Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-14 14:49:23
Tài liệu tham khảo Đề bài tập điều kiện môn học nhập môn logic H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNGỌ Ệ Ệ Ư Ễ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ CH NG TRÌNH ĐÀO T O Đ I H C T XA ƯƠ Ạ Ạ Ọ Ừ Đ c l p - T do – H nh phúcộ ậ ự ạ Đ BÀI T P ĐI U KI N Ề Ậ Ề Ệ Môn h c: ọ Nh p môn Logicậ L p: ớ CN107A3, CN107A4 Th i h n n p bài: ờ ạ ộ 15/08/2008 Sinh viên làm t t c các câu sau: ấ ả Câu 1: Phân tích và minh h a các l i Logic m c ph i khi vi ph m các qui t c c a phép đ nh nghĩa khái ni m. ọ ỗ ắ ả ạ ắ ủ ị ệ Câu 2: T i sao ch t logic luôn chu diên trong các phán đoán toàn th , và v t logíc luôn chu diên trong các ạ ủ ừ ể ị ừ phán đoán ph đ nh ủ ị Câu 3: T i sao trong m i phép suy lu n di n d ch đ u ph i tuân th qui t c chung ạ ọ ậ ễ ị ề ả ủ ắ “ Danh t nào khôngừ chu diên ti n đ thì cũng không đ c chu diên câu k t lu n” ở ề ề ượ ở ế ậ Câu 4: T i sao t ti n đ là phán đoán đ n Osp thì s không th rút đ c câu k t lu n b ng phép đ i ch ? ạ ừ ề ề ơ ẽ ể ượ ế ậ ằ ổ ỗ Hãy gi i thích b ng hai cách khác nhau. ả ằ Câu 5: Xác đ nh nh ng đ nh nghĩa sau đây thu c ki u đ nh nghĩa nào? ị ữ ị ộ ể ị Đúng, sai? T i sao? ạ a) Logíc h c là m t b môn khoa h c v logíc ọ ộ ộ ọ ề b) Th u kính là m t lo i d ng c quang h c đ c gi i h n b i m t m t ph ng và m t m t cong ấ ộ ạ ụ ụ ọ ượ ớ ạ ở ộ ặ ẳ ộ ặ l i. ồ c) S n ph m BCVT là hi u qu có ích c a ho t đ ng truy n đ a tin t c. ả ẩ ệ ả ủ ạ ộ ề ư ứ d) L i nhu n là hi u s gi a giá tr hàng hoá bán đ c v i chi phí đ s n xu t ra hàng hoá đó. ợ ậ ệ ố ữ ị ượ ớ ể ả ấ Câu 6: N u câu ti n đ là m t phán đoán toàn th có giá tr chân th c, thì có th rút ra đ c bao nhiêu câu ế ề ề ộ ể ị ự ể ượ k t lu n b ng phép suy lu n tr c ti p, v i công th c nh th nào? ế ậ ằ ậ ự ế ớ ứ ư ế Câu 7: N u câu ti n đ là m t phán đoán b ph n có giá tr chân th c, thì có th rút ra đ c bao nhiêu câu ế ề ề ộ ộ ậ ị ự ể ượ k t lu n b ng phép suy lu n tr c ti p, v i công th c nh th nào? ế ậ ằ ậ ự ế ớ ứ ư ế Câu 8: N u coi câu ca dao sau là m t phán đoán, hãy mã hoá và xác đ nh giá tr logíc c a nó. ế ộ ị ị ủ “Bao gi Tr ch đ ng n đa, Sáo đ d i n c thì ta l y mình. ờ ạ ẻ ọ ẻ ướ ướ ấ Bao gi rau Di p làm đình, g lim thái ghém thì mình l y ta.” ờ ế ỗ ấ Câu 9: M nh đ logic (M) có công th c sau có ph i là m t m nh đ đ ng nh t chân th c hay không? ệ ề ứ ả ộ ệ ề ồ ấ ự M =[ a ﴾ b ? c ﴾ ?  ﴾ b  ? c ﴾[ a 1 Câu 10: B ng quan h hình vuông logíc, ch ng minh phán đoán sau là gi d iằ ệ ứ ả ố “Không ph i m i ho t đ ng trao đ i v t ch t c a con ng i không là ho t đ ng có tính kinh t ” ả ọ ạ ộ ổ ậ ấ ủ ườ ạ ộ ế Câu 11: Cho hai khái ni m gi đ nh là “A” và “B”, h i: ệ ả ị ỏ a) Có th xây d ng đ c bao nhiêu phán đoán đ n c b n t hai khái ể ự ượ ơ ơ ả ừ ni m trên. Vì sao? ệ b) Giá tr logíc c a các phán đoán v a xây d ng đ c là nh th nào? ị ủ ừ ự ượ ư ế + Bi t “ M i A là B” có giá tr logic chân th c. ế ọ ị ự + Bi t “ Có m t s A không là B” có giá tr ...
— Xem thêm —
Bình luận