Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-15 12:06:11
1 Bài 9 KHÔNG NG NG PH N Đ U VÀ RÈN LUY NỪ Ấ Ấ Ệ Đ X NG ĐÁNG V I DANH HI U Ể Ứ Ớ Ệ NGU I Đ NG VIÊN Đ NG C NG S N VI T NAM Ờ Ả Ả Ộ Ả Ệ Ch ng trình ươ : LLCT dành cho Đ ng viên m iả ớ ______*______ I/ V trí, vai trò và nhi m v c a ng i đ ng viên ĐCS VN ị ệ ụ ủ ườ ả 1- V trí, vai trò c a ng i đ ng viên ị ủ ườ ả a) Đ ng viên là chi n sĩ cách m ng trong đ i quân tiên phong c a giai c p công ả ế ạ ộ ủ ấ nhân, nhân dân lao đ ng và c a dân t c Vi t Nam. ộ ủ ộ ệ → Đ ng CSVN là đ i tiên phong c a giai c p công nhân nên t ng ĐV ph i là ả ộ ủ ấ ừ ả chi n s tiên phong vì l i ích giai c p. S c m nh, năng l c lãnh đ o c a Đ ng đ c t o ế ỹ ợ ấ ứ ạ ự ạ ủ ả ượ ạ thành t t ng ĐV. ừ ừ → Đ ng CSVN đ ng th i là đ i quân tiên phong c a nhân dân lao đ ng và c a dân ả ồ ờ ộ ủ ộ ủ t c, vì v y ĐV là ng i tiên ti n trong nhân dân và c a dân t c. M i ĐV luôn ph n đ u ộ ậ ườ ế ủ ộ ỗ ấ ấ vì l i ích giai c p và dân t c. ợ ấ ộ → Đ ng là đ i bi u trung thành l i ích giai c p, nhân dân và dân t c nên m i ĐV ả ạ ể ợ ấ ộ ỗ đ u đ t l i ích giai c p dân t c lên trên, lên tr c. ề ặ ợ ấ ộ ướ → Đ ng ta là đ ng c m quy n, Đ ng ta đ c toàn dân th a nh n là đ i quân tiên ả ả ầ ề ả ượ ừ ậ ộ phong lãnh đ o, nên m i ĐV ph i là ng i tiên phong g ng m u tr c qu n chúng. ạ ỗ ả ườ ươ ẫ ướ ầ b) ĐV có trách nhi m góp ph n xây d ng và t ch c th c hi n đ ng l i, ch ệ ầ ự ổ ứ ự ệ ườ ố ủ tr ng, chính sách c a Đ ng. ươ ủ ả → Đ ng lãnh đ o b ng đ ng l i, công tác cán b và s g ng m u c a ĐV ả ạ ằ ườ ố ộ ự ươ ẫ ủ → Đ ng l i đúng là nhân t quy t đ nh th ng l i. Đ ng l i là k t tinh trí tu c a ườ ố ố ế ị ắ ợ ườ ố ế ệ ủ toàn Đ ng. M i ĐVph i có trách nhi m trong vi c xây d ng đ ng l i, NQ c a Đ ng. ả ỗ ả ệ ệ ự ườ ố ủ ả → ĐV ph i nêu cao vai trò tiên phong trong vi c chap hành ch tr ng, chính sách, ả ệ ủ ươ pháp lu t cho qu n chúng noi theo. ậ ầ c) c ng v nào ĐV cũng v a là ng i lãnh đ o, v a là ng i ph c v qu n Ở ươ ị ừ ườ ạ ừ ườ ụ ụ ầ chúng. → ĐV là ng i có giác ng lý t ng, đem t t ng, đ ng l i c a Đ ng đ tuyên ườ ộ ưở ư ưở ườ ố ủ ả ể truy n cho qu n chúng, lôi cu n h th c hi n. ề ầ ố ọ ự ệ → ĐV su t đ i phán đ u vì m c tiêu, lý t ng gi i phóng dân t c, gi i phóng giai ố ờ ấ ụ ưở ả ộ ả c p, gi i phóng con ng i, vì h nh phúc c a nhân dân. ấ ả ườ ạ ủ → Làm t t vai trò v a là ng i lãnh đ o, v a là ng i ph c v , ĐV ph i không ố ừ ườ ạ ừ ườ ụ ụ ả ng ng nâng cao trình đ nh n th c, ph m ch t chính tr , đ o đ c; không ch y theo qu n ừ ộ ậ ứ ẩ ấ ị ạ ứ ạ ầ chúng, ph i đ ng v ng trên l p tr ng, quan đi m c a Đ ng đ lãnh đ o, giáo d c, t ả ứ ữ ậ ườ ể ủ ả ể ạ ụ ổ ch c cho qu ...
— Xem thêm —
Bình luận