Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-12 14:20:48
Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao bna hành TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-B Ộ CÔNG AN-VI ỆN KI ỂM SÁT NHÂN DÂN T ỐI CAO *********** C Ộ NG HOÀ XÃ H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM Độ c lập - T ự do - H ạnh phúc ******** S ố: 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN T ỊCH H ƯỚ NG D ẪN VỀ VIỆC THÔNG BÁO, G ỬI, CUNG C ẤP THÔNG TIN, TÀI LI ỆU LIÊN QUAN ĐẾN NG ƯỜI PH ẠM T ỘI Để thi hành đúng và th ống nhấ t các quy định c ủa pháp lu ật v ề vi ệc thông báo, g ửi, cung c ấp thông tin, tài li ệu liên quan đến ngườ i phạm t ội nh ằm th ực hi ện t ốt công tác điều tra, truy t ố, xét x ử và thi hành án, góp ph ần nâng cao ch ất lượ ng, hi ệu quả công tác đấ u tranh phòng, ch ống tội phạm, B ộ Công an, Việ n kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân t ối cao th ống nhất h ướ ng dẫ n như sau: I. VỀ NH ỮNG V ẤN ĐỀ CHUNG 1. Phạm vi điề u ch ỉnh Thông t ư này hướ ng dẫn việc thông báo, g ửi, cung cấ p thông tin, tài li ệu liên quan đến ngườ i phạm t ội gi ữa các c ơ quan Công an, Vi ện ki ểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các c ấp, bao g ồm nh ững thông tin, tài li ệu phả n ánh v ề lý l ịch, đặc đi ểm nh ận dạ ng, nhân thân, k ết qu ả khở i tố, đ iề u tra, truy t ố, xét xử, thi hành án hình s ự và các thông tin, tài li ệu khác có liên quan đến ngườ i phạm t ội; trách nhi ệm, th ủ tục, th ời h ạn thông báo, g ửi, cung c ấp các thông tin, tài li ệu đó. 2. Nguyên t ắc thông báo, g ửi, cung cấp thông tin, tài li ệu Vi ệc thông báo, g ửi, cung cấ p thông tin, tài li ệu liên quan đến ngườ i phạm t ội ph ải tuân theo các nguyên t ắc sau đây: a) Thông tin, tài li ệu liên quan đến ngườ i phạm t ội ph ải đượ c thông báo, g ửi đầ y đủ, kị p th ời, chính xác, tậ p trung vào cơ quan H ồ sơ nghi ệp vụ C ảnh sát của ngành Công an (sau đây gọi là c ơ quan H ồ sơ nghi ệp v ụ C ảnh sát) để quả n lý, khai thác và cung c ấp phục v ụ công tác kh ởi tố, đ iề u tra, truy t ố, xét xử và thi hành án hình s ự; b) B ảo đả m đúng quy đị nh của Pháp l ệnh bả o vệ bí m ật nhà n ước, Pháp l ệnh l ưu tr ữ qu ốc gia và danh m ục bí mật nhà n ước củ a từng ngành. 3. Các lo ại thông tin, tài li ệu ph ải đượ c thông báo, g ửi, cung cấp 3.1. Các loại thông tin, tài li ệu mà C ơ quan đi ều tra các cấp c ủa Bộ Công an, C ục Điề u tra Vi ện ki ểm sát nhân dân t ối cao có trách nhi ệm thông báo, g ửi, cho cơ quan H ồ sơ nghi ệp v ụ C ảnh sát bao g ồm: a) Quyế t đị nh kh ởi tố vụ án hình s ự; quy ết đị nh thay đổi quyết đị nh khở i tố vụ án hình s ự ; quy ết đị nh bổ sung quyế t đị nh kh ởi tố vụ án hình s ự; b) Quyế t đị nh tr ả t ự do; c) Quyế t đị nh thay th ế bi ện pháp ngă n chặn; quyế t đị nh huỷ b ỏ biện pháp ngă n chặn; d) Quyế t đị nh đình ch ỉ đ iề u tra v ụ án hình s ự; quy ết đị nh t ạm đình ch ỉ đ iề u tra v ụ án hình s ự ; quy ết đị nh phục h ồi điều tra v ụ án hình sự ; đ) Lệnh bắ t khẩn c ấp; e) Quyế t đị nh kh ởi tố b ị can; quy ết đị nh thay đổ i quyết đị nh kh ởi tố b ị can; quy ết đị nh bổ sung quyế t đị nh khở i tố bị can; g) L ệnh bắ t bị can để tạm giam; l ệnh t ạm giam; h) Quyế t đị nh t ạm gi ữ; quy ết đị nh gia h ạn t ạm gi ữ; i) Quyế t đị nh đình ch ỉ đ iề u tra b ị can; quy ết đị nh t ạm đình ch ỉ đi ều tra b ị can; quy ết đị nh phục h ồi điều tra b ị can; k) Quyế t ...
— Xem thêm —
Bình luận