BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

Lượt xem: 12888
Số trang: 0
Mã số: 151770
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-03 06:42:13
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                      --------µ--------BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
(V.v thay đổi gia cố Đập chính)
 
Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2011, tại Đập Tràn Công Trình Thủy Điện Đồng Nai 4. Chúng tôi gồm có:
I.THÀNH PHẦN THAM GIA :                                                                                                                             
- Đại diện chủ đầu tư: (Ban QLDA Thủy Điện 6).
- Ông ( bà) : NGUYỄN TUẤN ĐẠO         Chức vụ:                        P.P Kỹ thuật
- Ông ( bà) : CAO XUÂN TUỆ                 Chức vụ:             CVHM
- Ông ( bà) : …………………………        Chức vụ:…………………………
-Đại diện Tư vấn GSTK: (Công ty C.P tư vấn xây dựng điện 2). BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                       --------µ--------BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG (V.v thay đổi gia cố Đập chính)   Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2011, tại Đập Tràn Công Trình Thủy Điện Đồng Nai 4. Chúng tôi gồm có: I.THÀNH PHẦN THAM GIA :                                                                                                                              - Đại diện chủ đầu tư: (Ban QLDA Thủy Điện 6). - Ông ( bà) : NGUYỄN TUẤN ĐẠO         Chức vụ:                        P.P Kỹ thuật - Ông ( bà) : CAO XUÂN TUỆ                 Chức vụ:             CVHM - Ông ( bà) : …………………………        Chức vụ:………………………… -Đại diện Tư vấn GSTK: (Công ty C.P tư vấn xây dựng điện 2).
— Xem thêm —