quyet dinh ve day them hoc them

Lượt xem: 27
Số trang: 2
Mã số: 143350
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
UBND TỈNH LÂM ĐNG
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
S: 1541 /SGDĐT-GDTrH
V/v: Chn chỉnh tchc dạy thêm,
hc thêm.
CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 26 tháng 11 năm 2012
Kính gi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trc thuc.
Thc hin Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Chtịch
UBND tnh m Đồng vvic Ban hành quy đnh dạy thêm, học thêm trên đa bàn
tỉnh m Đồng, SGD&ĐT Lâm Đng đã công văn số 1502/SGDĐT-GDTrH
ngày 15/11/2012 vvic hưng dn thc hiện quy định dạy thêm, học thêm, trong
đó quy định từ ngày 15/11/2012 các tchc, cá nhân đưc cp giy phép dạy thêm,
học thêm theo Quyết định s 35/2010/-UBND ngày 15/5/2010 của UBND tỉnh
Lâm Đồng phải ngưng hoạt động để thc hin lp thủ tục xin cp giy phép dạy
thêm học thêm theo Quyết đnh s45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Chủ
tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (có hiu lc tny 15/11/2012). Tuy nhiên qua theo
dõi tình hình trong toàn tỉnh, vic tchc dy thêm, học thêm trong ngoài nhà
trường vẫn chưa thực hin theo quy định và hướng dn:
- Mt sgiáo viên vn tchc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.
- Mt s trưng t chc dạy thêm, học thêm trong nhà trường chưa đúng quy
định.
- Mt s trung tâm luyện thi văn hóa vn tiếp tục t chc hoạt động khi chưa
giy phép theo quy định mi.
Để vic t chc dạy thêm, học thêm đúng quy đnh, SGD&ĐT yêu cầuc
đơn vị thc hin nghiêm túc các vn đề sau:
1. Thủ trưởng c đơn v phải tiếp tục t chc quán trit trong hội đồng
phạm, trong học sinh và cha mẹ học sinh “Quy định dạy thêm, học thêm trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành kèm theo Quyết định s 45/2012/-UBND ngày
05/11/2012 ca Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đng, công văn số 1502/SGDĐT-
GDTrH ngày 15/11/2012 của SGD&ĐT về vic hướng dn thc hiện quy định
dạy thêm, học thêm.
2. Thtrưởng c đơn vị phải chp hành yêu cu giáo viên trong đơn vị
nghiêm túc chp hành quy đnh dạy thêm, hc thêm của UBND tỉnh hướng dn
của S GD&ĐT: phải chm dt vic t chc dạy thêm, hc tm sai quy định
trong ngoài nhà trường, thc hin lp h theo quy đnh (nếu đủ điều kin) để
xin pp tchc dạy thêm, học thêm. Vic dạy thêm, hc thêm chỉ được phép t
chc khi được cp giy phép theo quy định ti Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND
ngày 05/11/2012 của Chủ tịch UBND tnh Lâm Đồng.
Thủ trưởng c đơn vị chịu hoàn toàn trách nhim v vic dy thêm, hc
thêm sai quy định của đơn vị và của giáo viên thuc quyn quản lý.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3. SGD&ĐT sẽ tchc kim tra x vic chp hành quy định dạy thêm,
học thêm trên toàn tỉnh.
4. Các ông, bà trưởng png GD&ĐT trách nhim t chc kim tra và x
vic chp nh quy định dạy tm, hc thêm theo thm quyn trên địa bàn huyn,
thành ph.
SGD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tchc trin khai
nghiêm c ng văn này báo cáo kết quả vSGD&ĐT (qua phòng GDTrH)
trước ngày 08/12/2012.
i nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- UBND các huyn, thành ph(để phi hp);
- Lãnh đo s(đ b/c);
- Các phòng ban S;
- Lưu: VT, GDTrH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐC
(đã ký)
Hunh Văn Bảy
Số đến : 1361 ny 26/11/2012
- Lãnh đạo PGD để chỉ đạo cấp học
- Chuyên viên các cấp học phối hợp thanh tra thực hiện .
- Thanh tran kế hoạch kiểm tra đột xuất.
- Vp mail các trường học để triển khai thực hiện .
Trưởng Phòng
( đã ký )
T Ngọc Thanh
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-13 18:04:36
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1541 /SGDĐT-GDTrH V/v: Chấn chỉnh tổ chức dạy thêm, học thêm. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày 26 tháng 11 năm 2012 Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Các đơn vị trực thuộc. Thực hiện Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GD&ĐT Lâm Đồng đã có công văn số 1502/SGDĐT-GDTrH ngày 15/11/2012 về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm, trong đó quy định từ ngày 15/11/2012 các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 15/5/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng phải ngưng hoạt động để thực hiện lập thủ tục xin cấp giấy phép dạy thêm học thêm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (có hiệu lực từ ngày 15/11/2012). Tuy nhiên qua theo dõi tình hình trong toàn tỉnh, việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường vẫn chưa thực hiện theo quy định và hướng dẫn: - Một số giáo viên vẫn tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. - Một số trường tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường chưa đúng quy định. - Một số trung tâm luyện thi văn hóa vẫn tiếp tục tổ chức hoạt động khi chưa có giấy phép theo quy định mới. Để việc tổ chức dạy thêm, học thêm đúng quy định, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các vấn đề sau: 1. Thủ trưởng các đơn vị phải tiếp tục tổ chức quán triệt trong hội đồng sư phạm, trong học sinh và cha mẹ học sinh “Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, công văn số 1502/SGDĐT- GDTrH ngày 15/11/2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm. 2. Thủ trưởng các đơn vị phải chấp hành và yêu cầu giáo viên trong đơn vị nghiêm túc chấp hành quy định dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GD&ĐT: phải chấm dứt việc tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định trong và ngoài nhà trường, thực hiện lập hồ sơ theo quy định (nếu đủ điều kiện) để xin phép tổ chức dạy thêm, học thêm. Việc dạy thêm, học thêm chỉ được phép tổ chức khi được cấp giấy phép theo quy định tại Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc dạy thêm, học thêm sai quy định của đơn vị và của giáo viên thuộc quyền quản lý. 3. Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra và xử lý việc chấp hành quy định dạy thêm, học thêm trên toàn tỉnh. 4. Các ông, bà trưởng phòng GD&ĐT có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và xử lý việc chấp hành quy định dạy thêm, học thêm theo thẩm quyền trên địa bàn huyện, thành phố. Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai nghiêm túc công văn này và báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) trước ngày 08/12/2012. Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh (thay b/c); - UBND các huyện, thành phố (để phối hợp); - Lãnh đạo sở (để b/c); - Các phòng ban Sở; - Lưu: VT, GDTrH KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (đã ký) Huỳnh Văn Bảy Số đến : 1361 – ngày 26/11/2012 - Lãnh đạo PGD để chỉ đạo cấp học - Chuyên viên các cấp học phối hợp thanh tra thực hiện . - Thanh tra lên kế hoạch kiểm tra đột xuất. - Vp mail các trường học để triển khai thực hiện . Trưởng Phòng ( đã ký ) Từ Ngọc Thanh
— Xem thêm —
Từ khóa: