Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng

Số trang: 1
Mã số: 160853
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-08 19:26:37
 Kích thước: 20,5 x 14,5 cm - Bìa: Làm bằng giấy trắng loại 150g trên 1 m2. - Ruột: Lằm bằng giấy trắng (Bãi Bằng loại 1) - Nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng Đ NG C NG S N VI T NAMẢ Ộ Ả Ệ LÝ L CH Ị C A NG I XIN VÀO Đ NG Ủ ƯỜ Ả H và tên đang dùng: ọ ................................................................. H và tên khai sinh : ọ ................................................................. Quê quán : ................................................................. S lý l ch : ố ị ................................................................. - Kích th c: 20,5 x 14,5 cm ướ - Bìa: Làm b ng gi y tr ng lo i 150g trên 1 m ằ ấ ắ ạ 2 . - Ru t: L m b ng gi y tr ng (Bãi B ng lo i 1) ộ ằ ằ ấ ắ ằ ạ - N i dung trong lý l ch c a ng i xin vào Đ ng (g m 28 trang) c th nh ộ ị ủ ườ ả ồ ụ ể ư sau: * Trang 1: S l c lý l ch; ơ ượ ị * Trang 2-8: L ch s b n thân và nh ng công tác đã qua; ị ử ả ữ * Trang 9: Đ c đi m l ch s ; ặ ể ị ử * Trang 10: Nh ng l p đào t o, b i d ng đã qua và đi n c ngoài; ữ ớ ạ ồ ưỡ ướ * Trang 11: Khen th ng và k lu t; ưở ỷ ậ * Trang 12-20: Hoàn c nh gia đình; ả * Trang 21: T nh n xét và cam đoan; ự ậ * Trang 22: Nh n xét c a chi y và ch ng nh n c a c p u c s ; ậ ủ ủ ứ ậ ủ ấ ỷ ơ ở * Trang 23-28: Ch ng nh n c a c p u ho c t ch c có th m quy n n i ứ ậ ủ ấ ỷ ặ ổ ứ ẩ ề ơ đ n th m tra lý l ch c a ng i vào Đ ng. ế ẩ ị ủ ườ ả M u 2-KNĐ ẫ
— Xem thêm —
Bình luận