Địa lý Đồng Tháp

Số trang: 5
Mã số: 152661
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Ti t ế Đ a lí đ a ph ng ươ
BÀI : Đ NG THÁP Q EM
I. M C TIÊU :
*Sau bài h c h c sinh n m đ c : ượ
- V trí,gi i h n,di n tích t nh Đ ng Tháp .
- N m đ c các y u t v đ a hình c đi m t nhiên,kinh t ,và các ti m năng đ phát ượ ế ế
tri n c a đ a ph ng . ươ
- Giáo d c lòng t hào,ý th c rèn luy n đ y d ng quê h ng giàu đ p . ươ
II. Đ NG D Y H C :
- L c đ t nhiên T nh Đ ng tháp .ượ
- M t s tranh nh v c nh v t và các ho t đ ng kinh t văn hoá c a đ a ph ng . ế ươ
- 4 b ng nhóm l n cho ho t đ ng nhóm .
- T li u v t nh Đ ng Tháp 4 b :ư
Đ ng Tháp
I . V trí , Đ a lý
Đ ng Tháp là m t t nh n m mi n Tây Nam B, có n n nông nghi p phát tri n, là v a lúa l n
th ba c a Vi t Nam , là t nh có ch s tăng tr ng ưở GDP cao và ch s v c nh tranh kinh t đ ng th 2 ế
trong khu v c Đ ng b ng sông C u Long và th 5 c n c trong năm 2008. ướ
Đ ng Tháp là t nh thu c vùng đ ng b ng sông C u Long , trong gi i h n 10°07’-10°58’ vĩ đ B c
và 105°12’-105°56’ kinh đ Đông, phía b c giáp t nh Prây Veng (Cam pu chia) trên chi u dài biên gi i
47,8 km v i 4 c a kh u: Thông Bình, Dinh Bà, M Cân và Th ng Ph cườ ướ , phía nam giáp Vĩnh Long và
thành ph C n Th ơ, phía tây giáp An Giang, phía đông giáp Long An và Ti n Giang . T nh l c a Đ ng
Tháp hi n nay là thành ph Cao Lãnh, cách thành ph H Chí Minh 162 km. Đ ng Tháp có hai đô th lo i
III là thánh ph Cao Lãnh và th xã Sa Đéc. Theo quy ho ch, th xã Sa Đéc s đ c nâng c p lên thành ượ
ph vào năm 2010.
II . Đ a hình
Đ a hình Đ ng tháp t ng đ i b ng ph ng v i đ cao ph bi n 1-2 m so v i m t bi n. Dòng ươ ế sông
Ti n ch y qua 132 km chia Đ ng Tháp thành hai vùng:
+Vùng Đ ng Tháp M i ư phía b c sông Ti n, d c theo h ng tây b c-đông nam, n i cao nh t ư ơ
không quá 4m và n i th p nh t ch có 0,7 m. ơ
+ Vùng phía nam, n m k p gi a sông Ti n sông H u , có đ a hình lòng máng d c t hai phía
sông vào gi a v i đ cao ph bi n 0,8-1,0 m. Do đ a hình th p nên ế mùa lũ tháng 9, tháng 10 hàng năm
th ng b ng p n c kho ng 1 m. ườ ướ
- Ngoài sông Ti n và sông H u, Đ ng Tháp còn có sông S Th ng ượ sông S H b t ngu n t
Campuchia đ vào sông Ti n phía b c t nh. Phía nam t nh cũng có m t s sông nh ư sông Cái Tàu
Th ngượ , sông Cái Tàu H và sông Sa Đéc. Các sông này cùng v i 20 kênh r ch t nhiên, 110 kênh đào
c p I, 2400 km kênh đào c p II và III đã hình thành h thu nông hoàn ch nh ph c v thoát lũ, tiêu úng và
đ a n c ng t vào đ ng.ư ướ
III . Sinh thái
Đ ng Tháp có 2/3 di n tích t nhiên thu c vùng trũng Đ ng Tháp M i nên c nh quan và sinh ư
thái có nhi u nét đ c s c. Đ n khu v c Đ ng Tháp M i, ng i ta s b t g p nh ng cánh ế ườ ư r ng tràm b t
ngàn, nh ng h sen, đ m sung, nh ng v n còườ , sân chim mênh mông và hoang s không ph i n i nàoơ ơ
cũng có. Đáng chú ý là, Đ ng Tháp V n qu c giaườ Tràm Chim thu c h sinh thái Đ ng Tháp M i, ư
đang đ c nhi u t ch c b o t n thiên nhiên qu c t quan tâm. Tràm chim có nghĩa là r ng tràm có chim.ượ ế
Khu b o t n thiên nhiên này r ng 7500 ha. Ngoài 140 loài cây d c li u, 40 loài cá, hàng ch c loài ượ trăn,
r n , rùa và nhi u lo i đ ng th c v t khác, Tràm Chim còn có 198 loài chim, trong đó có nh ng loài nhi u
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
n i trên th gi i không có nh : ơ ế ư b nông , ngan cánh tr ng , v t tr i và đ c bi t s u đ u đế , lo i chim này
còn có tên là s u c tr iế và tên dân gian Vi t Nam g i là h c . Trong tâm linh ng i Vi t, h c là loài chimườ
bi u t ng cho s c m nh, lòng chung thu và s tr ng t n nên trong đình, chùa và trên các bàn th c a ượ ườ
nhi u gia đình, h c là v t thiêng đ c th v trí trang tr ng. ượ
- Hi n nay Đ ng Tháp có 12 đ n v hành chính c p huy n v i 129 xã, 17 ph ng, 9 th tr n, bao ơ ườ
g m:
+ 1 thành ph tr c thu c t nh (thành ph lo i III) là thành ph Cao Lãnh
+2 th xã là th xã Sa Đéc (đô th lo i III) và th H ng Ng (đô th lo i IV).
+9 huy n g m: Cao Lãnh, Châu Thành, H ng Ng , Lai Vung, L p Vò , Tam Nông, Tân H ng ,
Thanh Bình, Tháp M iườ .
Danh sách các đ n v hành chính Đ ng Thápơ
n Thành ph /Th
/Huy n
Đ n v tr c thu cơ
Di n tích
(km²)
n s
M t đ dân
s (ng i/km²) ườ
Thành ph Cao Lãnh 8 ph ng, 7ườ 107.2 149837 1398
Th xã Sa Đéc 6 ph ng, 3ườ 57.86 103646 1791
Th xã H ng Ng 3 ph ng, 4ườ 122.1616 74488 610
Huy n Cao Lãnh 17 xã và 1 th tr n 491 206.220 420
Huy n Châu Thành 11 xã và 1 th tr n 234 156.000 667
Huy n H ng Ng 11 xã 325 211.000 649
Huy n Lai Vung 11 xã và 1 th tr n 219 154.000 703
Huy n L p Vò 12 xã và 1 th tr n 244 178.989 734
Huy n Tam Nông 11 xã và 1 th tr n 459 93000 202
Huy n Tân H ng 8 xã và 1 th tr n 291.5 79.300 272
Huy n Thanh Bình 11 xã và 1 th tr n 329 151.000 459
Huy n Tháp M iườ 12 xã và 1 th tr n 525.44 165.408 315
Toàn T nh 14 ph ng, 129 xã và 9 th tr nư 3.283 1.639.400 500
IV . Kinh tế
- Đ ng Tháp có nh ng thành t u đáng k trong công cu c công nghi p hóa , hi n đ i hóa cũng
nh quá trình ư đô th hóa . Nh đó trung tâm t nh l c a Đ ng Tháp Thành ph Cao Lãnh và th xã Sa Đéc
cùng đ c công nh n đô th lo i 3. Và trong tháng 1 năm 2007, th xã ượ Cao Lãnh đã đ c chuy n thànhượ
Thành ph Cao Lãnh.
- Nông nghi p là m t ngành kinh t quan tr ng c a t nh, phân b r ng kh p trên toàn t nh. ế ố ộ
- Công nghi p phân b ch y u ế Sa Đéc, Lai Vung, Cao Lãnh. Nh ng phân b nhi u nh t v n làư
th Sa Đéc, v i 3 khu công nghi p A, C và C m r ng.
- Th ng m i- d ch v phân b ch y u th ươ ế Sa Đéc, Thành ph Cao Lãnh, và các trung tâm
huy n. Hi n nay các trung tâm th ng m i và các siêu th l n đ u t p trung Tp Cao Lãnh và th xã Sa ươ
Đéc.
V .Du l ch
1.Di tích l ch s c p Qu c gia
- Hi n nay, t nh Đ ng Tháp có 09 di tích đã đ c nhà n c công nh n x p h ng c p Qu c gia là: ượ ướ ế
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1. Chùa Ki n An Cungế - th xã Sa Đéc.
2. Lăng c Phó B ng Nguy n Sinh S c - Tp Cao Lãnh.
3. Khu di tích văn hóa Óc Eo Gò Tháp- Tháp M iườ .
4. Khu di tích cách m ng X o Quýt - Huy n Cao Lãnh.
5. Đ n th Đ c Binh Vàng- Thanh Bình.
6. Chùa C Cát- Lai Vung.
7. T ng đài Vô tuy n đi n Nam B - ượ ế Tam Nông.
8. T ng đài Gi ng Th Đam- Gò Qu ng Cung- ượ Tân H ng .
9. Bia t ng ni m Bình Thành- ưở Thanh Bình.
2. Các đi m tham quan khác
-T ng đài ch t ch ượ H Chí Minh t i qu ng tr ng trung tâm th ườ Sa Đéc.
-Khu b o t n thiên nhiên qu c gia Tràm Chim.
-Khu du l ch sinh thái Gáo Gi ng .
-Làng hoa ki ng Sa Đéc.
-Nhà c Huỳnh Th y Lê- Sa Đéc
-Ch đêm Sa Đéc.
-Núi Đ t & Khu b o t n d c li uượ Đ ng Tháp M i. ư
-Ch Chi u đêm ế Đ nh Yên .
III. HO T Đ NG D Y H C :
TI T 1 ( TU N 31 )
HO T Đ NG C A GIÁO VIÊN HO T Đ NG C A H C SINH
+ HO T Đ NG 1 :m vi c c l p .
- Giáo viên gi i thi u :
Trong bài h c này chúng ta tìm hi u :
1. Xác đ nh đ c v trí gi i h n di n tích,trình ượ
y đ c các y u tô t nhiên nh đ a hình,kư ế ư
h u c a đ a ph ng . ươ
2.Gi i thi u đ c v dân s c đi m v kinh ượ
t c a xã .ế
+ HO T Đ NG 2 :Quan sát - th o lu n .
+ B c 1: GV gi i thi u cho h c sinh quan sátướ
l c đ ư tình Đ ng Tháp . GV giao vi c : Quan
sát và th o lu n theo nhóm 4 đ gi i thi u
-V trí,gi i h n,và di n tích c a Đ ng Tháp .
-Trình bày các y u t đ a lí : Đ a hình đ t đai vàế
khí h u
-T nh Đ ng Tháp đ c chia thành m y huyên , ượ
th ( Thành ph ) ?
+ B c 2: GV h ng d n h/s làm vi c trongướ ướ
nhóm , c th ghi n i dung , c đ i di n trình ư
y tr c l p .ư
+B c 3: GV t ch c cho t ng nhóm lên trìnhướ
y .
GV t ng k t ế
+H/s quan sát l c đ trên b ng l p ư
H/s th o lu n trong nhóm c th , c ng i ư ườ
trình bày
G i đ i di n 4 nhóm báo cáo k t qu tr c ế ướ
l p
- C l p theo dõi nh n xét , b sung .
+ HO T Đ NG 3: N C , KINH TƯ
T NH Đ NG TP
- GV yêu c u đ c thông tin trong tài li u . - G i 2 h/s đ c to c l p đ c th m tài li u
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-03 15:28:31
Sau bài học học sinh nắm được :     - Vị trí,giới hạn,diện tích tỉnh Đồng Tháp  .     - Nắm được các yếu tố về địa hình,đặc điểm tự nhiên,kinh tế,và các tiềm năng để phát triển của địa phương .     - Giáo dục lòng tự hào,ý thức rèn luyện để xây dựng quê hương giàu đẹp . Ti t ế Đ a lí đ a ph ng ị ị ươ BÀI : Đ NG THÁP QUÊ EM Ồ I. M C TIÊU Ụ : *Sau bài h c h c sinh n m đ c : ọ ọ ắ ượ - V trí,gi i h n,di n tích t nh Đ ng Tháp . ị ớ ạ ệ ỉ ồ - N m đ c các y u t v đ a hình,đ c đi m t nhiên,kinh t ,và các ti m năng đ phát ắ ượ ế ố ề ị ặ ể ự ế ề ể tri n c a đ a ph ng . ể ủ ị ươ - Giáo d c lòng t hào,ý th c rèn luy n đ xây d ng quê h ng giàu đ p . ụ ự ứ ệ ể ự ươ ẹ II. Đ DÙNG D Y H C : Ồ Ạ Ọ - L c đ t nhiên T nh Đ ng tháp . ượ ồ ự ỉ ồ - M t s tranh nh v c nh v t và các ho t đ ng kinh t văn hoá c a đ a ph ng . ộ ố ả ề ả ậ ạ ộ ế ủ ị ươ - 4 b ng nhóm l n cho ho t đ ng nhóm . ả ớ ạ ộ - T li u v t nh Đ ng Tháp 4 b : ư ệ ề ỉ ồ ộ Đ ng Tháp ồ I . V trí ị , Đ a lýị Đ ng Tháp ồ là m t t nh n m mi n ộ ỉ ằ ở ề Tây Nam Bộ , có n n ề nông nghi pệ phát tri n, là v a ể ự lúa l nớ th ba c a ứ ủ Vi t Namệ , là t nh có ch s tăng tr ng ỉ ỉ ố ưở GDP cao và ch s v c nh tranh kinh t đ ng th 2ỉ ố ề ạ ế ứ ứ trong khu v c ự Đ ng b ng sông C u Longồ ằ ử và th 5 c n c trong năm 2008.ứ ả ướ Đ ng Tháp là t nh thu c ồ ỉ ộ vùng đ ng b ng sông C u Longồ ằ ử , trong gi i h n 10°07’-10°58’ vĩ đ B cớ ạ ộ ắ và 105°12’-105°56’ kinh đ Đông, phía b c giáp t nh ộ ắ ỉ Prây Veng ( Cam pu chia ) trên chi u dài biên gi iề ớ 47,8 km v i 4 c a kh u: ớ ử ẩ Thông Bình , Dinh Bà , M Cânỹ và Th ng Ph cườ ướ , phía nam giáp Vĩnh Long và thành ph C n Th ố ầ ơ , phía tây giáp An Giang , phía đông giáp Long An và Ti n Giangề . T nh l c a Đ ngỉ ỵ ủ ồ Tháp hi n nay là thành ph ệ ố Cao Lãnh , cách thành ph H Chí Minhố ồ 162 km. Đ ng Tháp có hai đô th lo iồ ị ạ III là thánh ph Cao Lãnh và th xã ố ị Sa Đéc . Theo quy ho ch, th xã Sa Đéc s đ c nâng c p lên thànhạ ị ẽ ượ ấ ph vào năm 2010. ố II . Đ a hình ị Đ a hình Đ ng tháp t ng đ i b ng ph ng v i đ cao ph bi n 1-2 m so v i m t bi n. Dòng ị ồ ươ ố ằ ẳ ớ ộ ổ ế ớ ặ ể sông Ti n ề ch y qua 132 km chia Đ ng Tháp thành hai vùng:ả ồ + Vùng Đ ng Tháp M i ồ ườ phía b c sông Ti n, d c theo h ng tây b c-đông nam, n i cao nh tắ ề ọ ướ ắ ơ ấ không quá 4m và n i th p nh t ch có 0,7 m. ơ ấ ấ ỉ + Vùng phía nam, n m k p gi a sông Ti n và ằ ẹ ữ ề sông H uậ , có đ a hình lòng máng d c t hai phíaị ố ừ sông vào gi a v i đ cao ph bi n 0,8-1,0 m. Do đ a hình th p nên ữ ớ ộ ổ ế ị ấ mùa lũ tháng 9, tháng 10 hàng năm th ng b ng p n c kho ng 1 m. ườ ị ậ ướ ả - Ngoài sông Ti n và sông H u, Đ ng Tháp còn có ề ậ ồ sông S Th ngở ượ và sông S Hở ạ b t ngu n tắ ồ ừ Campuchia đ vào sông Ti n phía b c t nh. Phía nam t nh cũng có m t s sông nh ổ ề ở ắ ỉ ỉ ộ ố ư sông Cái Tàu Th ng ượ , sông Cái Tàu Hạ và sông Sa Đéc ...
— Xem thêm —
Bình luận