Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần doanh nghiệp

Số trang: 15
Mã số: 149993
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 15
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-01 17:33:18
Bộ trắc nghiệp gồm hơn 150 câu hỏi về phần công ty của bộ luật kinh tế, dành cho các chủ doanh nghiệp nói chung DOANH NGHI P T NHÂNỆ Ư 16. Doanh nghi p t nhân là ệ ư A. Doanh nghi p do 1 cá nhân làm ch ệ ủ B. T ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình và m i ho t đ ng c a doanh ự ị ệ ằ ộ ả ủ ọ ạ ộ ủ nghi p ệ C. Doanh nghi p do nhi u ng i đ ng s h u ệ ề ườ ồ ở ữ D. A và B đúng 17. Doanh nghi p t nhân có quy n phát hành ch ng khoán ệ ư ề ứ A. Đúng B. Sai 18. Đ c đi m pháp lý c a doanh nghi p t nhân ặ ể ủ ệ ư A. Doanh nghi p t nhân là doanh nghi p 1 ch ệ ư ệ ủ B. Doanh nghi p t nhân kô có t cách pháp nhân ệ ư ư C. Ch doanh nghi p t nhân ch u trách nhi m vô h n v m i kho n n phát sinh trong ủ ệ ư ị ệ ạ ề ọ ả ợ ho t đ ng c a doanh nghi p t nhân ạ ộ ủ ệ ư D. T t c đ u đúng ấ ả ề 19. Tr ng h p nào sau đây đ c phép m doanh nghi p t nhân ườ ợ ượ ở ệ ư A. Sĩ quan, h sĩ quan trong các c quan, đ n v thu c Quân đ i nhân dân VN ạ ơ ơ ị ộ ộ B. Cá nhân ng i n c ngoài ườ ướ C. Cán b lãnh đ o, qu n lý nghi p v trong các DN 100% v n s h u nhà n c ộ ạ ả ệ ụ ố ở ữ ướ D. Ng i đang ch p hành hình ph t tù ườ ấ ạ 20. Đi u ki n nào kô có trong đi u ki n đăng ký kinh doanh ề ệ ề ệ A. Ph i có logo c a doanh nghi p ả ủ ệ B. Tên doanh nghi p t nhân ph i vi t đ c b ng ti ng Vi t ệ ư ả ế ượ ằ ế ệ C. Kô đ c đ t tên gây nh m l n v i tên c a doanh nghi p đã đăng ký ượ ặ ầ ẫ ớ ủ ệ D, Tên ti ng n c ngoài c a doanh nghi p ph i đ c in ho c vi t v i kh ch nh h n ế ướ ủ ệ ả ượ ặ ế ớ ổ ữ ỏ ơ tên ti ng Vi t c a doanh nghi p trên các gi y t giao d ch ế ệ ủ ệ ấ ờ ị 21. Khi m t doanh nghi p mu n gi i th , trong th i h n 7 ngày làm vi c thông qua ộ ệ ố ả ể ờ ạ ệ quy t đ nh gi i th , n u pháp lu t yêu c u đăng báo đi n t ho c 1 t báo thì ph i ế ị ả ể ế ậ ầ ệ ử ặ ờ ả đăng A. Trong 1 s ố B. Trong 2 s liên ti p ố ế C. Trong 3 s liên ti p ố ế D. T t c đ u saiấ ả ề 22. Doanh nghi p t nhân không có quy n ệ ư ề A. Kinh doanh xu t kh u, nh p kh u ấ ẩ ậ ẩ B. Phát hành ch ng khoán ứ C. T ch i m i yêu c u cung c p các ngu n l c không đ c pháp lu t quy đ nh ừ ố ọ ầ ấ ồ ự ượ ậ ị D. T t c các quy n trên ấ ả ề 23. Đ c đi m h kinh doanh ặ ể ộ A. Do m t cá nhân là công dân VN, 1 nhóm ng i, 1 h gia đình làm ch ộ ườ ộ ủ B. Không có con d u ấ C. S d ng không quá m i lao đ ng ử ụ ườ ộ D. T t c nh ng đ c đi m trên ấ ả ữ ặ ể 24. Phát bi u nào sau đây là sai ể A. Ch h kinh doanh ch u trách nhi m h u h n trong ho t đ ng kinh doanh ủ ộ ị ệ ữ ạ ạ ộ B. H kinh doanh có s d ng th ng xuyên h n m i lao đ ng ph i đăng ký kinh doanh ộ ử ụ ườ ơ ườ ộ ả d i hình th c doanh nghi p ướ ứ ệ C. H kinh doanh th ng t n t i v i quy mô nh ộ ườ ồ ạ ớ ỏ D. T t c các phát bi u trên ấ ả ể 25. Nh ng ng i nào kô đ c đăng ký h kinh doanh ữ ườ ượ ộ A. Ng i ch a thành niên ườ ư B. Ng i đang ch p hành hình ph t tù ườ ấ ạ C. Ng i b t c quy n hành ngh ườ ị ướ ề ề D. T t c nh ng ng i trên ấ ả ữ ườ 26. Phát bi u nào sau đây là đúng ể A. Tên riêng h kinh doanh không đ c ...
— Xem thêm —
Bình luận