Hồ sơ đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Số trang: 9
Mã số: 143905
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-24 09:19:12
Trình tự đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên, mời các bạn tham khảo! BI U M U 1Ể Ẫ STT Y ê u c u ầ , c â u h iỏ C á c l aự ch nọ , n iộ dung c nầ đ i nề , trả l iờ 1. S ố hồ sơ 2. Tên C quan th ng kê ơ ố S K ho ch và Đ u tở ế ạ ầ ư 3. Tên th t c hành chính ủ ụ (TTHC) H s đăng ký kinh doanh đ i v i công ty TNHH hai thànhồ ơ ố ớ viên tr lên ở 4. Lĩnh v c th ng kê ự ố K ho ch và Đ u tế ạ ầ ư 5. Trình t th c hi n ự ự ệ B c 1 ướ : Doanh nghi p chu n b đ y đ h s đăng ký kinhệ ẩ ị ầ ủ ồ ơ doanh và đăng ký thu theo qui đ nh c a pháp lu t ế ị ủ ậ B c 2 ướ : Doanh nghi p n p h s t i Phòng ĐKKD - S Kệ ộ ồ ơ ạ ở ế ho ch và Đ u t TP.C n Th (s 61/21 Lý T Tr ng, P.An ạ ầ ư ầ ơ ố ự ọ Phú, Q.Ninh Ki u, TP.C n Th ). ề ầ ơ - Doanh nghi p n p 1 b h s theo qui đ nh ệ ộ ộ ồ ơ ị - Cán b công ch c ti p nh n h s xem xét tính h p l , ghi ộ ứ ế ậ ồ ơ ợ ệ gi y biên nh n trao cho ng i n p ấ ậ ườ ộ - Th i gian ti p nh n h s : Sáng t 7 gi - 11 gi , chi u t ờ ế ậ ồ ơ ừ ờ ờ ề ừ 13 gi đ n 17 gi các ngày làm vi c trong tu n ờ ế ờ ệ ầ B c 3 ướ : Doanh nghi p đ n nh n k t qu t i B ph n ti pệ ế ậ ế ả ạ ộ ậ ế nh n và tr k t qu t i Phòng ĐKKD - S K ho ch và Đ u ậ ả ế ả ạ ở ế ạ ầ t TP.C n Th ư ầ ơ - Cán b công ch c tr gi y ch ng nh n và ghi biên lai thu ộ ứ ả ấ ứ ậ ti n phí, l phí ề ệ - Ng i đ i di n theo pháp lu t ký vào gi y ch ng nh n, ườ ạ ệ ậ ấ ứ ậ phi u tr k t qu theo m u và n p l phí theo qui đ nh ế ả ế ả ẫ ộ ệ ị - Th i gian tr k t qu : Sáng t 7 gi - 11 gi , chi u t 13 ờ ả ế ả ừ ờ ờ ề ừ gi đ n 17 gi các ngày làm vi c trong tu n. ờ ế ờ ệ ầ 6. Cách th c th c hi n ứ ự ệ Tr c ti p t i c quan hành chính nhà n cự ế ạ ơ ướ 7. H s ồ ơ a) Thành ph n h s , bao g m:ầ ồ ơ ồ - Gi y đ ngh đăng ký kinh doanh ấ ề ị (Theo m u)ẫ ; - D th o đi u l công ty; ự ả ề ệ - Danh sách thành viên (Theo m u) ẫ ; - B n sao h p l m t trong các gi y t ch ng th c cá nhân ả ợ ệ ộ ấ ờ ứ ự (đ i v i thành viên sáng l p là cá nhân); ố ớ ậ - B n sao Quy t đ nh thành l p, gi y ch ng nh n đăng ký kinh ả ế ị ậ ấ ứ ậ doanh ho c gi y t t ng đ ng khác, Đi u l ho c tài li u ặ ấ ờ ươ ươ ề ệ ặ ệ t ng đ ng khác, B n sao h p l m t trong các gi y t ươ ươ ả ợ ệ ộ ấ ờ ch ng th c cá nhân c a ng i đ i di n theo u quy n và ứ ự ủ ườ ạ ệ ỷ ề quy t ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận