Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-15 12:54:58
1 B BU CHÍNH VIN THÔNG ****** CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc ******** S : 109/2003/Q-BBCVT Hà Ni, ngày 24 tháng 06 nm 2003 QUY T NH V VIC IN VÀ PHÁT HÀNH B TEM BU CHÍNH "CHÀO MNG I HI IX CÔNG OÀN VIT NAM” B TRNG B BU CHÍNH VIN THÔNG C n c Pháp lnh Bưu chính Vin thông ngày 25 tháng 5 nm 2002; C n c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 nm 2002 c a Chính ph qui nh chc nng, nhim v , quy n hn và c cu t chc c a B Bưu chính Vin thông; Xét  ngh c a Tng giám  c Tng công ty Bưu chính Vin thông Vit Nam ti Công v n s 1569/BC ngày 31/3/2003 v vic k hoch sn lưng và phân ph i tem 6 tháng cu i nm 2003; Theo  ngh c a V trưng V Bưu chính, QUY T NNH iu 1. - Giao cho Tng Công ty Bu chính Vin thông Vit Nam in và phát hành b tem b u chính "Chào mng i hi IX Công oàn Vit Nam” gm 1 mu tem, ti Xí nghi p in tem Bu in, bng phng pháp in p-xét, chi tit c th nh sau: Tên m u tem Giá mt S lng in có rng (có keo) Chào mng i hi IX Công oàn Vit Nam (1- 1) 800 2.027.075 - Trong s lng trên, Tng Công ty Bu chính Vin thông Vit Nam c phép ly 525 tem m i mu in ch “specimen”. iu 2. - B tem này c phát hành t ngày 28/7/2003 n ngày 30/6/2005. L phát hành c bit s c t chc vào ngày 28/7/2003 ti Hà Ni. iu 3. - S lng tem in c phân phi s dng nh sau: C c phí Lu tr Tuyên truyn Tem chi 2.010.000 325 (25 spe) 1.250 15.500 (500 spe) iu 4. - Chánh Vn phòng, V trng V Bu chính, V trng V K hoch - Tài chính và T ng Giám c Tng Công ty Bu chính Vin thông Vit Nam chu trách nhi m thi hành quyt nh này. Ni nhn: - Nh i u 4. - B tr ng B BCVT ( b/c) - B Tài chính. - Công ty Tem. - Công ty in tem B . - L u VT, BC K/T. B TRNG B BU CHÍNH VIN THÔNG TH TRNG Tr n Ngc Bình
— Xem thêm —
Từ khóa: văn bản luật
Bình luận