Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2

Số trang: 3
Mã số: 141626
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Ngày son:6 / 11 /2008
ChöôngII Lp 12A
1
Tun :14 §4 MT NÓN, HÌNH NÓN VÀ KHI NÓN
Tiết :22
I/ Mc tiêu
1/ V kiến thc : :- Ôn li và h thng các kiến thc sau:
Mt nón, hình nón, khi nón; công thc tính din tích xung quanh,
toàn phn ca hình nón; công thc tính th tích khi nón.
- Mt cu ni, ngoi tiếp hình nón, các bài toán v thiết din…
2/ V kĩ năng
: Rèn luyn kĩ năng gii toán
3/ V thái độ
: Thái độ hc tp nghiêm túc, tinh thn hp tác cao
II/Chun b ca GV-HS
- Giáo viên
: Giáo án, phiếu hc tp.
- Hc sinh
: Ôn li lý thuyết đã hc và làm bài tp SGK.
III/Tiến trình bài hc:
Hot động 1: luyn tp kĩ năng gii toán v tính din tích-th tích.
BT1
: Trong không gian cho tam giác OIM vuông ti I,góc =45
0
IOM
cnh IM=a.Khi quay tam giác IOM quanh cnh OI thì đường gp khúc
OMI to thành mt hình nón tròn xoay .
a/ Tính din tích xung quanh và din tích toàn phn ca hình nón.
b/ Tính th tích khi nón.
HĐ ca Hc sinh HĐ ca Giáo viên
- Đọc đề, tr li các câu hi và suy nghĩ tìm
cách gii
- ghi đề
- gi HS nêu công thc tính din tích
mt nón và th tích khi nón.
- Tính OI, OM .
VS,
- Hc sinh lên bng gii
OI = IM = a, OM=
2a
S
xq
=
2..2.
2
1
aa
=
=
2
2
a (đvdt)
S
tp
= S
xq
+ a
2
.
=
)12(.
2
+ a
(đvdt)
Bài1
Hi:
OIM
Δ
đặc đim gì? t đó tính: OI,
OM.
- gi HS n/x . GV hoàn chnh bài gii và
cho đim
Hot động 2: luyn tp kĩ năng gii toán v thiết din.
BT2 :Cho mt hình nón tròn xoay đỉnh S và đáy là hình tròn (O;r). Biết r=a;
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
chiu cao SO=2a (a>0).
a. Ly O' là đim bt k trên SO sao cho OO'=x (0<x<2a). Tính din tích ca thiết
din (C) to bi hình nón vi măt phng đi qua O' và vuông góc vi SO.
b. Định x để th tích ca khi nón đỉnh O, đáy là (C) đạt GTLN.
HĐ ca Hc sinh HĐ ca Giáo viên
Bài 2
Hot động 3
:luyn tp kĩ năng gii toán v Mt cu ngoi tiếp h/ nón.
BT3: bài tp 19b/ tr 60-sgk
HĐ ca Hc sinh HĐ ca Giáo viên
Bài 3:
- Tóm tt đề.
- GV v hình, nêu định nghĩa mt cu
ngoi tiếp hình chóp.
: S
- GV ch động vnh.
- Tóm tt đề.
GV hi:
Nêu các thông tin v hình nón đã cho.
Cách xác định thiết din (C): Thiết
din (C) là hình gì?
A’ O’ B’
Tính S : Cn tìm gì? (Bán kính
O’A’). Tính O’A’ ? ( tam giác đồng dng)
)(C
- gi HS gii, n/x.
GV hoàn chnh bài gii
A O B
-Tính V :Cn tìm gì? ( đáy là (C), chiu
cao OO’), cách tính OO’.
)(C
a. Thiết din (C) là hình tròn tâmO'bánkính
r'=O'A'=
- gi HS gii, n/x.
2
1
4
π
(2a-x). S =
)(C
π
r' = (2a-x)
2 2
- T kết qu V, dùng kiến thc nào để tìm
GTLN ca V?
b. Th tích ca hình nón đỉnh O và đáy là hình tròn
C(O';r'): V=
3
1
12
π
OO’. S = .x(2a-x)
2
)(C
- gi HS gii, n/x.
81
.8
3
a
π
24
π
.2x(2a-x)
2
V=
,Du “=” xy
ra …x=
? Cách khác (đạo hàm)
3
2
a
()
a2;
0
Kl:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
? Gi SP là đường kính
Δ
SMP có tính
cht gì
( vuông ti M),OM là đườngcao, t đó nêu
cách tính SP
bán kính.
- HS lên bng gii.
Gi SP là đường kính ca mt cu ngoi tiếp hình
nón đỉnh S, chiu cao SO = h, bán kính đáy OM = r.
Cáchkhác: Tìm tâm, tính bán kính ging
bài mt cu.
Có: SP>h , SMP vuông ti M, đường cao MO nên:
MO
Δ
2
= OS.OP
h
h
r
SPhSPhr +==
2
2
)(
h
hrSP
22
22
+
=
R =
4.Cng c
Nhc li ln na các công thc din tích và th tích ca hình nón, khi
nón .
5.Daën doø
:
- Chuaån bò baøi tieát hoïc hoâm sau
- bài tp v nhà: Bài 17-21- Trang 60- SGK Hình hc 12 nâng cao
6, Ruùt kinh nghieäm
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 05:29:48
I/ Mục tiêu 1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón. - Mặt cầu nội, ngoại tiếp hình nón, các bài toán về thiết diện… 2/ Về kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải toán 3/ Về thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần hợp tác cao II/Chuẩn bị của GV-HS - Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. - Học sinh: Ôn lại lý thuyết đã học và làm bài tập SGK. Ngày soạn:6 / 11 /2008 Chöông II Lớp 12A1 Tu ần :14 §4 MẶT NÓN, HÌNH NÓN VÀ KH ỐI NÓN Tiết :22 I/ M ục tiêu 1/ V ề kiế n th ức : :- Ôn l ại và h ệ th ống các ki ến th ức sau: M ặt nón, hình nón, kh ối nón; công thứ c tính diện tích xung quanh, toàn ph ần c ủa hình nón; công thứ c tính thể tích kh ối nón. - M ặt c ầu nộ i, ngo ại ti ếp hình nón, các bài toán v ề thiế t diện… 2/ V ề kĩ năng : Rèn luy ện kĩ năng gi ải toán 3/ V ề thái độ: Thái độ học tậ p nghiêm túc, tinh th ần hợ p tác cao II/Chu ẩn bị của GV-HS - Giáo viên: Giáo án, phi ếu họ c tập. - Học sinh: Ôn l ại lý thuy ết đ ã h ọc và làm bài tậ p SGK. III/Tiến trình bài h ọc: Ho ạt động 1: luy ện t ập k ĩ năng gi ải toán v ề tính di ện tích-thể tích. BT1: Trong không gian cho tam giác OIM vuông t ại I,góc =450 và IOM∠ c ạnh IM=a.Khi quay tam giác IOM quanh c ạnh OI thì đường gấ p khúc OMI tạ o thành một hình nón tròn xoay . a/ Tính di ện tích xung quanh và di ện tích toàn ph ần c ủa hình nón. b/ Tính th ể tích kh ối nón. H Đ củ a H ọc sinh HĐ của Giáo viên - Đọ c đề , trả lời các câu h ỏi và suy ngh ĩ tìm cách gi ải - ghi đề - gọi HS nêu công th ức tính di ện tích m ặt nón và th ể tích kh ối nón. - Tính OI, OM . VS , ⇒ - Học sinh lên b ảng gi ải OI = IM = a, OM=2 a Sxq = 2..2. 2 1 aa ∏= = 22a ∏ (đ vdt) Stp = Sxq + a2.∏ = )12(.2+∏ a( đ vdt) Bài1 H ỏi: OIMΔcó đặc đ iể m gì? t ừ đ ó tính: OI, OM. - g ọi HS n/x . GV hoàn ch ỉnh bài gi ải và cho điể m Ho ạt động 2: luy ện t ập k ĩ năng gi ải toán v ề thi ết di ện. BT2 :Cho m ột hình nón tròn xoay đỉnh S và đ áy là hình tròn (O;r). Biế t r=a; chiều cao SO=2a (a0). a. Lấ y O' là điể m b ất k ỳ trên SO sao cho OO' =x (0
— Xem thêm —
Bình luận