Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-27 10:33:42
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: 6. Nguyễn Công Kình, Chu Thị Kim Dung, Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh để nâng cao chất lượng dạy học chương trình sinh học lớp 10 THPT ... N. C. K×nh, C. T. K. Dung RÌn luyÖn … sinh häc líp 10 THP T, tr. 36-42 36 RÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh cho häc sinh ®Ó n©ng ca o chÊt lîng d¹y häc ch¬ng tr×nh sinh häc líp 10 THP T NguyÔn C«ng K×nh (a), Chu ThÞ Kim Dung (b)   Nghiªn cøu nµy nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng kÜ n¨ng thùc hµ nh cÇn h×nh thµnh cho häc sinh th«ng qua c¸c bµi thÝ nghiÖm thù c hµnh (TNTH) trong s¸ch gi¸o khoa sinh häc líp 10. §ång thêi, x¸c ®Þnh qui tr×nh rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh d¹y häc. KÕt qu¶ t hu ®îc cã thÓ gióp cho gi¸o viªn phæ th«ng øng dông vµo viÖc d¹y häc c¸c néi du ng TNTH.    Kü n¨ng thùc hµnh lµ yÕu tè c¬ b¶n cña ngêi lao ®é ng trong nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, do ®ã viÖc rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh ch o häc sinh khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ trêng lµ môc tiªu cña nÒn gi¸o dôc. Theo GS. TS. L©m Quang ThiÖp, sù thu nhËn kiÕn thøc qua c¬ quan thÝnh gi¸c chØ ®¹t 11%, trong khi thu nhËn b»ng c¬ quan t hÞ gi¸c cã thÓ ®¹t 83%. Qua nghe, lîng th«ng tin lu gi÷ ®îc chØ ®¹t kho¶ng 2 0%, nhng qua quan s¸t kÕt hîp víi nghe, lîng th«ng tin lu gi÷ cã thÓ ®¹t tíi 50 %, cßn tù lµm vµ tr×nh bµy cã thÓ nhí tíi 90%. Qua ®©y cho thÊy c«ng t¸c TNTH cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh d¹y häc, nã kh«ng nh÷ng lµ nguån cung cÊp tri thøc vµ ph¬ng tiÖn ®Ó chuyÒn t¶i tri thøc mµ cßn lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng tri thøc vµ n¨ng lùc trÝ tuÖ, phÈm chÊt cña con ngêi lao ®éng míi. Sinh häc lµ khoa häc thùc nghiÖm, nªn c«ng t¸c TNTH võa lµ ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn võa lµ ®iÒu kiÖn, m«i trêng thuËn lîi ®Ó rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng thùc hµnh vµ nghiªn cøu cho häc sinh. Trong d¹y häc, kü n¨ng thùc hµnh thÝ nghiÖm ®îc hiÓu lµ kh¶ n¨ng häc sinh thùc hiÖn thµnh th¹o vµ khÐo lÐo c¸c thao t¸c hµnh ®éng theo quy tr×nh gåm c¸c buíc ®· ®îc x¸c ®Þnh ® Ó thu ®îc kÕt qu¶ lµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ kiÕn thøc khoa häc. Nh vËy, kh¸ i niÖm thùc hµnh kh«ng ph¶i lµ ph¹m trï trõu tîng mµ lµ b»ng sù lùa chän, vËn dông tri thøc, nh÷ng c¸ch thøc vµ quy tr×nh, nh÷ng thao t¸c hµnh ®éng cô thÓ, hîp lý nh»m ¸p dông lý thuyÕt lÜnh héi ®îc vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã ý nghÜa thùc tÕ.      !o#$ !%&'()*+ Mét vµi ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ néi dung ch¬ng tr×nh Sinh häc 10. Ch¬ng tr×nh Sinh häc 10 gåm cã ba phÇn: phÇn 1 - G iíi thiÖu chung vÒ thÕ giíi sèng, phÇn 2 - Sinh häc tÕ bµo, phÇn 3 - Sinh häc vi sinh vËt. Thùc chÊt néi dung cña ba phÇn trªn lµ nghiªn cøu sù sèng ë cÊp ®é tÕ bµo. Néi dung ch¬ng tr×nh cña Sinh häc 10 thÓ hiÖn tÝnh c¬ b¶n, hiÖn ®¹i cña khoa häc Sinh häc ngµy nay, nã ®îc x©y dùng trªn c ¸c quan ®iÓm: - TÝnh kh¸i qu¸t ho¸ vÒ hÖ thèng sèng nh lµ mét hÖ më cã tæ chøc cao theo thø bËc lÖ thuéc. NhËn bµi ngµy 23/11/2007. Söa ch÷a xong 10/01/2008. §¹i häc Vinh ...
— Xem thêm —
Bình luận