Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-27 10:33:42
1 N. C. K×nh, C. T. K. Dung RÌn luyÖn … sinh häc líp 10 THP T, tr. 36-42 36 RÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh cho häc sinh ®Ó n©ng ca o chÊt lîng d¹y häc ch¬ng tr×nh sinh häc líp 10 THP T NguyÔn C«ng K×nh (a), Chu ThÞ Kim Dung (b)   Nghiªn cøu nµy nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng kÜ n¨ng thùc hµ nh cÇn h×nh thµnh cho häc sinh th«ng qua c¸c bµi thÝ nghiÖm thù c hµnh (TNTH) trong s¸ch gi¸o khoa sinh häc líp 10. §ång thêi, x¸c ®Þnh qui tr×nh rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh d¹y häc. KÕt qu¶ t hu ®îc cã thÓ gióp cho gi¸o viªn phæ th«ng øng dông vµo viÖc d¹y häc c¸c néi du ng TNTH.    Kü n¨ng thùc hµnh lµ yÕu tè c¬ b¶n cña ngêi lao ®é ng trong nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, do ®ã viÖc rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh ch o häc sinh khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ trêng lµ môc tiªu cña nÒn gi¸o dôc. Theo GS. TS. L©m Quang ThiÖp, sù thu nhËn kiÕn thøc qua c¬ quan thÝnh gi¸c chØ ®¹t 11%, trong khi thu nhËn b»ng c¬ quan t hÞ gi¸c cã thÓ ®¹t 83%. Qua nghe, lîng th«ng tin lu gi÷ ®îc chØ ®¹t kho¶ng 2 0%, nhng qua quan s¸t kÕt hîp víi nghe, lîng th«ng tin lu gi÷ cã thÓ ®¹t tíi 50 %, cßn tù lµm vµ tr×nh bµy cã thÓ nhí tíi 90%. Qua ®©y cho thÊy c«ng t¸c TNTH cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh d¹y häc, nã kh«ng nh÷ng lµ nguån cung cÊp tri thøc vµ ph¬ng tiÖn ®Ó chuyÒn t¶i tri thøc mµ cßn lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng tri thøc vµ n¨ng lùc trÝ tuÖ, phÈm chÊt cña con ngêi lao ®éng míi. Sinh häc lµ khoa häc thùc nghiÖm, nªn c«ng t¸c TNTH võa lµ ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn võa lµ ®iÒu kiÖn, m«i trêng thuËn lîi ®Ó rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng thùc hµnh vµ nghiªn cøu cho häc sinh. Trong d¹y häc, kü n¨ng thùc hµnh thÝ nghiÖm ®îc hiÓu lµ kh¶ n¨ng häc sinh thùc hiÖn thµnh th¹o vµ khÐo lÐo c¸c thao t¸c hµnh ®éng theo quy tr×nh gåm c¸c buíc ®· ®îc x¸c ®Þnh ® Ó thu ®îc kÕt qu¶ lµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ kiÕn thøc khoa häc. Nh vËy, kh¸ i niÖm thùc hµnh kh«ng ph¶i lµ ph¹m trï trõu tîng mµ lµ b»ng sù lùa chän, vËn dông tri thøc, nh÷ng c¸ch thøc vµ quy tr×nh, nh÷ng thao t¸c hµnh ®éng cô thÓ, hîp lý nh»m ¸p dông lý thuyÕt lÜnh héi ®îc vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã ý nghÜa thùc tÕ.      !o#$ !%&'()*+ Mét vµi ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ néi dung ch¬ng tr×nh Sinh häc 10. Ch¬ng tr×nh Sinh häc 10 gåm cã ba phÇn: phÇn 1 - G iíi thiÖu chung vÒ thÕ giíi sèng, phÇn 2 - Sinh häc tÕ bµo, phÇn 3 - Sinh häc vi sinh vËt. Thùc chÊt néi dung cña ba phÇn trªn lµ nghiªn cøu sù sèng ë cÊp ®é tÕ bµo. Néi dung ch¬ng tr×nh cña Sinh häc 10 thÓ hiÖn tÝnh c¬ b¶n, hiÖn ®¹i cña khoa häc Sinh häc ngµy nay, nã ®îc x©y dùng trªn c ¸c quan ®iÓm: - TÝnh kh¸i qu¸t ho¸ vÒ hÖ thèng sèng nh lµ mét hÖ më cã tæ chøc cao theo thø bËc lÖ thuéc. NhËn bµi ngµy 23/11/2007. Söa ch÷a xong 10/01/2008. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVII, sè 1A-2008 37 - CÊu tróc ®i ®«i víi chøc n¨ng thÓ hiÖn ë mäi cÊp ®é tæ chøc. - Quan ®iÓm tiÕn ho¸: cÊu tróc, ...
— Xem thêm —
Bình luận