Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-23 03:05:51
1 M u đ n xin vi c dành cho ng i đã có Kinh Nghi mẫ ơ ệ ườ ệ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c L p- T Do- H nh Phúc ộ ậ ự ạ ........................... Đ N XIN VI C Ơ Ệ Kính g i: Ban lãnh đ o công ty XX ở ạ Tôi đ c bi t quí công ty đang có nhu c u tuy n d ng nhân viên v trí thông phiên ượ ế ầ ể ụ ở ị d ch ti ng Nh t kiêm tr lý T ng Giám Đ c qua qu ng cáo trên báo ABC đăng ngày ị ế ậ ợ ổ ố ả xx/x/2006. Đây chính là công vi c r t phù h p v i kh năng và kinh nghi m đ c đúc ệ ấ ợ ớ ả ệ ượ k t trong quá trình h c t p và làm vi c t tr c đ n nay c a tôi. ế ọ ậ ệ ừ ướ ế ủ Thông qua m u qu ng cáo, tôi đ c bi t v trí quí công ty đang tuy n d ng đòi h i kĩ ẫ ả ượ ế ị ể ụ ỏ năng nghe nói đ c vi t ti ng Nh t, ti ng Anh t t, s d ng vi tính văn phòng thành th o, ọ ế ế ậ ế ố ử ụ ạ cũng nh kh năng t tin trong giao ti p. Tôi đã t t nghi p tr ng Đ i h c XX, khoa ư ả ự ế ố ệ ườ ạ ọ ti ng Nh t, trong đó các môn ti ng Nh t, ti ng Anh và vi tính văn phòng đã đ c chú ế ậ ế ậ ế ượ tr ng và đ u t hàng đ u. Ngoài ra, v ti ng Nh t, tôi còn có đi u ki n phát tri n toàn ọ ầ ư ầ ề ế ậ ề ệ ể di n m i kĩ năng trong th i gian du h c tr ng Đ i h c XX, Nh t B n, và trong th i ệ ọ ờ ọ ở ườ ạ ọ ậ ả ờ gian làm các công vi c bán th i gian có s d ng ti ng Nh t. ệ ờ ử ụ ế ậ Tôi cũng hi u ngoài nh ng yêu c u trên, v trí quí công ty đang tuy n d ng còn đòi h i ể ữ ầ ị ể ụ ỏ ng i có tinh th n đoàn k t, hòa đ ng v i t p th , cũng nh có kh năng làm vi c trong ườ ầ ế ồ ớ ậ ể ư ả ệ môi tr ng có áp l c cao. Đây chính là nh ng kĩ năng mà tôi đúc k t đ c qua quá trình ườ ự ữ ế ượ h c t p, làm vi c t tr c đ n nay Vi t Nam cũng nh Nh t B n. ọ ậ ệ ừ ướ ế ở ệ ư ở ậ ả Vì nh ng kĩ năng, kinh nghi m nêu trên, tôi tin r ng tôi có th đáp ng đ c yêu c u ữ ệ ằ ể ứ ượ ầ c a quí công ty. Tôi cũng xin cam đoan ch p hành nghiêm ch nh m i qui đ nh c a quí ủ ấ ỉ ọ ị ủ công ty và hoàn thành t t công vi c đ c phân công. ố ệ ượ M i liên h v l ch ph ng v n hay thông tin v h s xin vi c này, xin vui lòng liên l c ọ ệ ề ị ỏ ấ ề ồ ơ ệ ạ s đi n tho i 0988xxxxxx. ố ệ ạ Xin chân thành cám n và trân tr ng kính chào. ơ ọ TP. H Chí Minh, ngày tháng năm 2006 ồ Ng i làm đ n ườ ơ (Kí tên) VÕ NH X Ư Ngu n: ồ TimViecNhanh.Com
— Xem thêm —
Bình luận