Bài tập môn kinh tế quản lý

Số trang: 7
Mã số: 142420
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 03:41:54
Bạn đang cung ứng hai loại sản phẩm cho một thị trường bao gồm ba khách hàng với các mức giá sẵn sàng trả như sau : Managerial Economics H và tên:ọ Tr ng Trung Ngh aươ ĩ L p: ớ GaMBA.X0510 Môn h c: ọ Kinh t Qu n lýế ả BÀI TẬP CÁ NHÂN Bài 1 . Bạn đang cung ứng hai loại sản phẩm cho một thị trường bao gồm ba khách hàng với các mức giá sẵn sàng trả như sau: Khách hàng Giá sẵn sàng trả (USD) Sản phẩm 1 Sản phẩm 2 A 10 70 B 40 40 C 70 10 Chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm là 20 USD. a. Tính giá tối ưu và lợi nhuận trong trường hợp: (i) bán riêng rẽ; (ii) bán trọn gói. Với mỗi chiến lược, hãy xác định giá tối ưu và lợi nhuận thu được. b. Chiến lược nào mang lại lợi nhuận cao nhất? Tại sao? Bài 2 . Có hai hãng máy tính, A và B, đang lập kế hoạch bán hệ thống mạng cho quản lý thông tin văn phòng. Mỗi hãng có thể đưa ra một hệ thống nhanh, chất lượng cao (H), hoặc hệ thống chậm, chất lượng thấp (L). Nghiên cứu thị trường cho thấy lợi nhuận thu được của mỗi hãng tương ứng với các chiến lược khác nhau được cho ở ma trận lợi ích sau: Hãng A Hãng B H L H 30; 30 50; 35 L 40; 60 20; 20 a. Nếu cả hai hãng cùng đưa ra quyết định theo chiến lược cực đại hóa tối thiểu (ít rủi ro nhất), thì kết quả sẽ như thế nào? 1 Managerial Economics b. Giả sử cả hai hãng đều tìm cách tối đa hóa lợi nhuận, nhưng hãng A lập kế hoạch trước. Cho biết kết quả mới. Điều gì xảy ra nếu hãng B lập kế hoạch trước. c. Bắt đầu trước có thể rất tốn kém. Bây giờ hãy xét trò chơi hai giai đoạn trong đó trước hết mỗi hãng quyết định chi bao nhiêu tiền để xúc tiến kế hoạch của mình, và sau đó, thông báo sản phẩm nào (H hay L) sẽ được sản xuất. Hãng nào sẽ chi nhiều hơn để xúc tiến kế hoạch của mình? Hãng đó sẽ chi bao nhiêu? Hãng kia có nên chi gì không để xúc tiến kế hoạch của mình không? Hãy giải thích. Bài 3: Ban giám đốc của công ty A dự đoán các co dãn cho hàng hóa X mà họ bán như sau: E DP =-2; E DI = 2; và Exy = 2,5; E DA = 1,2 trong đó Y là hàng hóa thay thế cho hàng hóa X. Trong năm tới, hãng muốn tăng giá hàng hóa X lên 6%. Ban giám đốc của hãng dự đoán thu nhập sẽ tăng 4% trong năm tới, và giá hàng hóa thay thế cho X sẽ giảm 2%, quảng cáo tăng 10%. a. Nếu lượng bán của hàng hóa trong năm nay là 1200 sản phẩm, hãng dự kiến sẽ bán được bao nhiêu trong năm tới? b. Hãng cần thay đổi chi phí quảng cáo bao nhiêu % để lượng bán năm tới là 1320 sản phẩm? BÀI LÀM: Bài 1 . a. Tính giá tối ưu và lợi nhuận trong trường hợp: (i) Nếu bán riêng rẽ từng sản phẩm ta có số liệu sau: Sản phẩm 1 Các mức giá (1) Số KH (2) Doanh thu (3)=(1)x(2) Chi phí (4)=(2)x20 Lợi nhuận (5)=(3)-(4) 10 3 30 60 -30 40 2 80 40 40 70 1 70 20 50 Sản phẩm 2 70 1 70 20 50 40 2 80 40 40 2 Managerial Economics 10 3 30 60 -30 Nhìn bảng số liệu trên ta thấy ngay: Nếu bán riêng rẽ giá cao nhất cho Sản phẩm 1 là 10 USD vì nếu cao hơn sẽ loại khách hàng A ra khỏi thị trường. Tương tự giá cao nhất cho Sản phẩm 2 cũng là 10 USD. Với giá 10 USD sẽ bán được cho cả 3 khách hàng, tổng cộng 6 sản phẩm, doanh thu đạt 60 USD trong khi chi phí 120 USD nên bị lỗ 60 USD. Nếu bán giá 40 USD , mỗi sản phẩm chỉ bán được cho 2 khách hàng, tổng cộng 4 sản phẩm, doanh thu đạt 160 USD, chi phí 80 USD, lợi nhuận 80 USD. Nếu bán giá 70 USD , mỗi sản phẩm chỉ bán được cho 1 khách hàng, tổng cộng 2 sản phẩm, doanh thu 140 USD, chi phí 40 USD, lợi nhuận 100 USD. Như vậy trong trường hợp bán riêng rẽ giá bán 70 USD đem lại lợi nhuận cao nhất (100 USD), nhưng giá này lại làm hãng mất thị phần vì không bán được cho tất cả khách hàng . (ii) Nếu bán trọn gói cả 02 sản phẩm ta có số liệu: Khách hàng Giá sẵn sàng trả (USD) Sản phẩm 1 (1) Sản phẩm 2 (2) Max cả 2 sản phẩm (3) = (1) + (2) A 10 70 80 B 40 40 80 C 70 10 80 Nh ìn vào bảng số liệu trên ta thấy các khách hàng A, B, C đều sẵn sàng trả mức cao nhất là 80 USD để mua cả sản phẩm 1 và 2. (Tổng các mức giá của 2 sản phẩm cho 3 khách hàng đều là 80 USD). Với mức này nếu bán trọn gói các khách hàng đều chấp nhận sãn sàng mua cả 2 sản phẩm. Do đó số khách hàng mua sẽ là 3, số sản phẩm bán được của cả 2 sản phẩm là 6 sản phẩm. Doanh thu = 3 khách hàng X 80 USD = 240 USD Chi phí = ...
— Xem thêm —
Bình luận