Nhúng
Toàn màn hình
/ 12
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (12 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-14 19:00:59
1.1. Một số khái niệm - Quan hệ kinh tế - Quan hệ kinh tế đối ngoại: Những vấn đề cần lưu ý: + Bản chất + Chủ thể tham gia - Quan hệ kinh tế quốc tế - Phân biệt quan hệ KTĐN và quan hệ KTQT: + Góc độ nghiên cứu + Phạm vi + Tính chất H C VI N TÀI CHÍNH Ọ ỆH C VI N TÀI CHÍNH Ọ Ệ B MÔN KINH T QU C T Ộ Ế Ố ẾB MÔN KINH T QU C TỘ Ế Ố Ế N I DUNG MÔN H C Ộ ỌN I DUNG MÔN H CỘ Ọ KINH T QU C T Ế Ố ẾKINH T QU C TẾ Ố Ế Chương IChương I T NG QUAN V KINH T QU C T Ổ Ề Ế Ố ẾT NG QUAN V KINH T QU C TỔ Ề Ế Ố Ế 1. Đ i t ng và n i dung môn h c KTQTố ượ ộ ọ1. Đ i t ng và n i dung môn h c KTQTố ượ ộ ọ 2. S phát tri n c a các quan h KTQT ự ể ủ ệ2. S phát tri n c a các quan h KTQTự ể ủ ệ Ch ng I ươCh ng Iươ N I DUNG CHÍNH ỘN I DUNG CHÍNHỘ 1. Đ I T NG VÀ N I DUNG MÔN H C KTQTỐ ƯỢ Ộ Ọ1. Đ I T NG VÀ N I DUNG MÔN H C KTQTỐ ƯỢ Ộ Ọ 1.1. M t s khái ni m ộ ố ệ1.1. M t s khái ni mộ ố ệ - Quan h- Quan h ệ  kinh tếệ kinh tế      - Quan h kinh t đ i ngo i: ệ ế ố ạ- Quan h kinh t đ i ngo i: ệ ế ố ạ Nh ng v n đ c n l u ý: ữ ấ ề ầ ưNh ng v n đ c n l u ý: ữ ấ ề ầ ư + B n ch t ả ấ+ B n ch t ả ấ + Ch th tham gia ủ ể+ Ch th tham giaủ ể - Quan h kinh t qu c t ệ ế ố ế- Quan h kinh t qu c tệ ế ố ế - Phân bi t quan h KTĐN và quan h KTQT: ệ ệ ệ- Phân bi t quan h KTĐN và quan h KTQT:ệ ệ ệ + G+ G ó c độ nghiên cứuóc độ nghiên cứu + Ph m vi ạ+ Ph m viạ + Tính ch t ấ+ Tính ch tấ 1.2. S1.2. S ựự ra đ i c a các quan h KTQTờ ủ ệra đ i c a các quan h KTQTờ ủ ệ + + S phát tri n c a LLSX d n đ n s ra đ i ự ể ủ ẫ ế ự ờS phát tri n c a LLSX d n đ n s ra đ iự ể ủ ẫ ế ự ờ c a các quan h KTQT trong các lĩnh v c ủ ệ ực a các quan h KTQT trong các lĩnh v c ủ ệ ự khác nhaukhác nhau + S phát tri n c a KHCN ự ể ủ+ S phát tri n c a KHCNự ể ủ + S phát tri n c a giao thông v n t i ự ể ủ ậ ả+ S phát tri n c a giao thông v n t iự ể ủ ậ ả + S phát tri n c a cu c cách m ng v ự ể ủ ộ ạ ề+ S phát tri n c a cu c cách m ng vự ể ủ ộ ạ ề thông tinthông tin CH NG I ƯƠ (ti p)ế 1.3. Đ i t ng và n i dung nghiên c u môn ố ượ ộ ứ1.3. Đ i t ng và n i dung nghiên c u môn ố ượ ộ ứ h c KTQT ọh c KTQTọ a. Đ i t ng nghiên c u: ố ượ ứa. Đ i t ng nghiên c u:ố ượ ứ Khoa h c KTQT nghiên c u nh ng v n đ ọ ứ ữ ấ ềKhoa h c KTQT nghiên c u nh ng v n đ ọ ứ ữ ấ ề v phân ph i, s d ng các ngu n l c gi a các ề ố ử ụ ồ ự ữv phân ph i, s d ng các ngu n l c gi a các ề ố ử ụ ồ ự ữ qu c gia thông qua trao đ i qu c t các y u t ố ổ ố ế ế ốqu c gia thông qua trao đ i qu c t các y u t ố ổ ố ế ế ố s n xu t nh m đ t ...
— Xem thêm —
Bình luận