ n và b ị bắ t hu ỷ tại ch ỗ. Thi ệt h ại ở đ ây không ch ỉ đối v ới hàng hoá mà doanh nghi ệp còn phả i chịu toàn b ộ chi phí hu ỷ lô hàng. Chi phí này l ớn hơ n trị giá lô hàng. Nh ững quy định về pháp lý đối với hàng hoá đưa vào Australia r ất nghiêm ng ặt nh ất là hàng t ươi sống. M ột xí nghi ệp ch ế bi ến hàng xuấ t khẩu ở TP.HCM trong nhi ều nă m cố gắ ng mà vẫ n chưa khai thông được xu ất kh ẩu vị t đông l ạnh sang Hàn Qu ốc cho dù có sự can thiệp c ủa nhi ều bộ, nhi ều ngành. Khi nghe tin v ịt ở Vi ệt Nam b ị m ắc d ịch bệ nh, phía Hàn Qu ốc đã cho ngườ i kiểm tra và phát hi ện m ột số con vị t bị dính bệ nh. Hàn Qu ốc lập t ức không cho nhậ p khẩ u vịt đông l ạnh t ừ Vi ệt Nam do nhữ ng quy định rất nghiêm ng ặt v ề vệ sinh th ực phẩ m ở Hàn Qu ốc. Sau đó, m ặc dù cơ quan thú y Vi ệt Nam đã có thông báo xác nh ận không còn tình trạ ng dịch bệ nh gia súc, gia c ầm t ại TP.HCM và Xí nghiệ p chế bi ến v ịt đông l ạnh này đã đạt tiêu chu ẩn vệ sinh song phía Hàn Qu ốc vẫn không ch ấp nhậ ...
— Xem thêm —
Bình luận