Nhúng
Toàn màn hình
/ 12
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (12 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-23 16:37:18
1 Ch ng VII ươ Các hình thái t b n và các hình th c bi u hi n c a giá tr th ng d ư ả ứ ể ệ ủ ị ặ ư Giá tr th ng d là m t ph m trù nói lên b n ch t c a n n s n xu t t ị ặ ư ộ ạ ả ấ ủ ề ả ấ ư b n ch nghĩa. Trong đ i s ng th c t c a xã h i t b n, giá tr th ng d chuy nả ủ ờ ố ự ế ủ ộ ư ả ị ặ ư ể hoá và bi u hi n thành l i nhu n công nghi p, l i nhu n th ng nghi p, l i nhu nể ệ ợ ậ ệ ợ ậ ươ ệ ợ ậ ngân hàng, l i t c cho vay, đ a tô t b n ch nghĩa. Trong ch ng này, chúng taợ ứ ị ư ả ủ ươ nghiên c u nh ng hình th c bi u hi n c th đó c a giá tr th ng d , đ ng th iứ ữ ứ ể ệ ụ ể ủ ị ặ ư ồ ờ kh ng đ nh các quy lu t v n đ ng c a chúng trong đi u ki n t do c nh tranh c aẳ ị ậ ậ ộ ủ ề ệ ự ạ ủ n n s n xu t t b n ch nghĩa. ề ả ấ ư ả ủ I- L i nhu n, l i nhu n bình quân và giá c s n xu t ợ ậ ợ ậ ả ả ấ 1. Chi phí s n xu t t b n ch nghĩa, l i nhu n và t su t l i nhu n ả ấ ư ả ủ ợ ậ ỷ ấ ợ ậ a) Chi phí s n xu t t b n ch nghĩa ả ấ ư ả ủ Nh chúng ta đã bi t, mu n t o ra giá tr hàng hoá, t t y u ph i chi phí ư ế ố ạ ị ấ ế ả m t s lao đ ng nh t đ nh, g i là chi phí lao đ ng, bao g m lao đ ng quá kh vàộ ố ộ ấ ị ọ ộ ồ ộ ứ lao đ ng hi n t i. Lao đ ng quá kh (lao đ ng v t hoá), t c là giá tr c a t li uộ ệ ạ ộ ứ ộ ậ ứ ị ủ ư ệ s n xu t (c); lao đ ng hi n t i (lao đ ng s ng) t c là lao đ ng t o ra giá tr m i (vả ấ ộ ệ ạ ộ ố ứ ộ ạ ị ớ + m). Đ ng trên quan đi m xã h i mà xét, chi phí lao đ ng đó là chi phí th c ứ ể ộ ộ ự t c a xã h i, chi phí t o ra giá tr hàng hoá. Ký hi u giá tr hàng hoá: W = c + v +ế ủ ộ ạ ị ệ ị m. Song, đ i v i nhà t b n, h không ph i chi phí lao đ ng đ s n xu t ố ớ ư ả ọ ả ộ ể ả ấ hàng hoá, cho nên h không quan tâm đ n đi u đó. Trên th c t , h ch quanọ ế ề ự ế ọ ỉ tâm đ n vi c ng t b n đ mua t li u s n xu t (c) và mua s c lao đ ng (v). Doế ệ ứ ư ả ể ư ệ ả ấ ứ ộ đó, nhà t b n ch xem hao phí h t bao nhiêu t b n, ch không tính đ n hao phíư ả ỉ ế ư ả ứ ế h t bao nhiêu lao đ ng xã h i. C. Mác g i chi phí đó là chi phí s n xu t t b nế ộ ộ ọ ả ấ ư ả ch nghĩa, ký hi u b ng k (k = c + v). ủ ệ ằ V y chi phí s n xu t t b n ch nghĩa là chi phí v t b n mà nhà tậ ả ấ ư ả ủ ề ư ả ư b n b ra đ s n xu t hàng hoá. ả ỏ ể ả ấ Khi xu t hi n chi phí s n xu t ...
— Xem thêm —
Bình luận