Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-03 13:24:41
1 TH T NG CHÍNH PHỦ ƯỚ Ủ S : 114/2000/QĐ-TTg ố C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2000 ộ QUY T Đ NH C A TH T NG CHÍNH PH Ế Ị Ủ Ủ ƯỚ Ủ V vi c thành l p Ban so n th o D án Pháp l nh s ađ i, b sung ề ệ ậ ạ ả ự ệ ử ổ ổ m t s đi u c a Pháp l nh v đê đi u; Pháp l nh phòngch ng l t, bão; ộ ố ề ủ ệ ề ề ệ ố ụ Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i ệ ả ệ ủ ợ TH T NG CHÍNH PH Ủ ƯỚ Ủ Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; ứ ậ ổ ứ ủ Căn c Ngh quy t s 33/1999/QH10 c a Qu c h i n c C ng hòa xã h ich nghĩa Vi t ứ ị ế ố ủ ố ộ ướ ộ ộ ủ ệ Nam khóa X kỳ h p th 6 (t ngày 18 tháng 11 năm 1999 đ n ngày21 tháng 12 năm 1999) v ọ ứ ừ ế ề Ch ng trình xây d ng Lu t, Pháp l nh năm 2000; ươ ự ậ ệ Theo đ ngh c a B tr ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ề ị ủ ộ ưở ộ ệ ể QUY T Đ NH: Ế Ị Đi u 1. ề Thànhl p Ban so n th o D án Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Phápậ ạ ả ự ệ ử ổ ổ ộ ố ề ủ l nh v đê đi u; Pháp l nh phòng ch ng l t, bão; Pháp l nh khai thác và b o v côngtrình ệ ề ề ệ ố ụ ệ ả ệ th y l i g m các thành viên sau đây: ủ ợ ồ 1.B tr ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tr ng ban; ộ ưở ộ ệ ể ưở 2.Th tr ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y viên th ng tr c; ứ ưở ộ ệ ể Ủ ườ ự 4.Th tr ng B Qu c phòng y viên; ứ ưở ộ ố Ủ 8.T ng c c phó T ng c c Đ a chính, y viên; ổ ụ ổ ụ ị Ủ 9.T ng c c phó T ng c c Khí t ng th y văn, y viên; ổ ụ ổ ụ ượ ủ Ủ 10.Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, y viên. ủ ị Ủ ố ộ Ủ Đi u 2. ề Nhi mv c a Ban so n th o:ệ ụ ủ ạ ả 1.Giúp Chính ph ch đ o và đi u hành vi c nghiên c u, kh o sát, thu th p tàili u, so n ủ ỉ ạ ề ệ ứ ả ậ ệ ạ th o n i dung Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nhv đê đi u; Pháp l nh ả ộ ệ ử ổ ổ ộ ố ề ủ ệ ề ề ệ phòng ch ng l t, bão; Pháp l nh khai thác và b o v côngtrình th y l i; ố ụ ệ ả ệ ủ ợ 2.Thành l p T biên t p D án Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Phápl nh v đê ậ ổ ậ ự ệ ử ổ ổ ộ ố ề ủ ệ ề đi u; Pháp l nh phòng ch ng l t, bão; Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i và ề ệ ố ụ ệ ả ệ ủ ợ ch đ o T biên t p th c hi n các công vi c thu c các D án Pháp l nh; ỉ ạ ổ ậ ự ệ ệ ộ ự ệ 3.T ch c l y ý ki n c a các B , ngành và c quan liên quan v n i dung D ánPháp l nh ổ ứ ấ ế ủ ộ ơ ề ộ ự ệ s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh v đê đi u; Pháp l nhphòng ch ng l t, bão; ử ổ ổ ộ ố ề ủ ệ ề ề ệ ố ụ Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i; ệ ả ệ ủ ợ 4.Báo cáo Th t ng Chính ...
— Xem thêm —
Bình luận