bai giang trac dia dia chinh

Số trang: 23
Mã số: 142713
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 23
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-23 02:14:24
MỞ ĐẦU : GIỚI THIỆU MÔN HỌC TRẮC ĐỊA ĐỊA CHÍNH   I.Khái niệm, phân loại Như đã biết trên phạm vi toàn hành tinh, từng châu lục, từng khu vực và từng quốc gia đều phải xây dựng một hệ quy chiếu toạ độ – độ cao phù hợp với phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó và một hệ thống điểm toạ độ – độ cao có mật độ phù hợp với mục đích sử dụng. Như vậy ở đây có 2 khái niệm cần phân biệt rõ: một là hệ quy chiếu toạ độ và cao độ (sau này gọi tắt là hệ quy chiếu) và hai là hệ thống các điểm toạ độ và độ cao (sau này gọi tắt là lưới Trắc địa) trong hệ quy chiếu đó. 1.Xác định hệ quy chiếu tức là xác định gốc toạ độ và hệ trục cơ sở toạ độ để dựa vào đó có thể biểu diễn được tất cả các điểm trong không gian. Một hệ quy chiếu được gọi là phù hợp với phạm vi lãnh thổ nếu đạt được 3 tiêu chuẩn sau: một là có độ lệch nhỏ nhất theo một định nghĩa toán học nào đó giữa mô hình toán học và không gian vật lý của thế giới thực; hai là thuận tiện sử dụng trong thực tiễn có lưu ý tới các tập quán hình thành từ lịch sử; ba là dễ dàng tính toán chuyển đổi với các hệ quy chiếu đang sử dụng mà đặc biệt là hệ quy chiếu toàn cầu hiện hành. Hiện nay người ta thường áp dụng 3 dạng thể hiện của hệ quy chiếu, mỗi dạng có vai trò chủ đạo trong từng nhóm bài toán khác nhau, cụ thể là: Bài gi ng môn h c : Tr c đ a Đ a chínhả ọ ắ ị ị M Đ U : GI I THI U MÔN H C TR C Đ A Đ A CHÍNH Ở Ầ Ớ Ệ Ọ Ắ Ị Ị I.Khái ni m, phân lo i ệ ạ Nh đã bi t trên ph m vi toàn hành tinh, t ng châu l c, t ng khu v c và t ng ư ế ạ ừ ụ ừ ự ừ qu c gia đ u ph i xây d ng m t h quy chi u to đ – đ cao phù h p v i ph m vi ố ề ả ự ộ ệ ế ạ ộ ộ ợ ớ ạ lãnh th c a qu c gia đó và m t h th ng đi m to đ – đ cao có m t đ phù h p v i ổ ủ ố ộ ệ ố ể ạ ộ ộ ậ ộ ợ ớ m c đích s d ng. Nh v y đây có 2 khái ni m c n phân bi t rõ: m t là h quy ụ ử ụ ư ậ ở ệ ầ ệ ộ ệ chi u to đ và cao đ (sau này g i t t là h quy chi u) và hai là h th ng các đi m ế ạ ộ ộ ọ ắ ệ ế ệ ố ể to đ và đ cao (sau này g i t t là l i Tr c đ a) trong h quy chi u đó. ạ ộ ộ ọ ắ ướ ắ ị ệ ế 1.Xác đ nh h quy chi u t c là xác đ nh g c to đ và h tr c c s to đ đ ị ệ ế ứ ị ố ạ ộ ệ ụ ơ ở ạ ộ ể d a vào đó có th bi u di n đ c t t c các đi m trong không gian. M t h quy chi u ự ể ể ễ ượ ấ ả ể ộ ệ ế đ c g i là phù h p v i ph m vi lãnh th n u đ t đ c 3 tiêu chu n sau: m t là có đ ượ ọ ợ ớ ạ ổ ế ạ ượ ẩ ộ ộ l ch nh nh t theo m t đ nh nghĩa toán h c nào đó gi a mô hình toán h c và không ệ ỏ ấ ộ ị ọ ữ ọ gian v t lý c a th gi i th c; hai là thu n ti n s d ng trong th c ti n có l u ý t i các ậ ủ ế ớ ự ậ ệ ử ụ ự ễ ư ớ t p quán hình thành t l ch s ; ba là d dàng tính toán chuy n đ i v i các h quy chi u ậ ừ ị ử ễ ể ổ ớ ệ ế đang s d ng mà đ c bi t là h quy chi u toàn c u hi n hành. Hi n nay ng i ta ử ụ ặ ệ ệ ế ầ ệ ệ ườ th ng áp d ng 3 d ng th hi n c a h quy chi u, m i d ng có vai trò ch đ o trong ườ ụ ạ ể ệ ủ ệ ế ỗ ạ ủ ạ t ng nhóm bài toán khác nhau, c th là: ừ ụ ể - H quy chi u vuông góc không gian: ...
— Xem thêm —
Từ khóa: dia chinh
Bình luận