BIEN BAN TU KIEM TRA TRUONG CHUAN QUOC GIA

Số trang: 7
Mã số: 1589268
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-09-23 16:07:20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIATHÀNH PHẦN:THỜI GIANNỘI DUNG:I.ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC TIÊU CHUẨN:Tiêu chuẩn 1: TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG1. Lớp học: Tổng số học sinh:Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9Số lớpSố học sinha.Có đủ các khối của cấp học:b. Số lớp: So với tiêu chuẩn không quá 45 lớpc. Lớp có nhiều nhất: học sinh. So với tiêu chuẩn không quá 45 học sinh2. Tổ Chuyên môn:a. Các tổ bộ môn được thành lập và hoạt động theo đúng điều lệ trường trung học:…..…..b. Hàng năm triển khai các chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy – học: (Công tác chỉ đạo của BHG, Số chuyên đề, tên chuyên đề)….….. c. Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên và cả tổ chuyên môn; đạt các qui định về đào tạo bồi dưỡng nhà giáo (Công tác chỉ đạo của BHG, số gv tham gia BDTX, học tập nâng cao trình độ):….….3. Tổ văn phòng:a. Đảm nhận các công việc: văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học được thành lập và hoạt động theo đúng các quy định của Điều lệ trường trung học.+ Số cán bộ:……… Bằng cấp: ………. Biên chế: ………. Hợp đồng: ……....+ Hoạt động:….b. Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách nhà trường:……..4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường: ….5. Tổ chức Đảng và đoàn thể:a. Tổ chức Đảng: Số lượng Đảng viên:…. Tỉ lệ: ….- Hồ sơ :……- Hoạt động của chi bộ:…..Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh trong những năm……..b. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường:+ Công đoàn:- Hồ sơ: ….- Hoạt động của Công đoàn ………..Được công nhaanju vững mạnh về tổ chức:+ Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:- Hồ sơ: ………..- Hoạt động: ………- Được công nhận vững mạnh về tổ chức: + Các Hội đồng và Ban đại diện cha mẹ học sinh:……Kết luận: So với tiêu chuẩn (Đạt hay không đạt)Tiêu chuẩn 2. CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN1.Cán bộ quản lý: Số lượng:2. Trình độ dào tạo:+ Hiệu trưởng:….Phó hiệu trưởng:….2. Giáo viên và nhân viên:a. Giáo viên:+ Số lượng: tỷ lệ GV/lớp:+ Cơ cấu giáo viên:…..+ Chất lượng: Đạt chuẩn: Tỷ lệ %; Trên chuẩn: Tỷ lệ %Tinh thần trách nhiệm trong công tác …..Số hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ….+ Giáo viên giỏi tỉnh: TP: So với tiêu chuẩn 30% ….+ Số giáo viên đạt loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học: So với tiêu chuẩn 100% ….+ Lưu hồ sơ giáo viên:…..b. Giáo viên hoặc viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học:+ Số lượng: Trong đó: - Thư viện: Trình độ: - Phòng học bộ môn, thiết bị dạy học: Trình độ:+ Về việc thực hiện nhiệm vụ:…Kết luận: So với tiêu chuẩn (Đạt hay không đạt)Tiêu chuẩn 3: CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC1. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban: Bỏ học: em, tỷ lệ %; Lưu ban em, tỷ lê %So với tiêu chuẩn: tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 6% trong đó bỏ học không quá 1%2. Chất lượng giáo dục:a. Xếp loại học lực:+ Loại giỏi: em tỷ lệ % So với tiêu chuẩn 3%+ Loại khá: em tỷ lệ % So với tiêu chuẩn 35%+ Loại Yếu, kém em tỷ lệ % So với tiêu chuẩn không quá 5%+ Kết quả học sinh giỏi tỉnh: Học sinh giỏi Huyện+ Kết quả tốt nghiệp năm học 2010-2011 tỷ lệ %-Loại giỏi: em tỷ lệ %; Loại khá: em tỷ lệ %; Loại Yếu, kém em, tỷ lệ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA A. THÀNH PHẦN: B. THỜI GIAN C. NỘI DUNG: I.ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn 1 : TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG 1. Lớp học: Tổng số học sinh: Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Số lớp Số học sinh a.Có đủ các khối của cấp học: b. Số lớp: So với tiêu chuẩn không quá 45 lớp c. Lớp có nhiều nhất: học sinh. ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận