Hồ sơ đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Lượt xem: 229
Số trang: 9
Mã số: 143905
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
BI U M U 1
STT Yêu c u , câu h i Các l a ch n , n i dung c n đi n , tr l i
1. S h sơ
2. Tên C quan th ng kêơ S K ho ch và Đ u t ế ư
3.
Tên th t c hành chính
(TTHC)
H s đăng ký kinh doanh đ i v i công ty TNHH hai thành ơ
viên tr lên
4. Lĩnh v c th ng kê K ho ch và Đ u tế ư
5. Trình t th c hi n
B c 1ướ : Doanh nghi p chu n b đ y đ h s đăng kinh ơ
doanh và đăng ký thu theo qui đ nh c a pháp lu tế
B c 2ướ : Doanh nghi p n p h s t i Phòng ĐKKD - S K ơ ế
ho ch Đ u t TP.C n Th (s 61/21 T Tr ng, P.An ư ơ
Phú, Q.Ninh Ki u, TP.C n Th ). ơ
- Doanh nghi p n p 1 b h s theo qui đ nh ơ
- Cán b công ch c ti p nh n h s xem xét tính h p l , ghi ế ơ
gi y biên nh n trao cho ng i n p ườ
- Th i gian ti p nh n h s : Sáng t 7 gi - 11 gi , chi u t ế ơ
13 gi đ n 17 gi các ngày làm vi c trong tu n ế
B c 3ướ : Doanh nghi p đ n nh n k t qu t i B ph n ti p ế ế ế
nh n tr k t qu t i Phòng ĐKKD - S K ho ch Đ u ế ả ạ ế
t TP.C n Thư ơ
- Cán b công ch c tr gi y ch ng nh n ghi biên lai thu
ti n phí, l phí
- Ng i đ i di n theo pháp lu t vào gi y ch ng nh n,ườ
phi u tr k t qu theo m u và n p l phí theo qui đ nhế ế
- Th i gian tr k t qu : Sáng t 7 gi - 11 gi , chi u t 13 ế
gi đ n 17 gi các ngày làm vi c trong tu n. ế
6. Cách th c th c hi n Tr c ti p t i c quan hành chính nhà n c ế ơ ướ
7. H s ơ a) Thành ph n h s , bao g m: ơ
- Gi y đ ngh đăng ký kinh doanh (Theo m u) ;
- D th o đi u l công ty;
- Danh sách thành viên (Theo m u) ;
- B n sao h p l m t trong các gi y t ch ng th c nhân
i v i thành viên sáng l p là cá nhân);
- B n sao Quy t đ nh thành l p, gi y ch ng nh n đăng ký kinh ế
doanh ho c gi y t t ng đ ng khác, Đi u l ho c tài li u ươ ươ
t ng đ ng khác, B n sao h p l m t trong các gi y tươ ươ
ch ng th c nhân c a ng i đ i di n theo u quy n ườ
quy t đ nh u quy n t ng ng i v i thành viên sáng l p ế ươ
pháp nhân)
- Văn b n xác nh n v n pháp đ nh c a c quan, t ch c ơ
th m quy n i v i công ty kinh doanh ngành, ngh yêu c u
ph i có v n pháp đ nh);
- B n sao h p l ch ng ch hành ngh i v i công ty kinh
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
doanh ngành, ngh yêu c u ph i có ch ng ch hành ngh );
- B n kê khai thông tin đăng ký thu ế
b) S l ng h s : 01 (b ) ượ ơ
8. Th i h n gi i quy t ế 05 ngày làm vi c k t khi nh n đ h s h p l ơ
9.
C quan th c hi nơ
TTHC
a) C quan có th m quy n quy t đ nh: S K ho ch và Đ u tơ ế ế ư
TP.C n Th ơ
b) C quan ho c ng i th m quy n đ c u quy n ho cơ ườ ượ
phân c p th c hi n (n u có): không ế
c) C quan tr c ti p th c hi n TTHC: S K ho ch và Đ u tơ ế ế ư
TP.C n Th ơ
c) C quan ph i h p (n u có): C c Thu TP.C n Thơ ế ế ơ
10.
Đ i t ng th c hi n ượ
TTHC
Cá nhân
T ch c
12.
TTHC này yêu c u
ph i hoàn thành m u
đ n, m u t khaiơ
không?
N u có, nêu tên m u đ n, m uế ơ
t khai (trong ô d i đây) đính ướ
kèm m u đ n, m u t khai. ơ
Nêu tên, s , hi u
văn b n ban hành m u
đ n, m u t khai (trong ôơ
d i đây) đính kèmướ
văn b n đó.
Tên m u đ n, m u t khai 1,2: ơ
Gi y đ ngh đăng kinh
doanh công ty TNHH hai thành
viên tr lên (Ph l c I-2)
Danh sách thành viên công ty
TNHH hai thành viên tr lên
(Ph l c II-1)
- Thông t sư
03/2006/TT-BKH ngày
19 tháng 10 năm 2006
c a B K ho ch và ế
Đ u t h ng d n m t ư ư
s n i dung v h s , ơ
trình t , th t c đăng
kinh doanh theo qui đ nh
t i Ngh đ nh s
88/2006/NĐ-CP ngày 29
tháng 8 m 2006 c a
Chính ph v đăng
kinh doanh
Tên m u đ n, m u t khai 3: ơ
B ng khai thông tin đăng
thuế
- Thông t liên t chư
05/2008/TTLT/BKH-
BTC-BCA ngày 29 tháng
07 năm 2008 c a B K ế
ho ch Đ u t - B tài ư
chính- B Công an
H ng d n c ch ph iướ ơ ế
h p gi a các c quan ơ
gi i quy t đăng kinh ế
doanh, đăng thu ế
đăng con d u đ i v i
doanh nghi p thành l p,
ho t đ ng theo Lu t
doanh nghi p
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
15. Phí, l phí
N u có, nêu tên m c phí, lế
phí (trong ô d i đây).ướ
Nêu tên, s , hi u,
ngày tháng năm c a văn
b n quy đ nh v phí, l
phí (trong ô d i đây) ướ
đính kèm văn b n đó.
Tên và m c phí, l phí 1:
- L phí c p gi y ch ng nh n
đăng kinh doanh công ty trách
nhi m h u h n: 200.000 đ ng/1
l n c p
- Quy t đ nh sế
40/2007/QĐ-UBND ngày
10/12/2007 c a UBND
thành ph C n Th v l ơ ề ệ
phí c p Gi y ch ng nh n
đăng ký kinh doanh
18.
K t qu c a vi c th cế
hi n TTHC
gi y phép
gi y ch ng nh n
gi y đăng ký
ch ng ch hành ngh
th
phê duy t
ch ng ch
văn b n xác nh n
quy t đ nh hành chính ế
gi y xác nh n
b n cam k t ế
bi n hi u
văn b n ch p thu n
b ng
lo i khác:
ghi rõ
________________
19.
Ngoài quy đ nh v th
t c, yêu c u ho c
đi u ki n nào đ đ c ượ
c p m t trong các lo i
gi y nêu t i câu h i 13
hay không?
Nêu đ y đ các yêu c u ho c đi u
ki n (trong ô d i đây). ướ
Nêu tên, s , hi u,
ngày tháng năm c a văn
b n pháp lu t quy đ nh
v các yêu c u ho c
đi u ki n (trong ô d i ướ
đây) đính kèm văn
b n đó.
3
Tải xuống 5₫ (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-24 09:19:12
Trình tự đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên, mời các bạn tham khảo! Trình tự đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên, mời các bạn tham khảo! BI U M U 1Ể Ẫ STT Y ê u c u ầ , c â u h iỏ C á c l aự ch nọ , n iộ dung c nầ đ i nề , trả l iờ 1. S ố hồ sơ 2. Tên C quan th ng kê ơ ố S K ho ch và Đ u tở ế ạ ầ ư 3. Tên th t c hành chính ủ ụ (TTHC) H s đăng ký kinh doanh đ i v i công ty TNHH hai thànhồ ơ ố ớ viên tr lên ở 4. Lĩnh v c th ng kê ự ố K ho ch và Đ u tế ạ ầ ư 5. Trình t th c hi n ự ự ệ B c 1 ướ : Doanh nghi p chu n b đ y đ h s đăng ký kinhệ ẩ ị ầ ủ ồ ơ doanh và đăng ký thu theo qui đ nh c a pháp lu t ế ị ủ ậ B c 2 ướ : Doanh nghi p n p h s t i Phòng ĐKKD - S Kệ ộ ồ ơ ạ ở ế ho ch và Đ u t TP.C n Th (s 61/21 Lý T Tr ng, P.An ạ ầ ư ầ ơ ố ự ọ Phú, Q.Ninh Ki u, TP.C n Th ). ề ầ ơ - Doanh nghi p n p 1 b h s theo qui đ nh ệ ộ ộ ồ ơ ị - Cán b công ch c ti p nh n h s xem xét tính h p l , ghi ộ ứ ế ậ ồ ơ ợ ệ gi y biên nh n trao cho ng i n p ấ ậ ườ ộ - Th i gian ti p nh n h s : Sáng t 7 gi - 11 gi , chi u t ờ ế ậ ồ ơ ừ ờ ờ ề ừ 13 gi đ n 17 gi các ngày làm vi c trong tu n ờ ế ờ ệ ầ B c 3 ướ : Doanh nghi p đ n nh n k t qu t i B ph n ti pệ ế ậ ế ả ạ ộ ậ ế nh n và tr k t qu t i Phòng ĐKKD - S K ho ch và Đ u ậ ả ế ả ạ ở ế ạ ầ t TP.C n Th ư ầ ơ - Cán b công ch c tr gi y ch ng nh n và ghi biên lai thu ộ ứ ả ấ ứ ậ ti n phí, l phí ề ệ - Ng i đ i di n theo pháp lu t ký vào gi y ch ng nh n, ườ ạ ệ ậ ấ ứ ậ phi u tr k t qu theo m u và n p l phí theo qui đ nh ế ả ế ả ẫ ộ ệ ị - Th i gian tr k t qu : Sáng t 7 gi - 11 gi , chi u t 13 ờ ả ế ả ừ ờ ờ ề ừ gi đ n 17 gi các ngày làm vi c trong tu n. ờ ế ờ ệ ầ 6. Cách th c th c hi n ứ ự ệ Tr c ti p t i c quan hành chính nhà n cự ế ạ ơ ướ 7. H s ồ ơ a) Thành ph n h s , bao g m:ầ ồ ơ ồ - Gi y đ ngh đăng ký kinh doanh ấ ề ị (Theo m u)ẫ ; - D th o đi u l công ty; ự ả ề ệ - Danh sách thành viên (Theo m u) ẫ ; - B n sao h p l m t trong các gi y t ch ng th c cá nhân ả ợ ệ ộ ấ ờ ứ ự (đ i v i thành viên sáng l p là cá nhân); ố ớ ậ - B n sao Quy t đ nh thành l p, gi y ch ng nh n đăng ký kinh ả ế ị ậ ấ ứ ậ doanh ho c gi y t t ng đ ng khác, Đi u l ho c tài li u ặ ấ ờ ươ ươ ề ệ ặ ệ t ng đ ng khác, B n sao h p l m t trong các gi y t ươ ươ ả ợ ệ ộ ấ ờ ch ng th c cá nhân c a ng i đ i di n theo u quy n và ứ ự ủ ườ ạ ệ ỷ ề quy t ...
— Xem thêm —
Từ khóa: