Luận văn tiến sỹ Quá trình hình thành chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997-2003. Thực trạng - kinh nghiệm - giải pháp

Số trang: 195
Mã số: 149957
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 195
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-27 13:22:48
Làng nghề Việt Nam là một thuật ngữ dùng để chỉ các cộng đồng cư dân, chủ yếu chủ yếu ở các vùng ngoại vi thành phố và nông thôn Việt Nam, có chung truyền thống sản xuất các sản phẩm thủ công cùng chủng loại tại Việt Nam. Làng nghề thường mang tính tập tục truyền thống đặc sắc, đặc trưng, không chỉ có tính chất kinh tế mà còn bao gồm cả tính văn hóa, đặc điểm du lịch tại Việt Nam. Luận văn tiến sỹ Quá trình hình thành chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997-2003, Thực trang- kinh nghiệm- giải pháp                !" #  #  $ % & '  (  )  *+! ,           -      . ơ !"#"$ % &"' ( ! - /01#*+2 *3$4 5 + - - 2 45 +0 6 ư3  8 * 9 ,! :;  ) '* " # " $ %  &" ' (   !+,- a o*01123a . +!$!"?@6 ABCD . 5 *+  2 4 5 +ABCD -: :-J)ư3* K45+0 ABCD -L ::DM(44/9( 62 N O 45+0ABCD :: :6o L: 3z{B| ? ? ) f 1 # /% +(P `. .- .  " # ) _c J 6 6 P D aoG9QL o:D  6 6   + ư3  *3 + + ! j X + * S!v# "#YK 6*%!(c * 4   W 6  Q/ M  )  6   ( 4O " A  fưe " ! (  x/0 +0^DE *  T )  -F  6 x 6 +  
— Xem thêm —
Bình luận