Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-23 15:18:58
          Khái quát về cấu trúc khối (tải thông tin tải hữu ích) -Payload: các bộ pháp đáp, , anten.Tàu vũ trụ (Platfom),các hệ con của tàu .hệ thống duy trùy vị trí và tư thế bay ,hệ thống bám xát,đo xa và đều khiển,hệ thống cung cấp điện năng,hệ thống điều hòa nhiệt độ ,hệ đẩy ,hệ thống khung vỏ . 1 H TH NG THÔNG TIN V TINH B môn Thông tin vô tuy n ð i hc công ngh -ðHQGHN Gi ng viên Th m ð c Ph ương Tel. 0903 229 117 E- Mail: phuongthamduc@yahoo.com 1. Khái quát cu trúc khi 2. T i thông tin (ti hu ích) - Payload: các b phát ñáp, anten 3. Tàu v ũtr(Platfom), các h con c a tàu: H thng duy trì v trí và tư thbay, h thng bám sát, ño xa và ñiu khin; h cung cp ñi n năng; h ñiu hoà nhi t ñ; h ñy; h thng khung v. Chương 3 – Cu to ca vtinh thông tin 2 V tinh Tàu v ũtrTi h u ích Ngu n ñi n H KT ñcao và quĩ ñoH ñ ng cơ vi !n ñi m Các b phát ñáp anten H cơ kh í H ño xa và ñi u khi n H kim tra nhi t Sơ ñkhi Mô t cu trúc vtinh thông tin 3 Ch$c năng ti hu ích • Gom các tín hi u viba t %mt vùng ñã cho trên m &t ñ t • Khu ch ñi tín hi u trong d i t 'n làm vi c • ð) i t'n s tuy n lên thành tuy n xu ng • Truy n tín hi u viba ñn m t vùng ñã cho trên m &t ñ t Băng thông toàn b d i t 'n kho ng 1GHz. M *i b phát ñáp có băng thông t % 36 ñ n 72MHz fupfdown 4 T¶ih÷uÝchcñavÖ tinhviÔnth«ng • PhÇnlínbé ph¸t®¸phiÖnnaylmviÖcë c¸cd¶iCv Ku. GÇn®©ymétsè vÖ tinh®) cãbé ph¸t®¸pë d¶iKa.BÒré ng d¶ith«ngtõ36®Õn72MHzc¶ víiph©ncùctuyÕntÝn hv ph©ncùctrßn,ph−¬ngthøctruyÒnvÉnl èngdÉncon g. • C¸cbé ph¸t®¸p®Òudïng®Ìnsãngch¹ykhuÕch®¹ic «ng suÊt®Ó ®¹tEIRPtuyÕnxuèngkho¶ng30J40dBW(CJBan d) v 40J50dBW(KuJBand).T¶ih÷uÝchë c¸cvÖ tinhthÕ hÖ míi®) dïngChuyÓnm¹chtrªnvÖ tinh(OBS)v Xö lýtrª n vÖ tinh(OBP) • OBPchophÐpdïngbé khuÕch®¹ic«ngsuÊtë thÓ r¾n SSPA®Ó c¶ithiÖntÝnhn¨ngv hiÖuqu¶ cñahÖ thèng.V íi OBPth× c¶ bé ph¸t®¸panalogv bé ph¸t®¸pdigital®Òu ®¶mb¶o®−îc®é linhho¹tcñam¹ng Các kênh ca b phát ñáp vtinh fdownfup 5 Máy thu băng r ng vtinh Phân h thông tin Sơ ñ khi phân h thông tin cho v tinh Morelos 6 H thng duy trì v trí và tư thbay c a v tinh Tư thv tinh ñư0 c duy trì theo m t h th ng có 3 tr c to ñ mà ñi m g c là tr 1ng tâm c a v tinh: Tr c Yaw h ư2ng vào tâm trái ñt, tr c Pitch vuông góc v 2i tr c Yaw và quay v hư2 ng nam, tr c Roll vuông góc v 2i hai m &t ph 3ng tr c kia và hư2ng d 1c theo véct ơ t c ñ chuy n ñ ng c a v tinh.Sensor h ư2ng Yaw B x4 lý Bánh ñà Sensor h ư2ng Pitch và Roll Tr c Roll (h ư2 ng theo véct ơ tc ñ ) Tr c Yaw (h ư2ng v trái ñt) Trc Pitch H thng duy trì v trí và tư thbay c a v tinh ðphát hi n nhng sai l ch tư th ngư5i ta dùng các c m bin: cm bin trái ñt (theo b$c x hng ngoi, sóng vô tuyn ñi n), cm bin m &t tr5i (theo ánh sáng), con quay hi chuyn (phát hi n nhng thay ñ)i so v2i hư2ng quán tính c a trc quay). M1i sai l ch tư th ñu ñư0c chuy n vh thng t6 ñiu khin c a v tinh và h thng ñiu khin 7m&t ñt. Yêu c 'u v )n ñ nh tư thlà±0.10h ư2ng B8c -Nam và ±0.050h ư2ng ðông - Tây 7 Các sensor H thng duy trì v trí và tư thbay c a v tinh H ñi u khin Giao di n bám sát- ño xa - ñi u khi n Sensor trái ñt Sensor m &t tr 5i Sensor cao t 'n B bám sao Con quay bánh xe ñà con quay ð ng c ơ ñ y Nam châm ñi n Các b t o mô men xo 8n H thng bám sát - ño xa và ñiu khin - TT&C • Cung c p nh ng thông tin ki m tra các h con trên v tinh cho tr m ñi u khi n trên m &t ñ t • Nh 9n l nh ñi u khi n v trí và tư th v tinh c a tr m ñ i u khi n m &t ñ t Phân h TT&C (Telemetry, Tracking and Command: ðo t%xa, bám và ñiu khi n) D li u trong tín hi u ño t %xa có c thông tin ñ cao nh9n ñư0 c t % các b c m bi n m &t tr 5i và trái ñt, thông tin môi tr ư5ng nh ư c ư5 ng ñ t% trư5 ng và phương , t'n su t nh h ư7ng c a thiên th ch.... và các thông tin v t' u v ũtr như : nhi t ñ , ñ i n áp ngu n, áp su t nhiên li u. Phân h ñiu khin thu các tín hi u, th ư5 ng là tr l5 i cho thông tin ño t % xa : thay ñ)i ñ cao , ñ u thêm ho &c c 8t b 2t các kênh, ñ nh h ư2ng l i anten ho &c duy trì qu = ño theo l nh t %m&t ñ t. 8 Bám v tinh ñư0 c th6c hi n b ng các tín hi u h i ñă ng ñư0 c phát ñi t % v tinh. Các tín hi u này ñư0c TT&C tr m m &t ñ t thu. Bám ñ&c bi t quan tr 1ng trong các giai ño n chuy n và d ch qu = ño c a quá trình phóng v tinh. Khi v tinh ñã ) n ñ nh, v trí c a v tinh ñ a tĩnh có xu th b d ch do các l 6c nhi !u khác nhau. Vì th ph i có kh năng b ám theo s 6xê d ch c a v tinh và phát ñi các tín hi u hi u ch @nh t ương $ng. Các h i ñă ng bám có ...
— Xem thêm —
Bình luận