ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

Số trang: 12
Mã số: 169266
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
NH HƯỞNG CA MÔI TRƯỜNG PHÁP LUT
TRONG KINH DOANH QUC T
TS. ĐỖ TH LOAN
Trước trào lưu hi nhp, các doanh nghip Vit Nam đã có nhiu cơ hi để phát
trin song cũng gp không ít khó khăn. Mt doanh nghip mun đứng vng trên th
trường quc tế phi đối mt vi vô s nhng yếu t nm ngoài tm kim soát ca
mình. Mt trong nhng yếu t nan gii nht là pháp lut. S thành công hay tht
bi ca doanh nghip trong kinh doanh quc tế ph thuc phn ln vào doanh
nghip có am hiu các chính sách, các lut l ca nước s ti hay không. Cho dù
doanh nghip đóng đâu cũng b nh hưởng ca h thng lut pháp và các chính
sách ca chính ph nước đó.
Tht bi trong vic nghiên cu yếu t môi trường pháp lut và các nh hưởng ca nó đến
các hot động kinh doanh ca mình s dn đến nhng hu qu không lường trên th
trường quc tế. Trên thc tế đã có nhiu bài hc đau đớn xy ra đối vi các doanh nghip
làm công tác xut khu không nghiên cu ki trường pháp lut:
Thi báo Kinh tế Vit Nam s ra ngày 12.1.2001 đưa tin: Đêm ngày 5.1.2001 cnh sát
Indonesia đã bt gi 3 giám đốc điu hành ca công ty bt ngt ln nht ca Nht đóng
ti Indonesia PT Ajinomoto vì đã s dng mt loi enzim ca ln để sn xut mì chính,
vi phm quy định v thc phm ca đạo Hi. Công ty này đã b đình ch hot động trong
3 tun. Chính ph Indonesia và Hi đồng Hi giáo Ulamad Indonesia (MUI) đã quyết
định buc công ty PT Ajnomoto phi mua li toàn b s mì chính đang lưu hành trên th
trường (khong 3.000 tn). V này đã gây thit hi cho công ty hàng chc t Rupiad và
còn b đe do rút giy phép hot động ti Indonesia và vào thi đim đó giá c phiếu ca
hãng Ajinomoto ti th trường chng khoán Tokyo đã st ti 30 đim.
Mt bài hc khá đau đớn đối vi mt công ty XNK Đà Nng là khi xut khu mt lô
hàng mây tre đan sang Australia mà không biết quy định v pháp lý là hàng hoá phi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
được hun trùng trước khi đưa vào cng Australia. Kết qu là toàn b lô hàng không được
chp nhn và b bt hu ti ch. Thit hi đây không ch đối vi hàng hoá mà doanh
nghip còn phi chu toàn b chi phí hu lô hàng. Chi phí này ln hơn tr giá lô hàng.
Nhng quy định v pháp lý đối vi hàng hoá đưa vào Australia rt nghiêm ngt nht là
hàng tươi sng.
Mt xí nghip chế biến hàng xut khu TP.HCM trong nhiu năm c gng mà vn chưa
khai thông được xut khu vt đông lnh sang Hàn Quc cho dù có s can thip ca nhiu
b, nhiu ngành. Khi nghe tin vt Vit Nam b mc dch bnh, phía Hàn Quc đã cho
người kim tra và phát hin mt s con vt b dính bnh. Hàn Quc lp tc không cho
nhp khu vt đông lnh t Vit Nam do nhng quy định rt nghiêm ngt v v sinh thc
phm Hàn Quc. Sau đó, mc dù cơ quan thú y Vit Nam đã có thông báo xác nhn
không còn tình trng dch bnh gia súc, gia cm ti TP.HCM và Xí nghip chế biến vt
đông lnh này đã đạt tiêu chun v sinh song phía Hàn Quc vn không chp nhn nhp
khu tr li.
Trường hp 480 tn dưa hu ca Vit Nam xut khu sang Indonesia b tr li cũng là do
không biết v quy định pháp lý đối vi hàng hoá tươi sng nhp khu vào Indonesia.
Hàng hoá tươi sng nhp khu vào Indonesia phi có giy chng nhn ca Công ty giám
định Thu Sĩ (SGS). Nhưng khi đưa dưa hu vào Indonesia, Vit Nam li ly chng nhn
ca Công ty giám định Vit Nam VINACONTROL.
Ví d v nhng bài hc tht bi nêu trên ca các doanh nghip Vit Nam cho chúng ta
thy tm quan trng ca yếu t pháp lut trong kinh doanh quc tế. Vic nghiên cu và
hiu rõ môi trường pháp lut trong nước, môi trường pháp lut ngoài nước, môi trường
pháp lut quc tếđặc bit là vic nghiên cu nh hưởng ca nó đến các hot động kinh
doanh quc tế tr nên cp thiết đối vi các nhà hot động kinh doanh mun thành công
trên thương trường quc tế.
Bài viết này phân tích nh hưởng ca nhng quy định ca pháp lut trong nước, ngoài
nước và nhng quy định ca pháp lut quc tế đến các quyết định trong kinh doanh quc
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
tế theo quan đim marketing mà các nhà hot động kinh doanh quc tế cn quan tâm
đúng mc để tránh nhng tn tht như nhng ví d nêu trên.
1. Lut pháp và marketing hn hp
Lut l ca các chính ph đưa ra cũng nhm bo v quyn li ca xã hi. Các lut l này
mt mt duy trì cnh tranh, mt khác li bo v quyn li ca người tiêu dùng. Nhng
lut l như vy không nhng làm tăng chi phí kinh doanh ca các công ty mà còn làm nh
hưởng đến chiến lược marketing bt k khâu nào trong bn khâu (product, price, place,
promotion) ca marketing hn hp.
1.1 Khâu sn phm
Có rt nhiu sn phm không được lut pháp cho phép nhp vào hu hết các nước. Ví d
tin gi, thuc phin, sách báo phim nh khiêu dâm, thiết b phc v hot động tình báo
gián đip v.v… Hoa qu tươi, súc vt sng thông thường không được phép nhp khu, tr
phi có giy chng nhn quy định đi kèm theo. Mt s sn phm phi thay đổi, sa sang
hoc là v hình thc hoc là v ni dung k thut trước khi thâm nhp vào mt th trường
mi.
Chiến lược sn xut ca mt công ty cũng có th b nh hưởng nhiu bi môi trường
pháp lut. M cm nhp khu súng lc ngn nòng, r tin bi vì loi súng này thường
được dùng để gây ti ác. Nhưng l thay là Lut qun lý súng li không cm bán loi súng
r tin đó. Để khc phc lnh cm nhp này, công ty Berentta, công ty sn xut súng ca
Italia đã xây dng mt nhà máy sn xut súng ti bang Maryland để sn xut súng. Mt
sn phm, trước khi được đưa vào th trường M, cn phi đáp ng được mt s yêu cu
nht định ca pháp lut. Đặc bit là nhng sn phm liên quan đến sc khe và thuc y
tế.
1.2 Khâu kênh phân phi
hu hết các nước, nhà sn xut không được quyn la chn nhiu kênh phân phi,
nhưng M nhà sn xut li được phép. châu Âu, các nhà kinh doanh độc lp buôn bán
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-13 17:03:06
Trước trào lưu hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều cơ hội để phát triển song cũng gặp không ít khó khăn. Một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường quốc tế phải đối mặt với vô số những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Một trong những yếu tố nan giải nhất là pháp luật. Sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế phụ thuộc phần lớn vào doanh nghiệp có am hiểu các chính sách, các luật lệ của nước sở tại hay không. ẢNH H ƯỞNG C ỦA MÔI TR ƯỜNG PHÁP LU ẬT TRONG KINH DOANH QU ỐC TẾ TS. ĐỖ THỊ LOAN Tr ướ c trào l ưu hội nh ập, các doanh nghi ệp Vi ệt Nam đ ã có nhi ều c ơ h ội để phát triể n song c ũng gặp không ít khó kh ăn. Một doanh nghi ệp mu ốn đứng vững trên th ị tr ườ ng quốc t ế phải đối mặt v ới vô s ố những y ếu t ố n ằm ngoài t ầm kiểm soát củ a mình. M ột trong nh ững yếu t ố nan gi ải nhất là pháp lu ật. Sự thành công hay th ất b ại c ủa doanh nghi ệp trong kinh doanh qu ốc tế phụ thuộc ph ần lớn vào doanh nghi ệp có am hi ểu các chính sách, các lu ật lệ của n ước sở tại hay không. Cho dù doanh nghi ệp đóng ở đâu c ũng b ị ảnh h ưởng c ủa h ệ th ống lu ật pháp và các chính sách c ủa chính ph ủ n ướ c đó. Th ất b ại trong việ c nghiên cứu yế u tố môi tr ường pháp lu ật và các ảnh h ưởng c ủa nó đến các ho ạt động kinh doanh của mình sẽ dẫn đế n nh ững hậ u quả không l ường trên th ị trườ ng quốc t ế. Trên th ực t ế đã có nhi ều bài h ọc đau đớn xả y ra đối v ới các doanh nghi ệp làm công tác xu ất kh ẩu không nghiên c ứu kỹ môi tr ường pháp lu ật: Th ời báo Kinh t ế Vi ệt Nam s ố ra ngày 12.1.2001 đưa tin: Đêm ngày 5.1.2001 cả nh sát Indonesia đã b ắt gi ữ 3 giám đốc điều hành c ủa công ty b ột ngọt lớn nhấ t của Nhậ t đóng t ạ i Indonesia PT Ajinomoto vì đã sử dụng m ột loại enzim c ủa lợn để sản xuấ t mì chính, vi phạ m quy đị nh về thực ph ẩm c ủa đạo H ồi. Công ty này đã bị đình ch ỉ ho ạt động trong 3 tu ần. Chính ph ủ Indonesia và H ội đồng H ồi giáo Ulamad Indonesia (MUI) đã quyết đị nh buộc công ty PT Ajnomoto ph ải mua lạ i toàn bộ số mì chính đang l ưu hành trên th ị trườ ng (kho ảng 3.000 t ấn). V ụ này đã gây thi ệt h ại cho công ty hàng ch ục tỷ Rupiad và còn bị đe doạ rút gi ấy phép ho ạt động t ại Indonesia và vào th ời đi ểm đó giá cổ phi ếu c ủa hãng Ajinomoto tạ i thị trườ ng ch ứng khoán Tokyo đã sụt tới 30 đi ểm. M ột bài h ọc khá đau đớn đối v ới m ột công ty XNK Đ à Nẵng là khi xuấ t khẩu m ột lô hàng mây tre đan sang Australia mà không biế t quy định về pháp lý là hàng hoá phả i được hun trùng trướ c khi đưa vào cảng Australia. K ết qu ả là toàn b ộ lô hàng không được ch ấp nhậ n và b ị bắ t hu ỷ tại ch ỗ. Thi ệt h ại ở đ ây không ch ỉ đối v ới hàng hoá mà doanh nghi ệp còn phả i chịu toàn b ộ chi phí hu ỷ lô hàng. Chi phí này l ớn hơ n trị giá lô hàng. Nh ững quy định về pháp lý đối với hàng hoá đưa vào Australia r ất nghiêm ng ặt nh ất là hàng t ươi sống. M ột xí nghi ệp ch ế bi ến hàng xuấ t khẩu ở TP.HCM trong nhi ều nă m cố gắ ng mà vẫ n chưa khai thông được xu ất kh ẩu vị t đông l ạnh sang Hàn Qu ốc cho dù có sự can thiệp c ủa nhi ều bộ, nhi ều ngành. Khi nghe tin v ịt ở Vi ệt Nam b ị m ắc d ịch bệ nh, phía Hàn Qu ốc đã cho ngườ i kiểm tra và phát hi ện m ột số con vị t bị dính bệ nh. Hàn Qu ốc lập t ức không cho nhậ p khẩ u vịt đông l ạnh t ừ Vi ệt Nam do nhữ ng quy định rất nghiêm ng ặt v ề vệ sinh th ực phẩ m ở Hàn Qu ốc. Sau đó, m ặc dù cơ quan thú y Vi ệt Nam đã có thông báo xác nh ận không còn tình trạ ng dịch bệ nh gia súc, gia c ầm t ại TP.HCM và Xí nghiệ p chế bi ến v ịt đông l ạnh này đã đạt tiêu chu ẩn vệ sinh song phía Hàn Qu ốc vẫn không ch ấp nhậ ...
— Xem thêm —
Bình luận