MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

Số trang: 3
Mã số: 154549
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-07 07:53:45
MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ….., ngày ….. tháng ….. năm 20…… BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ Dự án:....................................................................................................................... Địa điểm:............................................................................................................................ I. THÀNH PHẦN: 1. Đại diện chủ đầu tư: - Ông (Bà): Chức vụ: 2. Tư vấn giám sát (nếu có): - Ông (Bà): Chức vụ: Cán bộ giám sát. 3. Tư vấn Thiết kế (nếu có): - Ông (Bà): Chức vụ: Cán bộ Thiết kế. 4. Đơn vị thi công: - Ông (Bà): Chức vụ: Phụ trách thi công 5. Đơn vị lập hồ sơ sự cố (nếu có): - Ông (Bà): Chức vụ: Cán bộ lập hồ sơ II. NỘI DUNG: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... III. KẾT LUẬN: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) TƯ VẤN GIÁM SÁT (Ký, ghi rõ họ tên) TƯ VẤN THIẾT KẾ (Ký, ghi rõ họ tên) ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ SỰ CỐ (Ký, ghi rõ họ tên) ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên)
— Xem thêm —
Bình luận