bai giang trac dia dia chinh

Lượt xem: 1009
Số trang: 23
Mã số: 142713
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 23
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
Bài gi ng môn h c : Tr c đ a Đ a chính
M Đ U : GI I THI U MÔN H C TR C Đ A Đ A CHÍNH
I.Khái ni m, phân lo i
Nh đã bi t trên ph m vi toàn nh tinh, t ng châu l c, t ng khu v c t ngư ế
qu c gia đ u ph i xây d ng m t h quy chi u to đ đ cao phù h p v i ph m vi ế
nh th c a qu c gia đó m t h th ng đi m to đ – đ cao m t đ phù h p v i
m c đích s d ng. Nh v y đây 2 khái ni m c n phân bi t rõ: m t h quy ư
chi u to đ cao đ (sau này g i t t là h quy chi u) hai h th ng các đi mế ế
to đ và đ cao (sau này g i t t là l i Tr c đ a) trong h quy chi u đó. ướ ế
1.Xác đ nh h quy chi u t c xác đ nh g c to đ h tr c c s to đ đ ế ơ
d a vào đó có th bi u di n đ c t t c các đi m trong kng gian. M t h quy chi u ượ ế
đ c g i là phù h p v i ph m vi lãnh th n u đ t đ c 3 tiêu chu n sau: m t là có đượ ế ượ
l ch nh nh t theo m t đ nh nghĩa toán h c o đó gi a nh toán h c không
gian v t lý c a th gi i th c; hai là thu n ti n s d ng trong th c ti n có l u ý t i các ế ư
t p quán hình thành t l ch s ; ba là d ng tính toán chuy n đ i v i các h quy chi u ế
đang s d ng đ c bi t h quy chi u toàn c u hi n hành. Hi n nay ng i ta ế ườ
th ng áp d ng 3 d ng th hi n c a h quy chi u, m i d ng có vai trò ch đ o trongườ ế
t ng nm bài toán khác nhau, c th là:
- H quy chi u vuông góc không gian: h th ng g m đi m g c to đ 3 ế
tr c to đ X, Y, Z đ c xác đ nh trong không gian Euclide 3 chi u: h quy chi u này ượ ế
đ c s d ng trong đo đ c v tinh nh ng bài toán tr c đ a toàn c u.ượ
- H quy chi u m t ellipsoid : h th ng bao g m đi m tâm ellipsoid, 2 bán ế
tr c ellipsoid, to đ 3 chi u là v tuy n B, kinh tuy n L và đ cao H (h to đ Tr c ế ế
đ a); h quy chi u này đ c coi nh hình toán h c c a b m t trái đ t; h quy ế ượ ư
chi u này đ c s d ng trong các bài toán trên ph m vi r ng c a b m t trái đ t nhế ượ ư
thiên văn, đ nh v , đ o hàng, đi u ki n đ n đ o, v.v. Tng th ng trên m t ellipsoid ườ
c đ nhnh chuy n đ i t h quy chi u (X, Y,Z ) sang h (B, L, H) và ng c l i. ế ư
- H quy chi u m t b ng: là h th ng đ c xác đ nh nh phép bi n đ i nào đó ế ư ế
t h quy chi u m t ellipsoid v m t ph ng nh m m c đích bi u di n b m t trái đ t ế
n m t ph ng; h quy chi u ph ng bao g m đi m g c t a đ và 2 tr c tung x và tr c ế
hoành y. T t nhnr t nhi u lo i phép bi n đ i h quy chi u (B, L) v (x, y). H ế ế
quy chi u m t ph ng đ c s d ng ch y u cho m c đích thành l p các lo i b n đ .ế ượ ế
Tuy có 3 d ng th hi n ph bi n c a h quy chi u nh ng do có th chuy n đ i ế ế ư
đ c sang nhaun bài toánc đ nh h quy chi u đ c đ a v d ng c b n :ư ế ượ ư ơ
- Xác đ nh m t ellipsoid quy chi u có kích th c phù h p (bán tr c l n a và bán ế ướ
tr c nh b, ho c n tr c l n a và đ d t f=(a-b)/a) đ c đ nh v phù h p trong không ư
gian thông qua vi c c đ nh to đ tâm c a ellipsoid (X
0
, Y
0
, Z
0
) trong h toàn c u.
Đ i v i Ellipsoid Toàn c u còn ph i xác đ nh c tham s v t lý: h ng s tr ng l c
GM, kh i l ng trái đ t M, t c đ quay trái đ t ượ ω, th tr ng l c th ng Uế ườ
0
, giá tr
tr ng l c th ng trên xích đ o ườ γ
e
trên c c γ
P
.
- c đ nh pp bi n đ i phù h p t h quy chi u m t ellipsoid v h quy ế ế
chi u m t ph ng đ thành l p h th ng b n đ c b n qu c gia bao g m c h th ngế ơ
phân m nh danh pp t ng t b n đ theo t ng t l .
2. L i tr c đ a m t t p h p các đi m c s đã xác đ nh to đ đ caoướ ơ
trong h quy chi u có đ cnh xác theo yêu c u, đ c b trí v i m t đ phù h p trên ế ượ
ph m vi lãnh th đang t. Tng th ng các đi m c s ph i đ t đ chính xác cao ư ơ
Biên so n : ThS. Ph m H ng S n ơ 1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài gi ng môn h c : Tr c đ a Đ a chính
nh t trong kh năng công ngh hi n có, m t đ đ c xác đ nh p h p v i các m c ượ
tiêu mà h th ng đi m c s c n ph i đáp ng. V c thuy t thì sau khi xác ơ ế
đ nh đ c h quy chi u chúng tath s d ng c ph ng pp đo đ xác đ nh h ư ế ươ
th ng các đi m to đ c s (t c là l i to đ ). Trong th c t lô – gíc này không th ơ ư ế
th c hi n đ c chúng ta ph i s d ng c đi m to đ c s đ xác đ nh h quy ượ ơ
chi u phù h p nh t. Nh v y – gíc th c t là :ế ư ế
- Đo đ c m t l i các đi m to đ c s (h to đ ) b ng các th lo i công ư ơ
ngh đ t đ chính xác cao nh t và có m t đ theo u c u.
- Xác đ nh đ c h quy chi u phù h p trên c s ch nh lý các k t qu đo h to ượ ế ơ ế
đ các đi m c s . ơ
- Ch nh c k t qu đo h to đ các đi m c s trong h quy chi u đã xác ế ơ ế
đ nh.
- H to đ các đi m c s t o thành m t l i đi m làm g c t ng đ i v i xác ơ ư ươ
đ nh các đi m to đ khác quanh nó.
Nh v y, xây d ng h quy chi u và h th ng đi m to đ qu c gia là m t vi cư ế
quan tr ng đ i v i m i qu c gia. Tr c h t đây là c s tn h c mang tính chu n đ ướ ế ơ
th hi n chính xácc th lo i b n đ nh m mô t trung th c các thông tin đi u tra c ơ
b n c a đ t n c. Thông tin chính xác s giúp cho nh n th c đ c đ y đ v đ t ướ ượ
n c đ đi t i các quy t đ nh chính c. H quy chi uh th ng đi m t a đ qu cướ ế ế
gia còn đóng vai trò h t nhân trong h th ng qu n lýnh chính lãnh th , ph c v gi i
quy t t t các v n đ phân đ nh qu n bn gi i qu c gia, đ a gi i hành chính cácế
c p ng nh ranh gi i c a t ng th a đ t. Trong đ i s ng c a m t xã h i hi n đ i h ư
quy chi u và h th ng đi m to đ qu c gia n ph i đáp ng cho ho t đ ng c a cácế
ngành nh m phát tri n kinh t nh nghn c u v t trái đ t, quan tr c ho t đ ng v ế ư
trái đ t, đ m b o hàng h i, d n đ ng hành không, b trí xây d ng các công trình, ườ
quan tr c bi n d ng công trình, qu n c m ng l i ho t đ ng kinh t theonh th , ế ướ ế
v.v. Vi c y d ng h quy chi u h th ng đi m to đ qu c gia c n ti ng i ế ế
chung c a các ngành vì đây là m t h th ng đa m c tiêu.
Trong b o v t qu c và xây d ng đ t n c vi c xác đ nh m t h quy chi u và h ướ ế
th ng đi m to đ th ng nh t luôn ph i đi tr c m t b c. Khi m i đ t chân đ n ướ ướ ế
Vi t Nam Pháp đã ti n hành ngay vi c xây d ng h quy chi u h th ng đi m to ế ế
đ qu c gia v i ellipsoid Clarke, đi m g c t i Hà N i, l i chi u to đ ph ng Bonne ư ế
l i c đi m to đ c s ph trùm c Đông d ng. M đ t chân t i Mi n Namướ ơ ươ
n c ta cũng đã xây d ng ngay h quy chi u h th ng đi m to đ qu c gia, trênướ ế
c s b sung l i tr c đ a do Pháp y d ng, v i ellipsoid Everest, đi m g c t i nơ ư
Đ , l i chi u t a đ , l i chi u to đ ph ng UTM l i các đi m to đ c s ướ ế ư ế ướ ơ
ph trùm toàn Mi n Nam. Sau ngày hoà bình l p l i Vi t Nam, năm 1959 chính ph ạ ở
ta đã quy t đ nh thành l p C c Đo đ c và B n đ Nhà n c có nhi m v chính trongế ướ
giai đo n đ u xây d ng h quy chi u h th ng đi m t a đ ph ng Gauss l i ế ướ
các đi m to đ c s đ chính c cao ph trùm toàn Mi n B c. ơ
Theo s phát tri n kinh t k thu t, n c ta hi n t n t i 4 h quy chi u t a đ ế ướ ế
Tr c đ a kc nhau là:
h quy chi u t a đ HN72, ế
h quy chi u VN-2000 ế
h quy chi u INDIAN54 Mi n Nam tr c 1975 và ế ướ
h quy chi u th gi i WGS84. ế ế
Biên so n : ThS. Ph m H ng S n ơ 2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài gi ng môn h c : Tr c đ a Đ a chính
V h quy chi u m t b ng, n c ta cũng t n t i hai h quy chi u b n đ khác nhau ế ướ ế
là:
h quy chi u Gauss-Kruger ế
h quy chi u UTM. ế
1.1 H quy chi u to đ cao đ HN-72 ế
H quy chi u t a đ và cao đ HN-72 đ c b t đ u tnh l p t 1959 và đ c ế ượ ượ
ng b k t qu vào năm 1972 trên c s đ cc đ nh b i đ nh nghĩa sau đây: ế ơ ượ
Đ nh nghĩa 1.1:
H quy chi u HN72 là m t h quy chi u cao đ t a đ tr c đ a g m hai h : ế ế
i) H quy chi u cao đ m t m t QuasiGeoid đi qua m t đi m đ c đ nh nghĩa là ế ượ
g c cao đ 0.000 met t i n d u, H i phòng. Sau đó dùng ph ng pháp th y ươ
chu n truy n d n t i nh ng n i c n xác đ nh khác, xa h n. Cao đ m t đi m m t đ t ơ ơ
b t kỳ trong h quy chi u y đ c th hi n b ng cao đ chu n H ế ượ
γ
, theo ph ng dâyươ
d i t đi m đó đ n m t QuasiGeoid. ế
ii) H quy chi u t a đ tr c đ a là m t m t Ellipsoid kích th c do Krasovsky (Nga) ế ướ
c đ nh:
n tr c l n a = 6 378 245 m.
đ l chm th nh t e
2
= 0.006693421623
(hay đ d t α (f) = 1 / 298.3)
đ c đ nh v theo giá tr quy c t a đ tr c đ a t i m t đi m g c Hà n i bao g mượ ư
m t vĩ đ B, m t kinh đ L và m t d th ng đ cao ườ ζ là :
B = 21
o
07' 48.134"
L = 105
o
46' 40.472"
ζ = 32.370 met
M c dù đ tin c y c a các tr s này còn là v n đ c n đ c th o lu n. nh ng ượ ư
m t đi u ch c ch n: các giá tr t a đ quy c ban đ u c a đi m Hà n i đã nh ướ
h ng tr c ti p t i m i t ng quan gi a Ellipsoid QuasiGeoid c a Vi t nam.ưở ế ươ
V trí m t đi m m t đ t trong h VN72 đ c xác đ nh b ng m t vĩ đ tr c đ a ượ
B m t kinh đ tr c đ a L và m t cao đ tr c đ a H. Hi u gi a cao đ tr c đ a H và cao
đ chu n H
γ
đ c g i là d th ng cao đ ượ ườ ζ , th hi n cao đ c a m t QuasiGeoid so
v i m t Ellipsoid:
ζ
= H - H
γ
(1.1)
Biên so n : ThS. Ph m H ng S n ơ 3
Tải xuống 5,000₫ (23 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-23 02:14:24
MỞ ĐẦU : GIỚI THIỆU MÔN HỌC TRẮC ĐỊA ĐỊA CHÍNH
 
I.Khái niệm, phân loại
Như đã biết trên phạm vi toàn hành tinh, từng châu lục, từng khu vực và từng quốc gia đều phải xây dựng một hệ quy chiếu toạ độ – độ cao phù hợp với phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó và một hệ thống điểm toạ độ – độ cao có mật độ phù hợp với mục đích sử dụng. Như vậy ở đây có 2 khái niệm cần phân biệt rõ: một là hệ quy chiếu toạ độ và cao độ (sau này gọi tắt là hệ quy chiếu) và hai là hệ thống các điểm toạ độ và độ cao (sau này gọi tắt là lưới Trắc địa) trong hệ quy chiếu đó.
1.Xác định hệ quy chiếu tức là xác định gốc toạ độ và hệ trục cơ sở toạ độ để dựa vào đó có thể biểu diễn được tất cả các điểm trong không gian. Một hệ quy chiếu được gọi là phù hợp với phạm vi lãnh thổ nếu đạt được 3 tiêu chuẩn sau: một là có độ lệch nhỏ nhất theo một định nghĩa toán học nào đó giữa mô hình toán học và không gian vật lý của thế giới thực; hai là thuận tiện sử dụng trong thực tiễn có lưu ý tới các tập quán hình thành từ lịch sử; ba là dễ dàng tính toán chuyển đổi với các hệ quy chiếu đang sử dụng mà đặc biệt là hệ quy chiếu toàn cầu hiện hành. Hiện nay người ta thường áp dụng 3 dạng thể hiện của hệ quy chiếu, mỗi dạng có vai trò chủ đạo trong từng nhóm bài toán khác nhau, cụ thể là: MỞ ĐẦU : GIỚI THIỆU MÔN HỌC TRẮC ĐỊA ĐỊA CHÍNH   I.Khái niệm, phân loại Như đã biết trên phạm vi toàn hành tinh, từng châu lục, từng khu vực và từng quốc gia đều phải xây dựng một hệ quy chiếu toạ độ – độ cao phù hợp với phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó và một hệ thống điểm toạ độ – độ cao có mật độ phù hợp với mục đích sử dụng. Như vậy ở đây có 2 khái niệm cần phân biệt rõ: một là hệ quy chiếu toạ độ và cao độ (sau này gọi tắt là hệ quy chiếu) và hai là hệ thống các điểm toạ độ và độ cao (sau này gọi tắt là lưới Trắc địa) trong hệ quy chiếu đó. 1.Xác định hệ quy chiếu tức là xác định gốc toạ độ và hệ trục cơ sở toạ độ để dựa vào đó có thể biểu diễn được tất cả các điểm trong không gian. Một hệ quy chiếu được gọi là phù hợp với phạm vi lãnh thổ nếu đạt được 3 tiêu chuẩn sau: một là có độ lệch nhỏ nhất theo một định nghĩa toán học nào đó giữa mô hình toán học và không gian vật lý của thế giới thực; hai là thuận tiện sử dụng trong thực tiễn có lưu ý tới các tập quán hình thành từ lịch sử; ba là dễ dàng tính toán chuyển đổi với các hệ quy chiếu đang sử dụng mà đặc biệt là hệ quy chiếu toàn cầu hiện hành. Hiện nay người ta thường áp dụng 3 dạng thể hiện của hệ quy chiếu, mỗi dạng có vai trò chủ đạo trong từng nhóm bài toán khác nhau, cụ thể là: Bài gi ng môn h c : Tr c đ a Đ a chínhả ọ ắ ị ị M Đ U : GI I THI U MÔN H C TR C Đ A Đ A CHÍNH Ở Ầ Ớ Ệ Ọ Ắ Ị Ị I.Khái ni m, phân lo i ệ ạ Nh đã bi t trên ph m vi toàn hành tinh, t ng châu l c, t ng khu v c và t ng ư ế ạ ừ ụ ừ ự ừ qu c gia đ u ph i xây d ng m t h quy chi u to đ – đ cao phù h p v i ph m vi ố ề ả ự ộ ệ ế ạ ộ ộ ợ ớ ạ lãnh th c a qu c gia đó và m t h th ng đi m to đ – đ cao có m t đ phù h p v i ổ ủ ố ộ ệ ố ể ạ ộ ộ ậ ộ ợ ớ m c đích s d ng. Nh v y đây có 2 khái ni m c n phân bi t rõ: m t là h quy ụ ử ụ ư ậ ở ệ ầ ệ ộ ệ chi u to đ và cao đ (sau này g i t t là h quy chi u) và hai là h th ng các đi m ế ạ ộ ộ ọ ắ ệ ế ệ ố ể to đ và đ cao (sau này g i t t là l i Tr c đ a) trong h quy chi u đó. ạ ộ ộ ọ ắ ướ ắ ị ệ ế 1.Xác đ nh h quy chi u t c là xác đ nh g c to đ và h tr c c s to đ đ ị ệ ế ứ ị ố ạ ộ ệ ụ ơ ở ạ ộ ể d a vào đó có th bi u di n đ c t t c các đi m trong không gian. M t h quy chi u ự ể ể ễ ượ ấ ả ể ộ ệ ế đ c g i là phù h p v i ph m vi lãnh th n u đ t đ c 3 tiêu chu n sau: m t là có đ ượ ọ ợ ớ ạ ổ ế ạ ượ ẩ ộ ộ l ch nh nh t theo m t đ nh nghĩa toán h c nào đó gi a mô hình toán h c và không ệ ỏ ấ ộ ị ọ ữ ọ gian v t lý c a th gi i th c; hai là thu n ti n s d ng trong th c ti n có l u ý t i các ậ ủ ế ớ ự ậ ệ ử ụ ự ễ ư ớ t p quán hình thành t l ch s ; ba là d dàng tính toán chuy n đ i v i các h quy chi u ậ ừ ị ử ễ ể ổ ớ ệ ế đang s d ng mà đ c bi t là h quy chi u toàn c u hi n hành. Hi n nay ng i ta ử ụ ặ ệ ệ ế ầ ệ ệ ườ th ng áp d ng 3 d ng th hi n c a h quy chi u, m i d ng có vai trò ch đ o trong ườ ụ ạ ể ệ ủ ệ ế ỗ ạ ủ ạ t ng nhóm bài toán khác nhau, c th là: ừ ụ ể - H quy chi u vuông góc không gian: ...
— Xem thêm —
Từ khóa: dia chinh