Đề ôn thi đại học môn văn 2012

Lượt xem: 122
Số trang: 1
Mã số: 144774
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2011
Môn: NG VĂN; Khi: C
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (5,0 đim)
Câu I (2,0 đim)
Trong phn m đầu bn Tuyên ngôn Độc lp, Ch tch H Chí Minh đã trích
dn nhng bn tuyên ngôn nào? Vic trích dn đó có ý nghĩa gì?
Câu II (3,0 đim)
Biết t hào v bn thân là cn thiết nhưng biết xu h còn quan trng hơn.
Hãy viết mt bài văn ngn (khong 600 t) trình bày suy nghĩ ca anh/ch v
ý kiến trên.
PHN RIÊNG (5,0 đim)
Thí sinh ch được làm mt trong hai câu (câu III.a hoc III.b)
Câu III.a. Theo chương trình Chun (5,0 đim)
Phân tích tình hung truyn trong tác phm Ch người t ca nhà văn
Nguyn Tuân.
Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 đim)
Nhng người v nh chng còn góp cho Đất Nước nhng núi Vng Phu
Cp v chng yêu nhau góp nên hòn Trng Mái
Gót nga ca Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để li
Chín mươi chín con voi góp mình dng đất T Hùng Vương
Nhng con rng nm im góp dòng sông xanh thm
Người hc trò nghèo góp cho Đất Nước mình núi Bút, non Nghiên
Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho H Long thành thng cnh
Nhng người dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Đim
đâu trên khp rung đồng gò bãi
Chng mang mt dáng hình, mt ao ước, mt li sng ông cha
Ôi Đất Nước sau bn nghìn năm đi đâu ta cũng thy
Nhng cuc đời đã hoá núi sông ta...
(Đất Nước – Trích trường ca Mt đường khát vng, Nguyn Khoa Đim,
Ng văn 12 Nâng cao, Tp mt, NXB Giáo dc, 2009, tr. 117 - 118)
Phân tích đon thơ trên để làm rõ nhng cm nhn riêng, độc đáo v đất
nước ca Nguyn Khoa Đim.
---------- Hết ----------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh: ...........................................; S báo danh.....................................
Tải xuống 5,000₫ (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-12 09:55:05
Tài liệu tham khảo một số đề thi trắc nghiệm đại học và cao đẳng môn văn khối C , giúp các bạn học sinh có thêm kiến thức để luyện thi tốt hơn Tài liệu tham khảo một số đề thi trắc nghiệm đại học và cao đẳng môn văn khối C , giúp các bạn học sinh có thêm kiến thức để luyện thi tốt hơn BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO T ẠO ĐỀ CHÍNH TH ỨC ĐỀ THI TUY ỂN SINH ĐẠ I HỌC N ĂM 2011 Môn: NG Ữ V ĂN; Kh ối: C Thờ i gian làm bài: 180 phút, không k ể th ời gian phát đề PH ẦN CHUNG CHO T ẤT C Ả THÍ SINH (5,0 điể m) Câu I (2,0 điể m) Trong phầ n mở đầ u bả n Tuyên ngôn Độc lập, Ch ủ t ịch H ồ Chí Minh đã trích d ẫn những b ản tuyên ngôn nào? Vi ệc trích d ẫn đó có ý ngh ĩa gì? Câu II (3,0 điể m) Bi ết tự hào về bản thân là c ần thi ết nhưng bi ết x ấu hổ còn quan trọ ng hơn. Hãy vi ết m ột bài vă n ngắn (kho ảng 600 t ừ) trình bày suy nghĩ của anh/ch ị v ề ý ki ến trên. PH ẦN RIÊNG (5,0 điể m) Thí sinh ch ỉ đượ c làm m ột trong hai câu (câu III.a ho ặc III.b) Câu III.a. Theo ch ương trình Chu ẩn (5,0 điể m) Phân tích tình hu ống truyệ n trong tác phẩ m Chữ người tử tù của nhà v ăn Nguyễ n Tuân. Câu III.b. Theo ch ương trình Nâng cao (5,0 điể m) Nh ững ng ười vợ nh ớ ch ồng còn góp cho Đất Nước nh ững núi V ọng Phu C ặp v ợ ch ồng yêu nhau góp nên hòn Tr ống Mái Gót ng ựa c ủa Thánh Gióng đi qua còn tr ăm ao đầm để lạ i Chín m ươi chín con voi góp mình d ựng đất T ổ Hùng V ương Nh ững con r ồng n ằm im góp dòng sông xanh th ẳm Ng ười học trò nghèo góp cho Đất Nước mình núi Bút, non Nghiên Con cóc, con gà quê h ương cùng góp cho H ạ Long thành th ắng cả nh Những ng ười dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điể m Và ở đ âu trên kh ắp ru ộng đồng gò bãi Ch ẳng mang m ột dáng hình, m ột ao ướ c, một lố i sống ông cha Ôi Đất Nước sau b ốn nghìn n ăm đi đ âu ta c ũng th ấy Nh ững cuộ c đời đã hoá núi sông ta... (Đất Nước – Trích tr ường ca Mặt đườ ng khát v ọng, Nguy ễn Khoa Điề m , Ng ữ vă n 12 Nâng cao , Tập m ột, NXB Giáo d ục, 2009, tr. 117 - 118) Phân tích đoạn thơ trên để làm rõ những cảm nh ận riêng, độc đáo v ề đấ t n ướ c củ a Nguy ễn Khoa Đ iề m. ---------- H ết ---------- Thí sinh không được sử d ụng tài li ệu. Cán b ộ coi thi không gi ải thích gì thêm. H ọ và tên thí sinh: ............. ..............................; Số báo danh............. ........................
— Xem thêm —