Nhúng
Toàn màn hình
/ 9
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-17 16:32:54
1 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** C Ộ NG HOÀ XÃ H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM Độ c lập - T ự do - H ạnh phúc ******** S ố: 581/2003/Q Đ-NHNN Hà N ội, ngày 09 tháng 6 n ăm 2003 QUYẾT ĐỊ NH CỦ A THỐ NG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ N ƯỚC SỐ 581/2003/Q Đ-NHNN NGÀY 09 THÁNG 6 NĂ M 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CH Ế DỰ TR Ữ BẮT BU ỘC ĐỐI V ỚI CÁC T Ổ CH ỨC TÍN DỤ NG THỐNG ĐỐ C NGÂN HÀNG NHÀ N ƯỚC Căn c ứ Lu ật Ngân hàng Nhà n ước số 01/1997/QH10 và Lu ật Các tổ chức tín d ụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 n ăm 1997; C ăn c ứ Nghị định s ố 86/2002/N Đ-CP ngày 05/11/2002 c ủa Chính phủ quy định chức năng, nhi ệm v ụ, quy ền h ạn và c ơ c ấu t ổ ch ức của b ộ, cơ quan ngang b ộ; Theo đề nghị của V ụ trưở ng Vụ Chính sách ti ền t ệ, QUY ẾT ĐỊ NH Điề u 1. Ban hành kèm theo Quyế t đị nh này Quy ch ế dự trữ b ắt bu ộc đối v ới các t ổ chức tín dụng. Đ iề u 2. Quy ết đị nh này có hi ệu l ực k ể t ừ k ỳ duy trì d ự tr ữ bắ t bu ộc tháng 8 n ăm 2003. Đ iề u 3. Quy ết đị nh này thay th ế Quyế t đị nh s ố 51/1999/Q Đ-NHNN1 ngày 10/02/1999 v ề vi ệc ban hành Quy ch ế dự trữ bắ t bu ộc đối v ới các t ổ chức tín d ụng, Quyế t đị nh s ố 191/1999/Q Đ-NHNN1 ngày 31/5/1999 v ề t ỷ l ệ d ự tr ữ bắ t bu ộc đối v ới các tổ ch ức tín dụng, Quyế t đị nh s ố 303/2000/Q Đ-NHNN1 ngày 11/9/2000, Quy ết đị nh s ố 700/2002/Q Đ-NHNN ngày 04/7/2002 c ủa Thống đốc Ngân hàng Nhà n ước v ề gử i tiền dự trữ bắ t bu ộc b ằng đồng Vi ệt Nam đối v ới các t ổ chức tín d ụng tham gia thanh toán đi ện t ử liên ngân hàng. Đ iề u 4. Chánh V ăn phòng, Chánh Thanh tra Ngân hàng, V ụ trưởng V ụ Chính sách ti ền t ệ , Thủ tr ưởng các đơn v ị thuộc Ngân hàng Nhà n ước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà n ước tỉnh, thành ph ố trực thu ộc trung ương, T ổng giám đốc (Giám đốc) các t ổ chức tín dụng ch ịu trách nhi ệm thi hành quy ết đị nh này. Lê Đứ c Thuý (Đ ã ký) QUY CH Ế D Ự TR Ữ BẮT BU ỘC ĐỐI V ỚI CÁC T Ổ CH ỨC TÍN D ỤNG (Ban hành kèm theo Quy ết đị nh s ố 581/Q Đ-NHNN ngày 09 tháng 9 n ăm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n ước) Ch ương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điề u 1. D ự tr ữ bắ t bu ộc là s ố tiền mà các t ổ chức tín d ụng hoạ t động t ại Vi ệt Nam ph ải duy trì trên tài kho ản ti ền gử i thanh toán t ại Ngân hàng Nhà n ước. Điề u 2. Trong quy ch ế này, các t ừ ng ữ dướ i đây được hiểu: 1. K ỳ xác đị nh dự trữ bắ t bu ộc là kho ảng th ời gian c ủa tháng tr ước k ể t ừ ngày 01 đầ u tháng đến hế t ngày cu ối cùng của tháng. 2. Kỳ duy trì d ự tr ữ bắ t bu ộc là khoả ng thời gian c ủa tháng hi ện hành kể từ ngày 01 đầ u tháng đến hế t ngày cu ối cùng của tháng. Điề u 3. Đố i tượng thi hành Quy ch ế dự trữ bắ t bu ộc là các tổ chức tín d ụng đượ c thành l ậ p và hoạ t động theo Luậ t các tổ chức tín d ụng. Điề u 4. D ự tr ữ bắ t bu ộc đượ c tính toán trên c ơ s ở s ố dư tiền gử i huy động bình quân của t ừ ng lo ại ti ền gử i phải d ự tr ữ bắ t bu ộc tại H ội s ở chính và các chi nhánh c ủa tổ ch ức tín dụng trong k ỳ xác đị nh dự tr ữ bắ t bu ộc và t ỷ lệ d ự tr ữ bắ t bu ộc tương ứ ng đượ c Thống đốc Ngân hàng Nhà n ước quy định trong t ừng th ời k ỳ. Đ iề u 5. T ỷ lệ dự trữ bắ t bu ộc đối v ới t ừng lo ại hình t ổ chức tín d ụng và t ừng lo ại ti ền gử i do Thống đốc Ngân hàng Nhà n ước quy định tùy thuộc vào m ục tiêu chính sách ti ền t ệ trong t ừng th ời k ỳ. Đ iề u 6. Vi ệc trả lãi đối v ới s ố ti ền ph ải d ự tr ữ bắ t bu ộc của t ừng lo ại hình tổ chứ ...
— Xem thêm —
Bình luận