Nhúng
Toàn màn hình
/ 153
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (153 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-27 11:56:17
1 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM -------------------------- KIỀU THỊ KHÁNH NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CHƢƠNG TRÌNH, HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TỔ CHỨC THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐẠI CƢƠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Nguyên - 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM -------------------------- KIỀU THỊ KHÁNH NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CHƢƠNG TRÌNH, HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TỔ CHỨC THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐẠI CƢƠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Lý luận và Phƣơng pháp dạy học Vật lý Mã số: 60.14.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Đình Kiển Thái Nguyên - 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn L Ờ I C Ả M ƠN Luận văn đƣợc hoàn thành dƣới sự hƣớng dẫn tận tình của PGS.TS Phan Đình Kiển. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ngƣời Thầy hƣớng dẫn và các thầy, cô khoa Vật lí trƣờng ĐHSPTN, đồng thời xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện luận văn. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, khoa Sau Đại học trƣờng ĐHSP – ĐHTN đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá trình học tập và làm luận văn. Xin chân thành cảm ơn trung tâm thí nghiệm trƣờng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả về thời gian, tƣ liệu nghiên cứu trong quá trình làm luận văn. Thái Nguyên, ngày 20 tháng 8 năm2010 Tác giả Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU ......................................................................................................................5 1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................5 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ...............................................................................6 3. Mục đích- nhiệm vụ nghiên cứu ...........................................................................7 4. Giả thuyết khoa học ..............................................................................................8 5. Phƣơng pháp nghiên cứu ......................................................................................8 6. Đóng góp của luận văn. ........................................................................................8 7. Giới hạn của luận văn ...........................................................................................8 8. Cấu trúc của luận văn ...........................................................................................9 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ................................ 10 1.1. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC ....................................................................................... 10 1.1.1. Mục đích dạy học đại học ........................................................................ 10 1.1.2. Mục tiêu dạy học đại học ......................................................................... 10 1.1.3. Nhiệm vụ dạy học đại học ....................................................................... 11 1.1.4. Nội dung dạy học đại học ........................................................................ 14 1.1.5. Phƣơng pháp dạy học đại học .................................................................. 17 1.2. THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC .......... 18 1.2.1. Thí nghiệm vật lí, các đặc điểm của thí nghiệm vật lí .............................. 18 1.2.2. Các chức năng của thí nghiệm trong dạy học vật lí .................................. 19 1.2.3. Thí nghiệm thực hành vật lí đại cƣơng .................................................... 23 1.2.4. Nội dung, hình thức tổ chức hƣớng dẫn thí nghiệm thực hành ................. 25 1.3. CHẤT LƢỢNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VẬT LÍ .................................. 27 1.3.1. Khái niệm chất lƣợng .............................................................................. 27 1.3.2. Các yếu tố tạo nên chất lƣợng thực hành vật lí......................................... 27 1.3.3. Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng thực hành vật lí ..................................... 28 1.4. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VLĐC ................. 29 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên ...
— Xem thêm —
Bình luận