giao an mam non chu de ban than

Số trang: 44
Mã số: 142971
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 44
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-23 06:02:47
CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN   THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦNTỪ NGÀY..................ĐẾN NGÀY.................               I.      Mục tiêu 1.Mục tiêu về chăm sóc sức khỏe nề nếp thói quen -         Cho trẻ ăn sạch, uống sạch và đủ chất dinh dưỡng -         Nhắc nhở trẻ phải ăn mặc quần áo dài tay, phải đi guốc, dép, giữ đôi chân sạch sẽ, đội nũ khi đến lớp hoặc khi đi ra ngoài trời -         Nhắc nhở trẻ vệ sing cá nhân, quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gành khi tới lớp -         Có thói quen chào hỏi mọi người, đoàn kết với bạn bè, biết cảm ơn, xin lỗi khi cần thiết -         Có nề nếp ra vào lớp, biết giơ tay khi phát biểu -         Biết đi đại tiểu tiện đúng nơi quy định -         Biết rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh          2. Mục tiêu về giáo dục Tr ng MN H i Ph ngươ ả ươ CH Đ : Ủ Ề B N THÂNẢ TH I GIAN TH C HI N: 4 TU NT NGÀY..................Đ N NGÀY................. Ờ Ự Ệ Ầ Ừ Ế I. M c tiêu ụ 1. M c tiêu v chăm sóc s c kh e n n p thói quen ụ ề ứ ỏ ề ế - Cho tr ăn s ch, u ng s ch và đ ch t dinh d ng ẻ ạ ố ạ ủ ấ ưỡ - Nh c nh tr ph i ăn m c qu n áo dài tay, ph i đi gu c, dép, gi đôi chân ắ ở ẻ ả ặ ầ ả ố ữ s ch s , đ i nũ khi đ n l p ho c khi đi ra ngoài tr i ạ ẽ ộ ế ớ ặ ờ - Nh c nh tr v sing cá nhân, qu n áo s ch s , đ u tóc g n gành khi t i ắ ở ẻ ệ ầ ạ ẽ ầ ọ ớ l p ớ - Có thói quen chào h i m i ng i, đoàn k t v i b n bè, bi t c m n, xin ỏ ọ ườ ế ớ ạ ế ả ơ l i khi c n thi t ỗ ầ ế - Có n n p ra vào l p, bi t gi tay khi phát bi u ề ế ớ ế ơ ể - Bi t đi đ i ti u ti n đúng n i quy đ nh ế ạ ể ệ ơ ị - Bi t r a tay tr c khi ăn và sau khi đi v sinh ế ử ướ ệ 2. M c tiêu v giáo d c ụ ề ụ a) Phát tri n th ch t ể ể ấ - Phát tri n m t s v n đ ng c b n ể ộ ố ậ ộ ơ ả - Có m t s k năng v n đ ng đ s d ng đ dùng trong sinh ho t hàng ộ ố ỹ ậ ộ ể ử ụ ồ ạ ngày - Bi t gi gìn v sinh môi tr ng, v sinh thân th , tay chân, răng mi ng và ế ữ ệ ườ ệ ể ệ qu n áo s ch s ầ ạ ẽ - Ăn u ng h p lý đúng gi ố ợ ờ - Bi t m c, đ i mũ nón phù h p khi đ i th i ti t ế ặ ộ ợ ổ ờ ế b) Phát tri n ngôn ng ể ữ - Tr bày t nhu c u mong mu n c a mình băng ngôn ng ẻ ỏ ầ ố ủ ữ - Bi t l ng nghe, đ t câu h i và tr l i câu h i ế ắ ặ ỏ ả ờ ỏ c) Phát tri n nh n th c ể ậ ứ - Tr có m t s hi u bi t v b n thân, bi t mình gi ng và khác b n qua ẻ ộ ố ể ế ề ả ế ố ạ m t s đ c đi m cá nhân, kh năng, s thích riêng, gi i tính..... ộ ố ặ ể ả ở ớ - Bi t tên g i và có m t s hi u bi t v tác d ng c a các b ph n trên c ế ọ ộ ố ể ế ề ụ ủ ộ ậ ơ th , cách gi gìn v sinh và chăm sóc các b ph n đó ể ữ ệ ộ ậ - Có m t s ni u bi t v m t s th c ph m khác nhau và l i ích c a chúng ộ ố ể ế ề ộ ố ự ẩ ợ ủ đ i v i s c kh e ố ớ ứ ỏ d) Phát tri n tình c m xã h i ể ả ộ - Tr bi t yêu th ng g n gũi, giúp đ m i ng xung quanh ẻ ế ươ ầ ỡ ọ ườ - Hi u đ c kh năng c a b n thân, bi t coi tr ng và làm theo các quy đ nh ể ượ ả ủ ả ế ọ ị chung c a gia đình và l p h c ủ ớ ọ - Bi t cách ng x v i b n bè và ng i l n, phù h p v i gi i tính c a mình ế ứ ử ớ ạ ườ ớ ợ ớ ớ ủ e) Phát tri n th m m ể ẩ ỹ ...
— Xem thêm —
Từ khóa: mầm non
Bình luận