Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN

Số trang: 9
Mã số: 168640
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
********
S: 581/2003/QĐ-NHNN
Hà Ni, ngày 09 tháng 6 năm 2003
QUYT ĐỊNH
CA THNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC S 581/2003/QĐ-NHNN NGÀY 09
THÁNG 6 NĂM 2003 V VIC BAN HÀNH QUY CH D TR BT BUC ĐỐI
VI CÁC T CHC TÍN DNG
THNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn c Lut Ngân hàng Nhà nước s 01/1997/QH10 và Lut Các t chc tín dng s
02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn c Ngh định s 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 ca Chính ph quy định chc
năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca b, cơ quan ngang b;
Theo đề ngh ca V trưởng V Chính sách tin t,
QUYT ĐỊNH
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế d tr bt buc đối vi các t chc
tín dng.
Điu 2. Quyết định này có hiu lc k t k duy trì d tr bt buc tháng 8 năm 2003.
Điu 3. Quyết định này thay thế Quyết định s 51/1999/QĐ-NHNN1 ngày 10/02/1999 v
vic ban hành Quy chế d tr bt buc đối vi các t chc tín dng, Quyết định s
191/1999/QĐ-NHNN1 ngày 31/5/1999 v t l d tr bt buc đối vi các t chc tín
dng, Quyết định s 303/2000/QĐ-NHNN1 ngày 11/9/2000, Quyết định s
700/2002/QĐ-NHNN ngày 04/7/2002 ca Thng đốc Ngân hàng Nhà nước v gi tin
d tr bt buc bng đồng Vit Nam đối vi các t chc tín dng tham gia thanh toán
đin t liên ngân hàng.
Điu 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Ngân hàng, V trưởng V Chính sách tin
t, Th trưởng các đơn v thuc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng
Nhà nước tnh, thành ph trc thuc trung ương, Tng giám đốc (Giám đốc) các t chc
tín dng chu trách nhim thi hành quyết định này.
Đức Thuý
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
(Đã ký)
QUY CH
D TR BT BUC ĐỐI VI CÁC T CHC TÍN DNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s 581/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2003 ca Thng
đốc Ngân hàng Nhà nước)
Chương 1:
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. D tr bt buc là s tin mà các t chc tín dng hot động ti Vit Nam phi
duy trì trên tài khon tin gi thanh toán ti Ngân hàng Nhà nước.
Điu 2. Trong quy chế này, các t ng dưới đây được hiu:
1. K xác định d tr bt buc là khong thi gian ca tháng trước k t ngày 01 đầu
tháng đến hết ngày cui cùng ca tháng.
2. K duy trì d tr bt buc là khong thi gian ca tháng hin hành k t ngày 01 đầu
tháng đến hết ngày cui cùng ca tháng.
Điu 3. Đối tượng thi hành Quy chế d tr bt buc là các t chc tín dng được thành
lp và hot động theo Lut các t chc tín dng.
Điu 4. D tr bt buc được tính toán trên cơ s s dư tin gi huy động bình quân ca
tng loi tin gi phi d tr bt buc ti Hi s chính và các chi nhánh ca t chc tín
dng trong k xác định d tr bt buc và t l d tr bt buc tương ng được Thng
đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong tng thi k.
Điu 5. T l d tr bt buc đối vi tng loi hình t chc tín dng và tng loi tin gi
do Thng đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tùy thuc vào mc tiêu chính sách tin t
trong tng thi k.
Điu 6. Vic tr lãi đối vi s tin phi d tr bt buc ca tng loi hình t chc tín
dng, tng loi tin gi trong tng thi k được thc hin theo quy định ca Chính ph.
Điu 7. Các t chc tín dng phi duy trì d tr bt buc như sau:
1. Đối vi d tr bt buc bng đồng Vit Nam, được duy trì trên tài khon tin gi thanh
toán ti S Giao dch Ngân hàng Nhà nước và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh
thành ph;
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2. Đối vi d tr bt buc bng ngoi t, được duy trì trên tài khon tin gi thanh toán
ti S Giao dch Ngân hàng Nhà nước.
Điu 8. Vic thông báo d tr bt buc và x lý tha thiếu d tr bt buc bng ngoi t
do S Giao dch Ngân hàng Nhà nước thc hin.
Vic thông báo d tr bt buc và x lý tha thiếu d tr bt buc bng đồng Vit Nam
do S Giao dch Ngân hàng Nhà nước hoc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh thành
ph nơi t chc tín dng đặt Hi s chính thc hin.
Điu 9. Ngân hàng Nhà nước thc hin tr lãi phn vượt hoc x pht phn thiếu d tr
bt buc đối vi Hi s chính ca t chc tín dng, không tính riêng tng chi nhánh ca
t chc tín dng.
Điu 10. Trong trường hp t chc tín dng b đặt vào tình trng kim soát đặc bit,
Thng đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định gim t l d tr bt buc cho các t
chc tín dng đến mc ti thiu 0%.
Chương 2:
NHNG QUY ĐỊNH C TH
Điu 11. Các t chc tín dng phi duy trì đầy đủ d tr bt buc ti Ngân hàng Nhà
nước trong k duy trì d tr bt buc theo nguyên tc sau:
1. S dư bình quân tài khon tin gi thanh toán ca t chc tín dng ti Ngân hàng Nhà
nước không thp hơn tin d tr bt buc trong k.
2. S dư tài khon tin gi thanh toán ca t chc tín dng ti Ngân hàng Nhà nước hàng
ngày trong k duy trì d tr bt buc có th thp hơn hoc cao hơn tin d tr bt buc
ca k đó.
Điu 12. D tr bt buc được tính toán trên các cơ s sau:
1. Các loi tin gi phi tính d tr bt buc bao gm:
a. Đối vi tin gi bng đồng Vit Nam:
- Tin gi ca Kho bc Nhà nước.
- Tin gi ca khách hàng:
* Tin gi ca khách hàng trong nước:
+ Tin gi không k hn
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-17 16:32:54
Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** C Ộ NG HOÀ XÃ H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM Độ c lập - T ự do - H ạnh phúc ******** S ố: 581/2003/Q Đ-NHNN Hà N ội, ngày 09 tháng 6 n ăm 2003 QUYẾT ĐỊ NH CỦ A THỐ NG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ N ƯỚC SỐ 581/2003/Q Đ-NHNN NGÀY 09 THÁNG 6 NĂ M 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CH Ế DỰ TR Ữ BẮT BU ỘC ĐỐI V ỚI CÁC T Ổ CH ỨC TÍN DỤ NG THỐNG ĐỐ C NGÂN HÀNG NHÀ N ƯỚC Căn c ứ Lu ật Ngân hàng Nhà n ước số 01/1997/QH10 và Lu ật Các tổ chức tín d ụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 n ăm 1997; C ăn c ứ Nghị định s ố 86/2002/N Đ-CP ngày 05/11/2002 c ủa Chính phủ quy định chức năng, nhi ệm v ụ, quy ền h ạn và c ơ c ấu t ổ ch ức của b ộ, cơ quan ngang b ộ; Theo đề nghị của V ụ trưở ng Vụ Chính sách ti ền t ệ, QUY ẾT ĐỊ NH Điề u 1. Ban hành kèm theo Quyế t đị nh này Quy ch ế dự trữ b ắt bu ộc đối v ới các t ổ chức tín dụng. Đ iề u 2. Quy ết đị nh này có hi ệu l ực k ể t ừ k ỳ duy trì d ự tr ữ bắ t bu ộc tháng 8 n ăm 2003. Đ iề u 3. Quy ết đị nh này thay th ế Quyế t đị nh s ố 51/1999/Q Đ-NHNN1 ngày 10/02/1999 v ề vi ệc ban hành Quy ch ế dự trữ bắ t bu ộc đối v ới các t ổ chức tín d ụng, Quyế t đị nh s ố 191/1999/Q Đ-NHNN1 ngày 31/5/1999 v ề t ỷ l ệ d ự tr ữ bắ t bu ộc đối v ới các tổ ch ức tín dụng, Quyế t đị nh s ố 303/2000/Q Đ-NHNN1 ngày 11/9/2000, Quy ết đị nh s ố 700/2002/Q Đ-NHNN ngày 04/7/2002 c ủa Thống đốc Ngân hàng Nhà n ước v ề gử i tiền dự trữ bắ t bu ộc b ằng đồng Vi ệt Nam đối v ới các t ổ chức tín d ụng tham gia thanh toán đi ện t ử liên ngân hàng. Đ iề u 4. Chánh V ăn phòng, Chánh Thanh tra Ngân hàng, V ụ trưởng V ụ Chính sách ti ền t ệ , Thủ tr ưởng các đơn v ị thuộc Ngân hàng Nhà n ước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà n ước tỉnh, thành ph ố trực thu ộc trung ương, T ổng giám đốc (Giám đốc) các t ổ chức tín dụng ch ịu trách nhi ệm thi hành quy ết đị nh này. Lê Đứ c Thuý (Đ ã ký) QUY CH Ế D Ự TR Ữ BẮT BU ỘC ĐỐI V ỚI CÁC T Ổ CH ỨC TÍN D ỤNG (Ban hành kèm theo Quy ết đị nh s ố 581/Q Đ-NHNN ngày 09 tháng 9 n ăm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n ước) Ch ương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điề u 1. D ự tr ữ bắ t bu ộc là s ố tiền mà các t ổ chức tín d ụng hoạ t động t ại Vi ệt Nam ph ải duy trì trên tài kho ản ti ền gử i thanh toán t ại Ngân hàng Nhà n ước. Điề u 2. Trong quy ch ế này, các t ừ ng ữ dướ i đây được hiểu: 1. K ỳ xác đị nh dự trữ bắ t bu ộc là kho ảng th ời gian c ủa tháng tr ước k ể t ừ ngày 01 đầ u tháng đến hế t ngày cu ối cùng của tháng. 2. Kỳ duy trì d ự tr ữ bắ t bu ộc là khoả ng thời gian c ủa tháng hi ện hành kể từ ngày 01 đầ u tháng đến hế t ngày cu ối cùng của tháng. Điề u 3. Đố i tượng thi hành Quy ch ế dự trữ bắ t bu ộc là các tổ chức tín d ụng đượ c thành l ậ p và hoạ t động theo Luậ t các tổ chức tín d ụng. Điề u 4. D ự tr ữ bắ t bu ộc đượ c tính toán trên c ơ s ở s ố dư tiền gử i huy động bình quân của t ừ ng lo ại ti ền gử i phải d ự tr ữ bắ t bu ộc tại H ội s ở chính và các chi nhánh c ủa tổ ch ức tín dụng trong k ỳ xác đị nh dự tr ữ bắ t bu ộc và t ỷ lệ d ự tr ữ bắ t bu ộc tương ứ ng đượ c Thống đốc Ngân hàng Nhà n ước quy định trong t ừng th ời k ỳ. Đ iề u 5. T ỷ lệ dự trữ bắ t bu ộc đối v ới t ừng lo ại hình t ổ chức tín d ụng và t ừng lo ại ti ền gử i do Thống đốc Ngân hàng Nhà n ước quy định tùy thuộc vào m ục tiêu chính sách ti ền t ệ trong t ừng th ời k ỳ. Đ iề u 6. Vi ệc trả ...
— Xem thêm —
Bình luận