BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ

Số trang: 1
Mã số: 157855
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-29 03:41:48
BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ Ph l cụ ụ B NG QUY Đ I Ả Ổ THU NH P SAU THU RA THU NH P TR C THU Ậ Ế Ậ ƯỚ Ế Đ n v : tri u đ ng Vi t Nam ơ ị ệ ồ ệ STT Thu nh p sau thu ậ ế Thu nh p tr c thu ậ ướ ế Thu nh p năm ậ Thu nh p thángậ 1 Đ n 57 ế Đ n 4,75ế NET/0,95 2 Trên 57 đ n 111 ế Trên 4,75 đ n 9,25 ế (NET-0,25)/0,9 3 Trên 111 đ n 192,6 ế Trên 9,25 đ n 16,05ế (NET-0,75)/0,85 4 Trên 192,6 đ n 327 ế Trên 16,05 đ n 27,25 ế (NET-1,65)/0,8 5 Trên 327 đ n 507 ế Trên 27,25 đ n 42,25ế (NET-3,25)/0,75 6 Trên 507 đ n 742,2 ế Trên 42,25 đ n 61,85ế (NET-5,85)/0,7 7 Trên 742,2 Trên 61,85 (NET-9,85)/0,65 Ghi chú : NET là thu nh p/tháng c a cá nhân th c nh n theo h p đ ng ch a ậ ủ ự ậ ợ ồ ư có thu thu nh p cá nhân. ế ậ 45Ph l c: ụ ụ 01/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s ư ố 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) ủ ộ
— Xem thêm —
Bình luận