BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

Số trang: 2
Mã số: 151770
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-03 06:42:13
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                       --------µ--------BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG (V.v thay đổi gia cố Đập chính)   Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2011, tại Đập Tràn Công Trình Thủy Điện Đồng Nai 4. Chúng tôi gồm có: I.THÀNH PHẦN THAM GIA :                                                                                                                              - Đại diện chủ đầu tư: (Ban QLDA Thủy Điện 6). - Ông ( bà) : NGUYỄN TUẤN ĐẠO         Chức vụ:                        P.P Kỹ thuật - Ông ( bà) : CAO XUÂN TUỆ                 Chức vụ:             CVHM - Ông ( bà) : …………………………        Chức vụ:………………………… -Đại diện Tư vấn GSTK: (Công ty C.P tư vấn xây dựng điện 2). C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ự ạ ---------------  --------------- BIÊN B N HI N TR NG Ả Ệ ƯỜ (V.v thay đ i gia c Đ p chính) ổ ố ậ Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2011, t i Đ p Tràn Công Trình Th y Đi n Đ ng Nai 4. ạ ậ ủ ệ ồ Chúng tôi g m có: ồ I.THÀNH PH N THAM GIA : Ầ - Đ i di n ch đ u t : (Ban QLDA Th y Đi n 6). ạ ệ ủ ầ ư ủ ệ - Ông ( bà) : NGUY N TU N Đ O Ch c v : Ễ Ấ Ạ ứ ụ P.P K thu tỹ ậ - Ông ( bà) : CAO XUÂN TU Ệ Ch c v :ứ ụ CVHM - Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :………………………… ứ ụ - Đ i di n T v n GSTK: (Công ty C.P t v n xây d ng đi n 2). ạ ệ ư ấ ư ấ ự ệ - Ông ( bà) : NGUY N TU N KHANH Ch c v : Ễ Ấ ứ ụ GSTG - Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :………………………… ứ ụ - Đ i di n T v n Giám sát: (Công ty C.P t v n xây d ng đi n 3) ạ ệ ư ấ ư ấ ự ệ - Ông ( bà) : NGUY N VĂN TU N Ch c v : Ễ Ấ ứ ụ T.B TVGS - Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :………………………… ứ ụ - Đ i di n BĐH t h p nhà th u: (Công ty CP xây d ng 47) ạ ệ ổ ợ ầ ự - Ông ( bà) : NGUY N VĂN TÔN Ễ Ch c v : ứ ụ G.Đ Đi u Hànhề - Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :………………………… ứ ụ - Đ n v thi công:(Công ty CP xây d ng 47) ơ ị ự - Ông ( bà) : LÊ VĂN C NG ƯỜ Ch c v :ứ ụ P.GĐ ĐH - Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :………………………… ứ ụ Các bên cùng th ng nh t n i dung nh sau: ố ấ ộ ư II. N I DUNG C N GI I QUY T: Ộ Ầ Ả Ế - Căn c vào b n v thi công – Gia c mái – Đ p chính – Vai ph i – Vai trái. ứ ả ẽ ố ậ ả - Căn c th c t hi n tr ng; Hi n t i Công ty C.P xây d ng 47 đã thi công hoàn ứ ự ế ệ ườ ệ ạ ự thành công tác gia c mái theo thi t k đ c duy t. ố ế ế ượ ệ - Các r nh đào đ đ bê tông đ c l p b ng đá xây, đ ngh thay tr ng c b ng phun ả ể ổ ượ ấ ằ ề ị ồ ỏ ằ bê tông dày 7cm toàn b b m t thép neo @4x4 sâu 3.0 mét( ộ ề ặ vai trái, t cao trìnhừ 505.0 xu ng đ n h t mái, t v trí đã phun v h l u ti p giáp mái đào. Vai ph i t ố ế ế ừ ị ề ạ ư ế ả ừ cao trình 481.0 xu ng h t mái, t v trí đã phun đ n v trí mái đào). ố ế ừ ị ế ị - Th ng l u vai ph i t v trí b c n c cao trình 481.0 v th ng l u h t t ng bê ượ ư ả ừ ị ậ ướ ề ượ ư ế ườ tông dóng th ng lên cao trình 505.0, t biên hi n tr ng vào 2 mét hoàn thi n b ng ẳ ừ ệ ạ ệ ằ th công r i phun bê tông b o v gia c mái, chi u dài 7cm. ủ ồ ả ệ ố ề Trang 1 . - Đ ngăn n ...
— Xem thêm —
Bình luận