Mẫu số 1 - Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

Số trang: 1
Mã số: 168198
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-14 13:44:20
Mẫu số 1 - Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính. M u s 1ẫ ố Đ n v : ơ ị C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ a ch : ị ỉ Đ c l p – T do – H nh phúcộ ậ ự ạ S (công văn): ố Qu n 10, ngày tháng nămậ V đăng ký h th ng thang l ng, ề ệ ố ươ b ng l ng. ả ươ Kính g i ử : Phòng Lao đ ng – Th ng binh – Xã h i Qu n 10ộ ươ ộ ậ Đ n v (ghi rõ tên đ n v ) ………………………………………………… đ c ơ ị ơ ị ượ thành l p theo gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s : ……………………………. ậ ấ ứ ậ ố do ……………………… c p ngày: …………………… ấ Đ a ch tr s chính:…………………………………………………………… ị ỉ ụ ở Đi n tho i : …………………………………………………………………….. ệ ạ Căn c Ngh đ nh 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 c a chính ph quy đ nh chi ứ ị ị ủ ủ ị ti t và h ng d n m t s đi u c a B lu t lao đ ng v ti n l ng; ế ướ ẫ ộ ố ề ủ ộ ậ ộ ề ề ươ Mã s Qu n lý lao đ ng c a đ n v : ……………………………………………. ố ả ộ ủ ơ ị Sau khi nghiên c u Thông t 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 h ng ứ ư ướ d n thi hành Ngh đ nh 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 c a chính ph quy đ nh chi ẫ ị ị ủ ủ ị ti t và h ng d n m t s đi u c a B lu t lao đ ng v ti n l ng đ i v i ng i lao ế ướ ẫ ộ ố ề ủ ộ ậ ộ ề ề ươ ố ớ ườ đ ng làm vi c trong doanh nghi p h at đ ng theo lu t doanh nghi p; và công văn ộ ệ ệ ọ ộ ậ ệ 638/LĐTBXH ngày 30/5/2005 c a S LĐTBXH v vi c h ng d n xây d ng đăng ký ủ ở ề ệ ướ ẫ ự h th ng thang b ng l ng; công văn s 8706/UBND-LĐTBXH ngày 25/10/2006 c a ệ ố ả ươ ố ủ y ban nhân dân qu n 10 h ng d n xây d ng đăng ký h th ng thang l ng, b ng Ủ ậ ướ ẫ ự ệ ố ươ ả l ng ươ (Đ n v ) …………….. đ ngh đ c đăng ký h th ng thang l ng, b ng l ng ơ ị ề ị ượ ệ ố ươ ả ươ c a đ n v nh sau: ủ ơ ị ư M c l ng t i thi u doanh nghi p áp d ng là ………………… đ ng/tháng. ứ ươ ố ể ệ ụ ồ M c l ng th p nh t c a ng i lao đ ng trong đ n v : …………… đ ng/tháng ứ ươ ấ ấ ủ ườ ộ ơ ị ồ M c l ng cao nh t c a ng i lao đ ng trong đ n v …………… đ ng/tháng ứ ươ ấ ủ ườ ộ ơ ị ồ M c l ng th p nh t c a nhân viên, công nhân tr c ti p: …………. đ ng/tháng ứ ươ ấ ấ ủ ự ế ồ M c l ng cao nh t c a nhân viên, công nhân tr c ti p: ………… đ ng/tháng ứ ươ ấ ủ ự ế ồ T ng s lao đ ng đ n th i đi m đăng ký : …………………………. ng i. ổ ố ộ ế ờ ể ườ Th i gian áp d ng: …………………. Khu v c áp d ng ………………….. ờ ụ ự ụ Kính mong Phòng LĐTBXH Qu n 10 xem xét, ch p thu n. ậ ấ ậ N i nh n ơ ậ : - Nh trên; ư - L u ư . Giám đ c (Ng i đ i di n pháp lu t)ố ườ ạ ệ ậ (Ký tên, đóng d u) ấ L u ý: đ n v biên s an đ y đ các thông tin theo m u nêu trên ư ơ ị ọ ầ ủ ẫ
— Xem thêm —
Bình luận