Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2

Số trang: 3
Mã số: 141626
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 05:29:48
I/ Mục tiêu 1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón. - Mặt cầu nội, ngoại tiếp hình nón, các bài toán về thiết diện… 2/ Về kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải toán 3/ Về thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần hợp tác cao II/Chuẩn bị của GV-HS - Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. - Học sinh: Ôn lại lý thuyết đã học và làm bài tập SGK. Ngày soạn:6 / 11 /2008 Chöông II Lớp 12A1 Tu ần :14 §4 MẶT NÓN, HÌNH NÓN VÀ KH ỐI NÓN Tiết :22 I/ M ục tiêu 1/ V ề kiế n th ức : :- Ôn l ại và h ệ th ống các ki ến th ức sau: M ặt nón, hình nón, kh ối nón; công thứ c tính diện tích xung quanh, toàn ph ần c ủa hình nón; công thứ c tính thể tích kh ối nón. - M ặt c ầu nộ i, ngo ại ti ếp hình nón, các bài toán v ề thiế t diện… 2/ V ề kĩ năng : Rèn luy ện kĩ năng gi ải toán 3/ V ề thái độ: Thái độ học tậ p nghiêm túc, tinh th ần hợ p tác cao II/Chu ẩn bị của GV-HS - Giáo viên: Giáo án, phi ếu họ c tập. - Học sinh: Ôn l ại lý thuy ết đ ã h ọc và làm bài tậ p SGK. III/Tiến trình bài h ọc: Ho ạt động 1: luy ện t ập k ĩ năng gi ải toán v ề tính di ện tích-thể tích. BT1: Trong không gian cho tam giác OIM vuông t ại I,góc =450 và IOM∠ c ạnh IM=a.Khi quay tam giác IOM quanh c ạnh OI thì đường gấ p khúc OMI tạ o thành một hình nón tròn xoay . a/ Tính di ện tích xung quanh và di ện tích toàn ph ần c ủa hình nón. b/ Tính th ể tích kh ối nón. H Đ củ a H ọc sinh HĐ của Giáo viên - Đọ c đề , trả lời các câu h ỏi và suy ngh ĩ tìm cách gi ải - ghi đề - gọi HS nêu công th ức tính di ện tích m ặt nón và th ể tích kh ối nón. - Tính OI, OM . VS , ⇒ - Học sinh lên b ảng gi ải OI = IM = a, OM=2 a Sxq = 2..2. 2 1 aa ∏= = 22a ∏ (đ vdt) Stp = Sxq + a2.∏ = )12(.2+∏ a( đ vdt) Bài1 H ỏi: OIMΔcó đặc đ iể m gì? t ừ đ ó tính: OI, OM. - g ọi HS n/x . GV hoàn ch ỉnh bài gi ải và cho điể m Ho ạt động 2: luy ện t ập k ĩ năng gi ải toán v ề thi ết di ện. BT2 :Cho m ột hình nón tròn xoay đỉnh S và đ áy là hình tròn (O;r). Biế t r=a; chiều cao SO=2a (a0). a. Lấ y O' là điể m b ất k ỳ trên SO sao cho OO' =x (0
— Xem thêm —
Bình luận