bài phát biểu của thiếu nhi chào mừng đại hội chi bộ

Số trang: 1
Mã số: 1552330
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Bµi ph¸t biÓu chµo mõng ®¹i héi CHI Bé 12
nhiÖm k× 2012-2015
KÝnh tha quý vÞ ®¹i biÓu!
KÝnh tha toµn thÓ ®¹i héi!
Hoµ chung víi khÝ thÕ vui mõng s«i næi, thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng
niÖm 60 n¨m ngµy thµnh lËp huyÖn Than Uyªn c¸c ngµy lín cña ®Êt níc
trong n¨m 2012. H«m nay chóng ch¸u rÊt vui mõng ®îc thay mÆt cho c¸c b¹n
thiÕu niªn nhi ®ång khu 5B ®Õn chµo mõng §¹i Héi. Lêi ®Çu tiªn cho phÐp chóng
ch¸u ®îc göi tíi quý §¹i BiÓu cïng toµn thÓ §¹i Héi lêi kÝnh chóc søc khoÎ
lêi chµo tr©n träng nhÊt. Chóc §¹i Héi chi 12 lÇn thø 8 nhiÖm 2012-2015
thµnh c«ng tèt ®Ñp.
KÝnh tha quý vÞ ®¹i biÓu!
KÝnh tha toµn thÓ ®¹i héi!
Chóng ch¸u nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc rÊt vinh dù hµo khi ®-
îc häc tËp, tu dìng rÌn luyÖn díi m¸i trêng XHCN do chÝnh §¶ng quang vinh
B¸c kÝnh yªu mang l¹i. §îc yªu th¬ng ch¨m sãc cña «ng bµ, cha
toµn thÓ x· héi, chóng ch¸u hiÓu r»ng b¶n th©n m×nh cÇn ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu ®Ó
xøng ®¸ng víi c«ng lao to lín ®ã, chÝnh thÕ chóng ch¸u lu«n g¾ng hÕt m×nh
trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ngµy mai trë thµnh nh÷ng ngêi c«ng d©n tèt, gãp
phÇn søc nhá bÐ cña m×nh ®Ó x©y dùng quª h¬ng ngµy cµng v¨n minh, giµu ®Ñp.
N¨m häc 2011 - 2012 chóng ch¸u ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch trong häc tËp, rÊt
nhiÒu b¹n häc sinh hoµn c¶nh khã kh¨n ®· vît khã ®i lªn dµnh nhiÒu thµnh tÝch
trong c¸c ®ît thi ®ua do nhµ trêng ph¸t ®éng, ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã nhê
l·nh ®¹o cña §¶ng, quan t©m cña nh©n d©n cïng víi yªu th¬ng d¹y b¶o cña
c¸c thÇy gi¸o. Qua ®©y chóng ch¸u xin bµy lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c b¸c,
c¸c chó l·nh ®¹o §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c ®oµn thÓ ®· dµnh cho chóng ch¸u.
Chóng ch¸u xin høa tiÕp tôc tu dìng rÌn luyÖn häc tËp tèt ®Ó xøng ®¸ng
con ngoan, trß giái, ch¸u ngoan B¸c Hå.
Nh©n dÞp ®Õn chµo mõng chóng ch¸u xin göi ®Õn ®¹i héi nh÷ng hoa t¬i
th¾m nhÊt trong vên hoa ngh×n viÖc tèt chóng ch¸u ®· ®¹t trong qu¸ tr×nh tu d-
ìng rÌn luyÖn. Chóc §¹i Héi chi 12 nhiÖm 2012 -2015 thµnh c«ng rùc
rì.
Sau ®©y xin kÝnh mêi quý ®¹i biÓu cïng toµn thÓ ®¹i héi cïng thëng thøc
ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ chµo mõng §¹i Héi. ®Çu ch¬ng v¨n nghÖ víi bµi h¸t:
Em lµ mÇm non cña §¶ng” s¸ng t¸c Méng L©n, do tèp ca tr×nh bµy.
TiÕp theo ch¬ng tr×nhbµi h¸t: Ai Yªu B¸c Hå ChÝ Minh H¬n ThiÕu Niªn
Nhi §ång” S¸ng t¸c Phong Nh·, do c¸c b¹n trong ®éi v¨n nghÖ cña khu 5B tr×nh
bµy.
Ch¬ng tr×nh chµo mõng §¹i Héi chi bé 12 lÇn thø 8 nhiÖm k× 2012-2015 ®Õn
®©y kÕt thóc. Mét lÇn n÷a ch¸u xin kÝnh chóc quý vÞ ®¹i biÓu m¹nh khoÎ, h¹nh
phóc. Chóc ®¹i héi thµnh c«ng rùc rì. Ch¸u xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Tải xuống 3,300₫ (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-09-23 16:06:04
Bài phát biểu chào mừng đại hội CHI Bộ 12nhiệm kì 2012-2015Kính thưa quý vị đại biểu!Kính thưa toàn thể đại hội!Hoà chung với khí thế vui mừng và sôi nổi, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Than Uyên và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2012. Hôm nay chúng cháu rất vui mừng được thay mặt cho các bạn thiếu niên nhi đồng khu 5B đến chào mừng Đại Hội. Lời đầu tiên cho phép chúng cháu được gửi tới quý vị Đại Biểu cùng toàn thể Đại Hội lời kính chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất. Chúc Đại Hội chi bộ 12 lần thứ 8 nhiệm kì 2012-2015 thành công tốt đẹp.Kính thưa quý vị đại biểu!Kính thưa toàn thể đại hội!Chúng cháu những chủ nhân tương lai của đất nước rất vinh dự và tự hào khi được học tập, tu dưỡng và rèn luyện dưới mái trường XHCN do chính Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu mang lại. Được sự yêu thương chăm sóc của ông bà, cha mẹ và toàn thể xã hội, chúng cháu hiểu rằng bản thân mình cần phải cố gắng rất nhiều để xứng đáng với công lao to lớn đó, chính vì thế chúng cháu luôn cố gắng hết mình trong học tập và rèn luyện để ngày mai trở thành những người công dân tốt, góp phần sức nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Năm học 2011 - 2012 chúng cháu đạt được nhiều thành tích trong học tập, rất nhiều bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã vượt khó đi lên dành nhiều thành tích trong các đợt thi đua do nhà trường phát động, đạt được những kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của nhân dân cùng với sự yêu thương dạy bảo của các thầy cô giáo. Qua đây chúng cháu xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các bác, các cô chú lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể đã dành cho chúng cháu. Chúng cháu xin hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện và học tập tốt để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Nhân dịp đến chào mừng chúng cháu xin gửi đến đại hội những bó hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa nghìn việc tốt mà chúng cháu đã đạt trong quá trình tu dưỡng và rèn luyện. Chúc Đại Hội chi bộ 12 nhiệm kỳ 2012 -2015 thành công rực rỡ. Sau đây xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội cùng thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng Đại Hội. Mở đầu chương văn nghệ với bài hát: “ Em là mầm non của Đảng” sáng tác Mộng Lân, do tốp ca trình bày. Tiếp theo chương trình là bài hát: “ Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng” Sáng tác Phong Nhã, do các bạn trong đội văn nghệ của khu 5B trình bày. Chương trình chào mừng Đại Hội chi bộ 12 lần thứ 8 nhiệm kì 2012-2015 đến đây là kết thúc. Một lần nữa cháu xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công rực rỡ. Cháu xin chân thành cảm ơn! Bµi ph¸t biÓu chµo mõng ®¹i héi CHI Bé 12 nhiÖm k× 2012-2015 KÝnh th a quý vÞ ®¹i biÓu! KÝnh th a toµn thÓ ®¹i héi! Hoµ chung víi khÝ thÕ vui mõng vµ s«i næi, thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng kû niÖm 60 n¨m ngµy thµnh lËp huyÖn Than Uyªn vµ c¸c ngµy lÔ lín cña ®Êt n íc trong n¨m 2012. H«m nay chóng ch¸u rÊt vui mõng ® îc thay mÆt cho c¸c b¹n thiÕu niªn nhi ®ång khu 5B ®Õn chµo mõng §¹i Héi. Lêi ®Çu tiªn cho phÐp chóng ch¸u ® îc göi tíi quý vÞ §¹i BiÓu cïng toµn thÓ §¹i Héi lêi kÝnh chóc søc khoÎ vµ lêi chµo tr©n träng nhÊt. Chóc §¹i Héi chi bé 12 lÇn thø 8 nhiÖm k× 2012-2015 thµnh c«ng tèt ®Ñp. KÝnh th a quý vÞ ®¹i biÓu! KÝnh th a toµn thÓ ®¹i héi! Chóng ch¸u nh÷ng chñ nh©n t ¬ng lai cña ®Êt n íc rÊt vinh dù vµ tù hµo khi ® - îc häc tËp, tu d ìng vµ rÌn luyÖn d íi m¸i tr êng XHCN do chÝnh §¶ng quang vinh vµ B¸c Hå kÝnh yªu mang l¹i. § îc sù yªu th ¬ng ch¨m sãc cña «ng bµ, cha mÑ vµ toµn thÓ x· héi, chóng ch¸u hiÓu r»ng b¶n th©n m×nh cÇn ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu ®Ó xøng ®¸ng víi c«ng lao to lín ®ã, chÝnh v× thÕ chóng ch¸u lu«n cè g¾ng hÕt m×nh trong häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó ngµy mai trë thµnh nh÷ng ng êi c«ng d©n tèt, gãp phÇn søc nhá bÐ cña m×nh ®Ó x©y dùng quª h ¬ng ngµy cµng v¨n minh, giµu ®Ñp. N¨m häc 2011 - 2012 chóng ch¸u ®¹t ® îc nhiÒu thµnh tÝch trong häc tËp, rÊt nhiÒu b¹n häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®· v ît khã ®i lªn dµnh nhiÒu thµnh tÝch trong c¸c ®ît thi ®ua do nhµ tr êng ph¸t ®éng, ®¹t ® îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã lµ nhê sù l·nh ®¹o cña §¶ng, sù quan ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận