Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn tài chính tiền tệ

Số trang: 1
Mã số: 147887
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-29 10:05:59
Đề thi trắc nghiệm đúng - sai môn Tài Chính Tiền TệMô hình cổ điển cho rằng đất đai là yếu tố quan trọng của tăng trưởng, đồng thời là yếu tố giới hạn của tăng trưởng (D) 2. Theo Mác, đất đai, lao động, vốn, tiến bộ khoa học kĩ thuật là những nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế, trong đó vai trò của tiến bộ kĩ thuật là quan trọng nhất (S) 3. Keynes cho rằng nền kinh tế có thể tự điều chỉnh đi đến điểm cân bằng ở mức sản lượng tiềm năng (S) Câu h i tr c nghi m Đúng - Saiỏ ắ ệ 1. Mô hình c đi n cho r ng đ t đai là y u t quan tr ng c a tăng tr ng, đ ng th i là ổ ể ằ ấ ế ố ọ ủ ưở ồ ờ y u t gi i h n c a tăng tr ng (D) ế ố ớ ạ ủ ưở 2. Theo Mác, đ t đai, lao đ ng, v n, ti n b khoa h c kĩ thu t là nh ng nhân t tác đ ng ấ ộ ố ế ộ ọ ậ ữ ố ộ đ n tăng tr ng kinh t , trong đó vai trò c a ti n b kĩ thu t là quan tr ng nh t (S) ế ưở ế ủ ế ộ ậ ọ ấ 3. Keynes cho r ng n n kinh t có th t đi u ch nh đi đ n đi m cân b ng m c s n ằ ề ế ể ự ề ỉ ế ể ằ ở ứ ả l ng ti m năng (S) ượ ề 4. Lý thuy t ttkt hi n đ i th ng nh t v i mô hình tân c đin v vi c xây d ng y u t ế ệ ạ ố ấ ớ ổ ề ệ ự ế ố quan tr ng nh t tác đ ng đ n ttkt (D) ọ ấ ộ ế 5. các n c đang phát tri n, t t c nh ng ng i ch a có vi c làm khu v c thành th Ở ướ ể ấ ả ữ ườ ư ệ ở ự ị phi chính th c đ u đ c coi là th t nghi p trá hình (S) ứ ề ượ ấ ệ 6. ttkt và v n đ c i thi n đ i s ng qu ng đ i qu n chúng là 2 đ i l ng đ ng bi n v i ấ ề ả ệ ờ ố ả ạ ầ ạ ượ ồ ế ớ nhau (S) 7. Ch tiêu ADI c a UNDP là ch tiêu đánh giá t ng các nhu c u c b n c a con ng i (S) ỉ ủ ỉ ổ ầ ơ ả ủ ườ 8. Ngu n lao đ ng là nh ng ng i trong đ tu i lao đ ng theo quy đ nh c a nhà n c và ồ ộ ữ ườ ộ ổ ộ ị ủ ướ có kh năng tham gia vào lao đ ng (S) ả ộ 9. Nh ng ngu i trong đ tu i lao đ ng là nh ng ng i t o ra thu nh p cho đ t n c (S) ữ ờ ộ ổ ộ ữ ườ ạ ậ ấ ướ 10. Th t nghi p theo khái ni m là ph n ánh đúng tình tr ng ch a s d ng h t lao đ ng ấ ệ ệ ả ạ ư ử ụ ế ộ c a các n c đang phát tri n (S) ủ ướ ể 11. Theo mô hình 2 khu v c c a tr ng phái tân c đi n , m t khu v c nông nghi p trì tr ự ủ ườ ổ ể ộ ự ệ ệ s làm cho m c ti n l ng trong công nghi p tăng nhanh (D) ẽ ứ ề ươ ệ 12. Theo mô hình Harod Domar, n u 2 n c có cùng h s gia tăng v n s n l ng, có ế ướ ệ ố ố ả ượ cùng m c tích lu s có cùng t c đ tăng tr ng (S) ứ ỹ ẽ ố ộ ưở 13. V n đ u t và v n s n xu t s tác đ ng đ n s tăng tr ng kinh t thông qua ố ầ ư ố ả ấ ẽ ộ ế ự ưở ế kích thích t ng c u (S) ổ ầ 14. Thu quan b o h th c t là thu đánh v i t l thu su t cao vào hàng hoá tiêu dùng ế ả ộ ự ế ế ớ ỉ ệ ế ấ cu i cùgn và t l th p vào hàng hoá tiêu dùng trung gian (D) ố ỉ ệ ấ 15. M t trong nh ng h n ch chi n l c thay th hàng nh p kh u là gi m kh năng c nh ộ ữ ạ ế ế ượ ế ậ ẩ ả ả ạ tranh c a các doanh nghi p trong n c (D) ủ ệ ướ 16. Trong đi u ki n c u cafe trên th gi i tăng ch m thì vi c m r ng s n xu t cung ng ề ệ ầ ế ớ ậ ệ ở ộ ả ấ ứ s d n đ n làm gi m thu nh p (D) ẽ ẫ ế ả ậ 17. Theo s li u th ng kê c a WB thì các n c đang phát ...
— Xem thêm —
Bình luận