Bảng Chữ Cái Tiếng Thái Lan (Đơn Giản Dễ Học)

Số trang: 4
Mã số: 165726
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-19 12:50:10
Bảng chữ cái tiếng thái, đơn giảin , dễ học Thai alphabet (อักษรไทย) Created by Simon Ager, Omniglot.com – the guide to writing systems and languages Consonants (พย ั ญชนะ) ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ กไก่ ขไข่ ฃขวด ค ควาย ฅ คน ฆ ระฆัง ง งู จ จาน ko kai kho khai kho khuat kho khwai kho khon kho ra- khang ngo ngu cho chan (chicken) (egg) (bottle)* (water buffalo) (person)* (bell) (snake) (plate) k/k kh/k kh/k kh/k kh/k kh/k ng/ng ch/t [ k/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ] [ ŋ/ŋ ] [ ʨ/t ] low high high low low low low mid ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฉ ฉิwง ช ช ้ าง ซ โซ่ ฌ เฌอ ญ หญิง ฎ ชฏา ฏ ปฏัก ฐ ฐาน cho ching cho chang so so cho choe yo ying do cha-da to pa-tak tho than (cymbals) (elephant) (chain) (tree) (woman) (headdress) (goad) (base) ch/- ch/t s/t ch/- y/n d/t t/t th/t [ ʨ/- ] [ ʨ/t ] [ s/t ] [ tɕʰ/- ] [ j/n ] [ d/t ] [ t/t ] [ tʰ/t ] high low low low low mid mid high ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ ฑ มณโฑ ฒ ผู ้ เฒ่า ณ เณร ด เด็ก ต เต่า ถ ถุง ท ทหาร ธ ธง tho montho tho phu- thao no nen do dek to tao tho thung tho thahan tho thong (Mandodari) (elder) (novice monk) (child) (turtle) (sack) (soldier) (flag) th/t th/t n/n d/t t/t th/t th/t th/t [ tʰ/t ] [ tʰ/t ] [ n/n ] [ d/t ] [ t/t ] [ tʰ/t ] [ tʰ/t ] [ tʰ/t ] low low low mid mid high low low Notes  The sounds represented by some consonants change when they are used at the end of a syllable (indicated by the letters on the right of the slash). Some consonants can only be used at the beginning of a syllable.  Duplicate consonants represent different Sanskrit and Pali consonants sounds which are pronounced identically in Thai. Thai alphabet (อักษรไทย) Created by Simon Ager, Omniglot.com – the guide to writing systems and languages Consonants (พย ั ญชนะ) น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ น หนู บ ใบไม ้ ป ปลา ผ ผึx ง ฝ ฝา พ พาน ฟ ฟั น ภ ส๋ าเภา no nu bo baimai po pla pho phueng fo fa pho phan fo fan pho sam- phao (mouse) (leaf) (fish) (bee) (lid) (tray) (teeth) (sailboat) n/n b/p p/p ph/- f/- ph/p f/p ph/p [ n/n ] [ b/p ] [ p/p ] [ pʰ/- ] [ f/- ] [ pʰ/p ] [ f/p ] [ pʰ/p ] low mid mid high high low low low ม ย ร ล ว ศ ษ ส ม ม ้ า ย ยักษ์ ร เรือ ล ล ิ ง ว แหวน ศ ศาลา ษ ฤๅษี ส เส ื อ mo ma yo yak ro ruea lo ling wo waen so sala so rue-si so suea (horse) (giant) (boat) (monkey) (ring) (pavilion) (hermit) (tiger) m/m y/y r/n l/n w/w s/t s/t s/t [ m/m ] [ j/j ] [ r/n ] [ l/n ] [ w/w ] [ s/t ] [ s/t ] [ s/t ] low low low low low high high high ห ฬ อ ฮ ห หี บ ฬ จุฬา อ อ่าง ฮ นกฮูก ho hip lo chu-la o ang ho nok-huk (chest) (kite) (basin) (owl) h/- l/n - h/- [ h/- ] [ l/n ] [ -/ʔ ] [ h/- ] high low mid low Notes  Consonants are divided into three classes: low (เส ี ยงตํwา), mid (เส ี ยงกลาง) and high (เส ี ยงสูง) , which help to determine the tone of a syllable.  The letter o ang acts as a silent vowel carrier at the beginning of words that start with a vowel.  The names of the consonants are acrophonic and intended to help with learning them. Thai alphabet (อักษรไทย) Created by Simon Ager, Omniglot.com – the guide to writing systems and languages Vowel diacritics (สระ) อะ อา อิ อี อึ อื a a i i ue ue [ aʔ ] [ aː ] [ i ] [ iː ] [ ɯ ] [ ɯː ] อุ อู เอะ เอ เเอะ เเอ u u e e ae ae [ u ] [ uː ] [ eʔ ] [ eː ] [ ɛʔ ] [ ɛː ] โอะ โอ เอาะ ออ อัวะ อัว o o o o ua ua [ oʔ ] [ oː ] [ ɔʔ ] [ ɔː ] [ uaʔ ] [ ua ] เอียะ เอีย เอือะ เอือ เออะ เออ ia ia uea uea oe oe [ iaʔ ] [ iːa ] [ ɯaʔ ] [ ɯːa ] [ ɤʔ ] [ ɤː ] อํา ใอ ไอ เอา อ am ai ai ao silences [ ɑm ] [ aj ] [ aj ] [ aw ] vowel The vowel diacritics are shown with the letter o ang (อ), which acts as a silent vowel carrier at the beginning of words that start with a vowel. Thai alphabet (อักษรไทย) Created by Simon Ager, Omniglot.com – the guide to writing systems and languages Punctuation ๏ ตาไก dtaa gai beginning of a new paragraph ๛ โคมูตร khoh muut marks the end of a story Tone markers ...
— Xem thêm —
Bình luận