Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lơp 11 năm 2001-2012-đề 1

Số trang: 5
Mã số: 142173
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đề ôn thi HKI –Toán 11 WWW.VNMATH.COM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TNQT Năm học 2011-2012 1
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
n : Toán - Lớp: 11 – Thời gian: 90 phút
Đề 1
Phần chung : (7 điểm)
u I:
Giải phương trình
a.
2 os2 3 osx - 5 0
c x c
b. (2sinx –
3
)(sinxcosx +
3
) = 1 – 4cos
2
x
u II:
1. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau mà có mặt chữ số 1.
2. Tìm hệ số của số hạng chứa x
7
trong khai triển ( x +
3
2
x
)
27
u III:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SC
và CD. Gọi (
) là mặt phẳng qua M, N và song song với đường thẳng AC.
a. Tìm giao tuyến của mp(
) với mp(ABCD)
b. Tìm giao điểm của đường thẳng SB với mp(
).
c. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng(
).
Phần riêng: ( 3 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 phần:
Ban cơ bản:
u IVa:
Từ một hộp đựng 4 quả cầu trắng và 6 quả cầu đen.Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu.Tính xác
suất sao cho:
a. Ba qu cầu lấy ra có 2 đen 1 trắng.
b. Cả ba quả cầu lấy ra đều trắng.
c. Ít nhất lấy được 1 quả cầu đen.
Ban Nâng Cao:
u IVb:
Trong một hộp đựng 5 viên bi đỏ, 8viên bi trắng và 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên đồng
thời 5 viên bi .
Tính xác suất để:
a. Cả 5 viên bi lấy ra đều có màu vàng ?
b. Trong 5 viên bi lấy ra có ít nhất một viên màu trắng?
c. Trong 5 viên lấy ra có đúng 2 màu.
--------------------hết------------------
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Đề ôn thi HKI –Toán 11 WWW.VNMATH.COM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TNQT Năm học 2011-2012 2
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
n : Toán - Lớp: 11 – Thời gian: 90 phút
Đề 2
Phần chung : (7 điểm)
u I:
Giải các phương trình sau:
a)
cos 2 7sin 8 0
x x
b)
2 2 2 2
x x x x
u II:
1) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau?
2)Tìm hệ số chứa
10
x
trong khai triển nhị thức Niutơn
5
3
2
2
3
x
x
.
u III:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M,N lần lược là trung điểm của
SC,BC. P là một điểm bất kỳ trên cạnh SA (P không trùng với S và A)
a. Tìm giao tuyến của mp(SAB) với mp(MNP)
b.Tìm giao tuyến của (MNP) với (SDC).
c. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD và mp(NMP).
Phần riêng: ( 3 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 phần:
Ban cơ bản:
u IVa:
1.Tìm n biết :
3 2
1
4 5
n n
C C
.
2.Gieo hai con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để:
a. Tổng hai mặt xuất hiện bằng 8.
b. Tích hai mặt xuất hiện là s lẻ.
Ban nâng cao:
u IVb:
1. Một bình chứa 16 viên bi với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu
nhiên 4 viên bi. Tính xác suất để:
a) 4viên bi lấy được có cùng màu.
b) 4viên bi lấy được có đúng 1 viên bi trắng.
2. Chứng minh rằng:
0 2 4 2010 1 3 2009
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
... ...   C C C C C C C
---------------------Hết-----------------------
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Đề ôn thi HKI –Toán 11 WWW.VNMATH.COM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TNQT Năm học 2011-2012 3
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
n : Toán - Lớp: 11 – Thời gian: 90 phút
Đề 3
Phần chung : (7 điểm)
u I:
Giải các phương trình sau:
a.
cos 3 sinx 2
x
b.
2 2
5sin sin xcos 6cos 0
x x x
u II:
1.T các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số
đôi một khác nhau mà chia hết cho 5?
2.Giải phương trình :
1 2 3
7
2
x x x
C C C x
u III:
Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy là hình thang, AD đáy lớn. Gọi I là trung điểm CD, M
điểm tùy ý trên cạnh SI
a. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAD) và (SBC).
b. Lấy E thuộc cạnh SD.Tìm giao điểm của AE và (SBC).
c. Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (ABM).
Phần riêng: ( 3 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 phần:
Ban cơ bản:
u IVa:
1. Có bốn chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4 lấy ngẫu nhiên hai chiếc thẻ .
a. Mô tả không gian mẫu.
b. Tính xác suất của các biến cố:
A “ Tích số chm trên hai chiếc thẻ là số chẵn”
B “ Tổng số chm trên hai chiếc thẻ không bé hơn 6
2. Tìm hệ số của hạng tử chứa
3
x
trong khai triển
9
2
1
2
x
x
Ban nâng cao:
u IVb:
1. Từ một hộp chứa năm quả cầu trắng và bốn quả cầu đỏ, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả.
Tính xác suất sao cho:
a. Bốn quả lấy ra cùng màu;
b. Có ít nhất một quả cầu đỏ.
2. Trong khai triển của biểu thức
n
2
2
x +
x
với
nx ,0
, hãy tìm hệ số của
6
x
biết rằng tổng
tất cả các hệ số trong khai triển này bằng 19683
------------Hết------------
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 04:13:44
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh THPT lớp 11 khối cơ bản - 10 đề thi toán học lớp 11 năm 2010 - 2011. hi    h     !"!#$%&' ( )*+,"-./!012 3, !i"i#h$%&'(h ) * + *,-   .(*i, +)(*i,*,1+)2 3*, 3, 4i5h678#9$:.)hi;hi;5?h@*=Ahh)
— Xem thêm —
Bình luận