Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-07 08:08:38
1 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-GH.5 Xã/ph ường………….. Độc lập – T ự do – H ạnh phúc Huyện/quậ n………… Tỉnh/thành phố……… S ố:……/ QĐ-UBND Ngày……tháng…năm…… QUYẾT ĐỊNH CÔNG NH ẬN CHẤ M DỨT VI ỆC GIÁM H Ộ (BẢN CHÍNH ) ỦY BAN NHÂN DÂN Căn c ứ Luậ t tổ ch ức H ội đồng nhân dân và Ủ y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 n ăm 2003; C ăn c ứ Nghị định s ố 158/2005 /NĐ-CP ngày 27 tháng 12 n ăm 2005 c ủa Chính ph ủ về đăng ký và quả n lý hộ t ịch; Xét đề nghị công nh ận ch ấm d ứt vi ệc giám h ộ của………………………………………………\ ………. ………………………………………………\ ………………………………………………\ ……………, QUY ẾT ĐỊ NH Điề u 1. Công nhậ n chấm d ứt vi ệc giám h ộ giữa: Ng ười giám h ộ: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, nă m sinh Dân tộc Quốc t ịch N ơi th ường trú/t ạm trú S ố Gi ấy CMND/H ộ chiếu Người đượ c giám h ộ: Họ và tên: ........................................................................\ ................. Gi ới tính: ........................................... Ngày, tháng, nă m sinh: ........................................................................\ ................................................ ....... Nơi sinh:........................................................................\ ................................................ .............................. Dân tộc: ................................................. Qu ốc tịch: ........................................................................\ ............ N ơi th ường trú/t ạm trú: ........................................................................\ ....................................................... Theo Quyế t đị nh công nh ận giám h ộ s ố:………………………………...ngày……thá\ ng……n ăm…….. của:………………………………………………\ ………………………………………………\ ……….. Lý do ch ấm dứt giám h ộ:………………………………………………\ ………………………………… ………………………………………………\ ………………………………………………\ …………… Điề u 2. Mọi ngh ĩa v ụ, quyề n lợi phát sinh gi ữa ng ười giám h ộ và ngườ i đượ c giám h ộ do vi ệc ch ấm d ứt giám h ộ được thực hi ện theo quy định c ủa pháp luậ t. Điề u 3. Quyế t đị nh này có hi ệu l ực k ể t ừ ngày ký. Vào S ổ đă ng ký giám h ộ Số:……….Quy ển số:……… TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Cán b ộ tư pháp hộ t ịch CH Ủ T ỊCH …………………… \ ………………….....
— Xem thêm —
Bình luận