TL : Kỹ năng lắng nghe

Số trang: 61
Mã số: 144371
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 61
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-24 17:11:11
Kỹ năng lắng ngheKỹ năng lắng nghe: Khái niệm và tầm quan trọng, nguyên nhân nghe kém hiệu quả, kỹ năng lắng nghe hiệu quả Tâm Vi t ệ Group Ky năng lăng nghẽ ́  Khái ni m và t m quan tr ng ệ ầ ọ  Nguyên nhân nghe kém hi u qu ệ ả  K năng l ng nghe hi u qu ỹ ắ ệ ả Nói là gieo, nghe là g t.ặ Ky năng lăng nghẽ ́  Khái ni m và t m quan tr ng ệ ầ ọ  Nguyên nhân nghe kém hi u qu ệ ả  K năng l ng nghe hi u qu ỹ ắ ệ ả S ó ng â m M à ng nh ĩ N ã o Ngh ĩ aNghe th ấ y L ắ ng nghe Chú ý - Hi u -ể - H i đáp ồ - Ghi nhớKhai niêm ́ ̣ L i ich cua viêc biêtợ ́ ̉ ̣ ́ lăng nghe ́  A i c n bi t l ng nghe nh t? ầ ế ắ ấ  Lãnh đ o, t v n, bán hàng, lu t s , th ạ ư ấ ậ ư ư ký...  G i i tính và vi c l ng nghe? ớ ệ ắ  Ph n thích dãi bày ụ ữ  N ghe hay là nói hi u qu h n? ệ ả ơ  Gi i quy t xung đ t ả ế ộ  Tách  M i ng iờ ồ  U ng n c ố ướ  L ng nghe tích c c ắ ự  Đ t câu h i ặ ỏGiai quyêt xung đôt ̉ ́ ̣ V v nớ ẩ Đ t i, mu n gì? ồ ồ ốĐ u ể Đ p vào m t ậ ặTát Đ p ạĐâm Chém Vi t ệVi tệ Đ t ạĐ tạ Nó TôiChân lý = Gi i quy t v n đả ế ấ ề Đúng / Sai Gi i quy t nhau ả ế Đ t i (Mu n gì)ồ ồ ố Xin l i ỗ (sorry) Vi t ệVi tệ Đ t ạĐ tạ 13 Tôt nghiêp xuât săc 3 tr ng!!!́ ̣ ́ ́ ườ  Tr ng mù Nguy n Đình Chi u ườ ễ ể  Tr ng câm đi c Xã Đàn ườ ế  B nh vi n th n kinh Châu Qùy ệ ệ ầ Cao M c đ xung đ tứ ộ ộ CaoTh pấ H i u q u c ô n g vi c ệ ả ệ Th p ấ Xung đôt la xâu? ̣ ̀ ́ Th i l ng dung cac ky năngờ ượ ̀ ́ ̃ Joshua D. Guilar - 2001 Nghe:  Nói:  Đ c: ọ  Vi t: ế 25 - 30%25 - 30% Hiêu suât nghẹ ́ So sanh cac hoat đônǵ ́ ̣ ̣ giao tiêp ́ Nghe Nói Đ cọ Vitế Ph i ả h cọ Đ u ầ tiên Thứ hai Th baứ Cu i ố cùng Ph i s ả ử d ngụ Nhiu ề nh tấ Tng ươ đ i ố nhi uề Tng ươ đ i ítố Ít nh tấ Đ c ượ d yạ ? T ng ươ đ i ítố Tng ươ đ i ố nhi uề Nhi u ề nh tấ Ba tu i đ đ h c nói, ổ ủ ể ọBa tu i đ đ h c nói, ổ ủ ể ọ nh ng c cu c đ i ư ả ộ ờnh ng c cu c đ i ư ả ộ ờ không đ đ bi t l ng nghe. ủ ể ế ắkhông đ đ bi t l ng nghe.ủ ể ế ắ Phân loai theo thông tiṇ  Nghe thông tin  Nghe phân tích  Nghe đ ng c m ồ ả Pht lớờ Gi vảờ Tng phnừầ Chú ý Thu cmấảThành công Vi du: Tac hai cua lôi nghé ̣ ́ ̣ ̉ ̃  Câu chuy n "Cây Thì ệ là "  Phi thuy n con thoi Challenger ề 28 tháng 01 năm 1986 Đi c h n ng i đi cế ơ ườ ế Là ng i không mu n nghe ườ ố Ky năng lăng nghẽ ́  Khái ni m và t m quan tr ng ệ ầ ọ  Nguyên nhân nghe kém hi u qu ệ ả  K năng l ng nghe hi u qu ỹ ắ ệ ả Nguyên nhân lăng nghé kem hiêu qua ́ ̣ ̉  Nghe không n l c/ t p trung ỗ ự ậ  Nghe ph c kích ụ  Nghe m t ph n ộ ầ  Gi v nghe ả ờ 26Ng i d ngườ ư c gì đ c làm Ướ ượ ng i d ng ườ ư Càng quen càng lèn cho đau Nguyên nhân lăng nghé kem hiêu qua ́ ̣ ̉  Quá nhi u thông đi p ề ệ  Nhi u tâm lý ễ  Nhi u v t lý ễ ậ  Nghe nhanh h n nói ơ Ngu h n ng i ngu làơ ườ ng i không mu n hi u ườ ố ể Nguyên nhân lăng nghé kem hiêu qua ́ ̣ ̉  Có v n đ v thính giác ấ ề ề  Nghe phòng th ủ  Võ đoán, ng nh n ộ ậ  Cho r ng nói có l i h n nghe ằ ợ ơ 31 Ta đã bao gi ờTa đã bao gi ờ chu n b ẩ ịchu n b ẩ ị l ng nghe ch a? ắ ưl ng nghe ch a?ắ ư Nói là b c,ạNói là b c,ạ Im l ng là vàng, ặIm l ng là vàng,ặ L ng nghe là kim c ng ắ ươL ng nghe là kim c ngắ ươ  Khái ni m và t m quan tr ngệ ầ ọ  Nguyên nhân nghe kém hi u qu ệ ả  K năng l ng nghe hi u qu ỹ ắ ệ ả G hi nhớP hát tri n ể H i đáp ồ T p trung ậ Mong mu n ố th u hi u ấ ể th ng đ ượ ế T ham d ự H i u ểChu trinh lăng nghe ̀ ́ Ky năng lăng nghe hiêu quã ́ ̣ ̉  Nghe xong hãy nói  Gác t t c các vi c khác l i ấ ả ệ ạ  Ki m soát c m xúc b n thân ể ả ả  H i đáp đ ng h ng i nói ồ ể ủ ộ ườ Ng i th c s khôn ngoan ườ ự ự không cãi l n. ộ H nói ho c h nghe, ọ ặ ọ h qu ...
— Xem thêm —
Bình luận