Mẫu đơn xin việc làm

Số trang: 1
Mã số: 160486
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
From: Nguy n Th y Tiên ,
Đ a ch : P0808, Chung c A1, 154 H Đình, Thanh Xn, N i. ư
Email: thuytien9988@gmail.com
Đi n tho i: 0983 002 590
N i, ngày 03 tháng 04 năm 2012
To: KFC VI T NAM
Ngay sau khi t t nghi p Khoa Lu t - Tr ng Đ i h c Đà L t tháng 6/2011, tôi đã nh n đ c l i ườ ượ
đ ngh làm vi c cho ng ty c ph n Thành Ng c v i v trí là nn vn Chính sách Pháp ch . ế
ng ty c ph n Thành Ng c m t trong nh ng công ty l n Đà L t đ u t kinh doanh h ư
th ng khách s n khu ngh d ng t 3 t i 4 sao. Tuy nhiên, do mu n chuy n v s ng g n ưỡ
gia đình nên tôi đang tìm ki m cho mình m t công vi c phù h p t i Hà N i. Tôi tin r ng v trí trế
lý qu n lý Qng ty đang tuy n d ng chính là công vi c mà tôi đang tìm ki m. ế
Trong th i gian làm vi c t i Công ty Thành Ng c công vi c c a tôi là t v n, th m đ nh các văn ư
b n, h p đ ng ph c v cho công tác nghi p v c a công ty. Bên c nh đó, i còn là m t trong
thành viên c a Ban Tái c u trúc. Ban này nhi m v l p k ho ch, t ch c th c hi n xây ụ ậ ế
d ng, s a đ i, b sung, thay th văn b n l p quy, v i m c tiêu qu n hi u qu công ty, các ế
công ty con chi nhánh b ng h th ng văn b n. Tôi các đ ng nghi p đã xây d ng đ c ượ
nhi u văn b n l p quy cho các phòng, ban t i công ty, đ ng th i tr c ti p h tr đ c l c cho ế
vi c qu n lý t i chi nnh Đà L t, B o L c và Nha Trang.
Đ c bi t, tr c khi làm vi c cho Thành Ng c, tôi đã m t năm kinh nghi m làm tr giám ướ
đ c nhà ng t i Khách s n Đà L t Palace (5 sao). Ngoài công vi c qu n và th c hi n các
công vi c hành chính, tôi ch u trách nhi m giao d ch, bn so n tài li u thuy t trình k ho ch ế ế
đào t o nhân viên, th c đ n m i... b ng ti ng Anh cho Khách s n. ơ ế T i đây, tôi còn ti p thu ế
đ c nhi u k ng ph c v khách hàng và ph ng th c qu n lý chuyên nghi p c a h th ngượ ươ
nhà hàng cao c p.
Ngi ra, khi còn là sinh viên tôi cũng đã tr i qua nhi u công vi c bán th i gian nh : nhân viên ư
ph c v t i quán cà phê, nhà hàng, gia s , tr gi ng v.v. ... Tôi d n nh n ra r ng lĩnh v c d ch ụ ạ ư
v là công vi c r t phù h p v i con ng i mình và ki n th c chun ngành lu t s h tr r t t t ườ ế
cho vi c h tr qu n nhà hàng m t cách khoa h c, hi u qu . V i nh ng k năng kinh
nghi m đã nêu, tôi tin mình hoàn toàn th đ m nh n t t v trí tr nhà ng công ty
đang tuy n d ng. Tôi hy v ng r ng, Công ty s nh cho tôi m t cu c ph ng v n tr c ti p đ ế
tôi c h i chia s nhi u h n v kh năng c a mình tìm hi u sâu h n v ho t đ ng c aơ ơ ơ
ng ty.
Trân tr ng c m n. ơ
ng viên
Nguy n Thu Tiên
Tải xuống 5,000₫ (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-05 17:42:37
Biểu mẫu đơn xin việc làm căn cứ vào vị trí công việc cụ thể... From: Nguy n Th y Tiênễ ủ , Đ a ch : P0808, Chung c A1, 154 H Đình, Thanh Xuân, Hà N i. ị ỉ ư ạ ộ Email: thuytien9988@gmail.com Đi n tho i: 0983 002 590 ệ ạ Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2012 ộ To: KFC VI T NAM Ệ Ngay sau khi t t nghi p Khoa Lu t - Tr ng Đ i h c Đà L t tháng 6/2011, tôi đã nh n đ c l i ố ệ ậ ườ ạ ọ ạ ậ ượ ờ đ ngh làm vi c cho Công ty c ph n Thành Ng c v i v trí là nhân viên Chính sách Pháp ch . ề ị ệ ổ ầ ọ ớ ị ế Công ty c ph n Thành Ng c là m t trong nh ng công ty l n Đà L t đ u t kinh doanh h ổ ầ ọ ộ ữ ớ ở ạ ầ ư ệ th ng khách s n và khu ngh d ng t 3 t i 4 sao. Tuy nhiên, do mu n chuy n v s ng g n ố ạ ỉ ưỡ ừ ớ ố ể ề ố ầ gia đình nên tôi đang tìm ki m cho mình m t công vi c phù h p t i Hà N i. Tôi tin r ng v trí tr ế ộ ệ ợ ạ ộ ằ ị ợ lý qu n lý mà Quý công ty đang tuy n d ng chính là công vi c mà tôi đang tìm ki m. ả ể ụ ệ ế Trong th i gian làm vi c t i Công ty Thành Ng c công vi c c a tôi là t v n, th m đ nh các văn ờ ệ ạ ọ ệ ủ ư ấ ẩ ị b n, h p đ ng ph c v cho công tác nghi p v c a công ty. Bên c nh đó, tôi còn là m t trong ả ợ ồ ụ ụ ệ ụ ủ ạ ộ thành viên c a Ban Tái c u trúc. Ban này có nhi m v l p k ho ch, t ch c th c hi n xây ủ ấ ệ ụ ậ ế ạ ổ ứ ự ệ d ng, s a đ i, b sung, thay th văn b n l p quy, v i m c tiêu qu n lý hi u qu công ty, các ự ử ổ ổ ế ả ậ ớ ụ ả ệ ả công ty con và chi nhánh b ng h th ng văn b n. Tôi và các đ ng nghi p đã xây d ng đ c ằ ệ ố ả ồ ệ ự ượ nhi u văn b n l p quy cho các phòng, ban t i công ty, đ ng th i tr c ti p h tr đ c l c cho ề ả ậ ạ ồ ờ ự ế ỗ ợ ắ ự vi c qu n lý t i chi nhánh Đà L t, B o L c và Nha Trang. ệ ả ạ ở ạ ả ộ Đ c bi t, tr c khi làm vi c cho Thành Ng c, tôi đã có m t năm kinh nghi m làm tr lý giám ặ ệ ướ ệ ọ ộ ệ ợ đ c nhà hàng t i Khách s n Đà L t Palace (5 sao). Ngoài công vi c qu n lý ố ạ ạ ạ ệ ả và th c hi n cácự ệ công vi c hành chính, tôi ch u trách nhi m giao d ch, biên so n tài li u và thuy t trình k ho ch ệ ị ệ ị ạ ệ ế ế ạ đào t o nhân viên, th c đ n m i... b ng ti ng Anh cho Khách s n. ạ ự ơ ớ ằ ế ạ T i đây, tôi còn ti p thuạ ế đ c nhi u k năng ph c v khách hàng và ph ng th c qu n lý chuyên nghi p c a h th ng ượ ề ỹ ụ ụ ươ ứ ả ệ ủ ệ ố nhà hàng cao c p. ấ Ngoài ra, khi còn là sinh viên tôi cũng đã tr i qua nhi u công vi c bán th i gian nh : nhân viên ả ề ệ ờ ư ph c v t i quán cà phê, nhà hàng, gia s , tr gi ng v.v. ... Tôi d n nh n ra r ng lĩnh v c d ch ụ ụ ạ ư ợ ả ầ ậ ằ ự ị v là công vi c r t phù h p v i con ng i mình và ki n th c chuyên ngành lu t s h tr r t t t ụ ệ ấ ợ ớ ườ ế ứ ậ ẽ ỗ ợ ấ ố cho vi c h tr qu n lý nhà hàng m t cách khoa h c, hi u qu . V i nh ng k năng và kinh ệ ỗ ợ ả ộ ọ ệ ả ớ ữ ỹ nghi m đã nêu, tôi tin mình hoàn toàn có th đ m nh n t t v trí tr lý nhà hàng mà công ty ệ ể ả ậ ố ị ợ đang tuy n d ng. Tôi ...
— Xem thêm —
Từ khóa: đơn xin việc
Bình luận