Phản ứng tráng gương

Số trang: 17
Mã số: 153046
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-27 07:38:38
Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm C H Các hchc có nhóm O Andehyt HCOOH Este hoặc Muối của HCOOH Gluxit: Glucozơ; Mantozơ C H O Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng C H O COOH R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ CHO CH3CHO + Ví dụ: Cách 1: Ag2O → → CH3 COOH + 2 Ag↓ Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Ñieàu kieän:Phaûn öùng traùng göông Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm CO H Caùc hchc coù nhoùm CO H Andehyt HCOOH Este hoaëc Muoái cuûa HCOOH Gluxit: Glucozô; Mantozô Phaûn öùng Caùch 1: R(CHO) n + Ag 2 O → R(COOH) n + Ag ↓ Phaûn öùng traùng göông Ñieàu kieän: Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm CO H 2n n CH 3 CHO + Ag 2 O → → CH 3 COOH + Ag↓ 2 Ví duï : CHO CHO COOH COOH CHO CHO COOH COOH Phaûn öùng Caùch 1: R(CHO) n + Ag 2 O → R(COOH) n + Ag ↓ Phaûn öùng traùng göông Ñieàu kieän: Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm CO H 2n n R(CHO) n + AgNO 3 + NH 3 + H 2 O → → R(COONH 4 )n + NH 4 NO 3 + Ag ↓ 2n Caùch 2 : 2n 2n 3n n CHO CHO COONH COONH 4 4 Caùch 1: R(CHO) n + Ag 2 O → R(COOH) n + Ag ↓ Phaûn öùng traùng göông 2n n R(CHO) n + AgNO 3 + NH 3 + H 2 O → → R(COONH 4 )n + NH 4 NO 3 + Ag ↓ 2n Caùch 2 : 2n 2n 3n n CHO CHO COONH COONH 4 4 Caàn nhôù: CO H + Ag 2 O CO OH AgNO 3 NH 3 , H 2 O CO O-NH 4+ NH 3 + + Ag Ag 2 2 O O CO OH AgNO AgNO 3 3 NH NH 3 3 , , H H 2 2 O O CO O-NH 4+ NH + NH 3 3 CO H + + Ag Ag 2 2 O O CO OH AgNO AgNO 3 3 NH NH 3 3 , , H H 2 2 O O CO O-NH 4+ NH + NH 3 3 Phaûn öùng traùng göông Ví duï 4 : Vieát caùc pöù a. HCHO + Ag 2 O ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) b. HCOOH + Ag 2 O ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) c. Glucoâzô + Ag 2 O Ví duï 4 : Vieát caùc pöù a. HCHO + Ag 2 O ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) CO H H + Ag 2 O ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) OH CO HO CO H CO OH ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) +Ag2 O + Ag 4 2 CO 2 ↑+H 2 O+ 4Ag 2 CO 2 ↑ +H 2 O Ví duï 4 : Vieát caùc pöù b. HCOOH +Ag 2 O ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) CO OH H +Ag 2 O ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) CO HO CO H CO OH ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) +Ag2 O + Ag 2 CO 2 ↑+H 2 O+ 2Ag OH OH CO 2 ↑ +H 2 O OH OH Ví duï 4 : Vieát caùc pöù c. Glucô +Ag 2 O ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) CO HO CO H CO OH ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) +Ag2 O OH OH 4 CH –CH 2 CO CH –CH 2 H OH 4 OHOH OH 4 CH –CH 2 Caùch 1: R(CHO) n + Ag 2 O → R(COOH) n + Ag ↓ Phaûn öùng traùng göông 2n n R(CHO) n + AgNO 3 + NH 3 + H 2 O → → R(COONH 4 )n + NH 4 NO 3 + Ag ↓ 2n Caùch 2 : 2n 2n 3n n CHO CHO COONH COONH 4 4 Caàn nhôù 2: n Ag n hchc (pö) =2n = 2. Soá nhoùm -CHO n Ag n hchc(pö) =2n = 2. Soá nhoùm (-CHO) Phaûn öùng traùng göông Ví duï 1:Cho 0,1 mol A phaûn öùng heát vôùi ddAgNO 3 /NH 3 ; thu ñöôïc 0,4 mol Ag. Hoûi A coù maáy nhoùm - CHO Thaáy: n Ag n A(pö) =4 = 2. 2 Vaäy A coù 2 nhoùm (-CHO) 0,1 mol A 0,1 mol A 0,4 mol Ag 0,4 mol Ag n Ag n hchc(pö) =2n = 2. Soá nhoùm (-CHO) Phaûn öùng traùng göông Caàn nhôù : -HCHO ñöôïc xem nhö andehyt 2 2 ch ch öù öù c c vì : HCHO coù CTCT: CO H H 1 mol 1 mol HCHO ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) 4mol 4mol Ag Phaûn öùng traùng göông1 mol 1 mol X(C,H,O) ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) 4 mol Ag ⇒Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp TH1 X: coù 2 nhoùm (-CHO) n Ag n hchc (pö) =2n = 2. Soá nhoùm (-CHO) CO H H TH2 X: H-CHO 1 mol 1 mol X(C,H,O) ddAgNO ddAgNO 3 3 NH NH 3 3 (d (d ö ö ) ) 4 mol 4 mol Ag ⇒Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp TH1 X: coù 2 nhoùm (-CHO) TH2X: H-CHO Phaûn öùng traùng göôngVí duï 3 : (ÑH THUYÛ SAÛN – 1997) Chaát höõu cô A chöùa C,H,O trong ñoù %O = 37,21. Achæ chöùa 1 loaïi chöùc. Khi cho 1 mol A pöù vôùi ddAgNO 3 /NH 3 (dö) ta thu ñöôïc 4 mol Ag. Tìm A? 1 mol A 1 mol A p p öù öù vô vô ù ù i i ddAgNO ddAgNO 3 3 /NH /NH 3 3 ( ( d d ö ö ) ) ta ta thu thu ñö ñö ô ô ï ï c c 4 mol Ag 4 mol Ag%O = 37,21 %O = 37,21 Ví duï 4 : (ÑHQGTP.HCM – 1999) -Chaát höõu cô A chöùa C,H,O. Ñoát chaùy heát A caàn theå tích oxi baèng theå tích CO 2 sinh ra ôû cuøng ñieàu kieän. Hoûi A thuoäc loaïi chaát gì? Laáy 21,6 g A phaûn öùng heát ddAgNO 3 trong NH 3 dö thu ñöôïc 25,92 g Ag. Tìm A? -Bieát:Khi cho 1 mol A pöù vôùi ddAgNO 3 /NH 3 (dö) ta thu ñöôïc 2 mol Ag. 1 mol A 1 mol A p p öù öù vô vô ù ù i i ddAgNO ddAgNO 3 3 /NH /NH 3 3 ( ( d d ö ö ) ) ta ta thu thu ñö ñö ô ô ï ï c c 2 mol Ag 2 mol Ag oxi oxi ba ba è è ng ng the the å å t t í í ch ch CO CO 2 2 Ho Ho û û i i A A thuo thuo ä ä c c loa loa ï ï i i cha cha á á t t g g ì ì ? ? 21,6 g A 21,6 g A 25,92 g Ag 25,92 g Ag Ví duï 5 : (ÑHBK TP.HCM – 1996) Cho 3 hôïp chaát höõu cô X,Y,Z (coù khoái löôïng phaân töû taêng daàn). Laáy cuøng soá mol moãi chaát cho taùc duïng heát vôùi dd AgNO 3 /NH 3 thì ñieàu thu ñöôïc Ag vaø 2 muoái A,B; löôïng Ag do X sinh ra gaáp 2 laàn löôïng Ag do Y sinh ra hoaëc Z. Bieát A taùc duïng vôùi NaOH thì sinh ra khí voâ cô vaø Btaùc duïng vôùi NaOH hay H 2 SO 4 cuõng ñieàu taïo thaønh khí voâ cô. Xaùc ñònh caùc CTCT cuûa X,Y,Z vaø vieát caùc PTPÖ. 3 3 hô hô ï ï p p cha cha á á t t h h ö ö õu õu cô cô X,Y,Z X,Y,Z dd AgNO 3 /NH 3 La La á á y y cu cu ø ø ng ng so so á á mol mol NaOH NaOH th th ì ì sinh sinh ra ra kh kh í í voâ voâ cô cô NaOH NaOH hay H hay H 2 2 SO SO 4 4 thaønh khí voâ cô Ag do X sinh ra gaáp 2 laàn löôïng Ag do Y sinh ra hoaëc Z GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
— Xem thêm —
Bình luận