MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Số trang: 2
Mã số: 159299
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-05 02:15:43
Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đơn điều tra TÊNLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phc BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI Hồi….….giờ……ngày….…tháng …….năm…. Tại…………………………………………………………………………... Tôi……………………….……….; Chức vụ……………………………………… Và ông/ bà ………………………..; Chức vụ …………………………………….. Tiến hành lấy tờ khai của: Ông/ bà:……………………… …………………………; Nam/ nữ………………. Tên gọi khác……………………………………………………………………. Sinh ngày……………..tháng…………….năm ……………tại:………… ……… Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………… ………........................... ……………………………………………………………………………………… Chỗ ở:…………………………… …………………………………………… Nghề nghiệp:…………………… ………………………………………………….. Làm việc tại:……………………… ………………………..................................... Giấy chứng minh nhân dn (hoặc hộ chiếu) số…………………………………… cấp ngày……… tháng…………… năm………. Nơi cấp………………. Mối quan hệ với ngưới bị tai nạn:…………………………………… …………… Tư cách ngưới khai: Ngưới bị tai nạn/ người lm chứng/ người có liên quan đến vụ tai nạn lao động Ông/bà……………………. Đ được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo tư quy như của pháp luật và ký tên xác nhận dưới đây:………… ………………......................……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… HỎI VÀ ĐÁP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………Việc lấy tờ khai kết thc hồi………giờ …..ngy………thng ……..năm………….. Bin bản ny đ được đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xc nhận đưới đây. NGƯỜI KHAI ĐẠI DIỆN NGƯỜI LẤY TỜ KHAI (ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)
— Xem thêm —
Bình luận