Giáo án mầm non chủ đề: Mùa hè

Số trang: 10
Mã số: 145696
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-26 17:25:12
Nhận biết một số đặc điểm của mùa hè, biết ăn mặc phù hợp theo mùa. Nhận biết mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa nước mây, mưa nắng. Biết một số hoạt động trong mùa hè GIÁO ÁN MM NON Có bán giáo án m m non so n s n n u cô nào c n liên h s  i n tho i: 0756525127 g p CÔ ÉN. Email: tranduongtinh@zing.vn ây là giáo án M m non so n y theo ch ng trình gi ng d y, n u ch a phù h p v i ch ng trình gi ng d y c a a ph ng thì c ng d dàng ch nh s a vì ã có y các n i dung c a l a tu i và bài d y úng ch ng trình c a t ng l a tu i, ây là giáo án thu n l i cho các cô không có th i gian so n giáo án trong gi ng d y. - Giá :80.000 / tháng (thu c các nhóm tr t nh  n l n). - Giá:700.000 /b 5 TU I (CÓ CÁC LO I S NH : khám s c kh e c a tr , và s h p ph huynh h p sinh) - Giá:700.000 /b 4 TU I (CÓ CÁC LO I S NH : khám s c kh e c a tr , và s h p ph huynh h p sinh) - Giá:700.000 /b 3 TU I (CÓ CÁC LO I S NH : khám s c kh e c a tr , và s h p ph huynh h p sinh) Ngoài ra có nh n so n theo m u so n gi ng riêng c a t ng n v và theo t ng a ph ng.( 80.000 /tháng). Ngoài ra khi mua giáo án còn c h ng các tài li u tham kh o riêng, k c giáo án trình chi u, các tranh nh ang d y. D i ây là giáo án 4 tu i Ch : MÙA HÈ I. Yêu c u: - Nh n bi t m t s  c i m c a mùa hè, bi t n m c phù h p theo mùa. - Nh n bi t m i quan h và s ph thu c gi a n ưc, mây, m ưa, n ng. - Bi t m t s ho t ng trong mùa hè. II. N i dung: - Mùa hè là mùa nóng nh t trong n m. Mùa hè tr i n ng nóng hay có m ưa rào. - Gi v sinh trong mùa hè, n ng t m g i, gi thân th và qu n áo s ch s , m c qu n áo m ng và sáng màu, khi i n ng i m , nón. - M t s ho t ng trong mùa hè. III. M ng ho t ng: K HO !CH TU N ( T ngày 6/4 - 10/4/2009) Các ho t Th hai Th ba Th tư Th n m Th sáu - Chuy !n b t bóng qua u, qua chân. Mùa hè - Gi "i câu v! mùa. - Th " thuy !n gi y. Th i bóng xà phòng. Chơ i cát và n ưc. - V, xé dán mây, m ưa, ông m t tr i. - DH-V $ : Mây và gió. - NH: Lý chi !u chi !u. - TCÂN: ai oán gi i? - Truyn: Cóc ki n Tr i. Trò ch i T o hình Th d "c Âm nh c V #n h $c Toán - To nhóm % v t theo d u hi u hình d ng – màu sc. - DH-V $ : ...
— Xem thêm —
Bình luận