Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-23 15:18:58
1 1 H TH NG THÔNG TIN V TINH B môn Thông tin vô tuy n ð i hc công ngh -ðHQGHN Gi ng viên Th m ð c Ph ương Tel. 0903 229 117 E- Mail: phuongthamduc@yahoo.com 1. Khái quát cu trúc khi 2. T i thông tin (ti hu ích) - Payload: các b phát ñáp, anten 3. Tàu v ũtr(Platfom), các h con c a tàu: H thng duy trì v trí và tư thbay, h thng bám sát, ño xa và ñiu khin; h cung cp ñi n năng; h ñiu hoà nhi t ñ; h ñy; h thng khung v. Chương 3 – Cu to ca vtinh thông tin 2 V tinh Tàu v ũtrTi h u ích Ngu n ñi n H KT ñcao và quĩ ñoH ñ ng cơ vi !n ñi m Các b phát ñáp anten H cơ kh í H ño xa và ñi u khi n H kim tra nhi t Sơ ñkhi Mô t cu trúc vtinh thông tin 3 Ch$c năng ti hu ích • Gom các tín hi u viba t %mt vùng ñã cho trên m &t ñ t • Khu ch ñi tín hi u trong d i t 'n làm vi c • ð) i t'n s tuy n lên thành tuy n xu ng • Truy n tín hi u viba ñn m t vùng ñã cho trên m &t ñ t Băng thông toàn b d i t 'n kho ng 1GHz. M *i b phát ñáp có băng thông t % 36 ñ n 72MHz fupfdown 4 T¶ih÷uÝchcñavÖ tinhviÔnth«ng • PhÇnlínbé ph¸t®¸phiÖnnaylmviÖcë c¸cd¶iCv Ku. GÇn®©ymétsè vÖ tinh®) cãbé ph¸t®¸pë d¶iKa.BÒré ng d¶ith«ngtõ36®Õn72MHzc¶ víiph©ncùctuyÕntÝn hv ph©ncùctrßn,ph−¬ngthøctruyÒnvÉnl èngdÉncon g. • C¸cbé ph¸t®¸p®Òudïng®Ìnsãngch¹ykhuÕch®¹ic «ng suÊt®Ó ®¹tEIRPtuyÕnxuèngkho¶ng30J40dBW(CJBan d) v 40J50dBW(KuJBand).T¶ih÷uÝchë c¸cvÖ tinhthÕ hÖ míi®) dïngChuyÓnm¹chtrªnvÖ tinh(OBS)v Xö lýtrª n vÖ tinh(OBP) • OBPchophÐpdïngbé khuÕch®¹ic«ngsuÊtë thÓ r¾n SSPA®Ó c¶ithiÖntÝnhn¨ngv hiÖuqu¶ cñahÖ thèng.V íi OBPth× c¶ bé ph¸t®¸panalogv bé ph¸t®¸pdigital®Òu ®¶mb¶o®−îc®é linhho¹tcñam¹ng Các kênh ca b phát ñáp vtinh fdownfup 5 Máy thu băng r ng vtinh Phân h thông tin Sơ ñ khi phân h thông tin cho v tinh Morelos 6 H thng duy trì v trí và tư thbay c a v tinh Tư thv tinh ñư0 c duy trì theo m t h th ng có 3 tr c to ñ mà ñi m g c là tr 1ng tâm c a v tinh: Tr c Yaw h ư2ng vào tâm trái ñt, tr c Pitch vuông góc v 2i tr c Yaw và quay v hư2 ng nam, tr c Roll vuông góc v 2i hai m &t ph 3ng tr c kia và hư2ng d 1c theo véct ơ t c ñ chuy n ñ ng c a v tinh.Sensor h ư2ng Yaw B x4 lý Bánh ñà Sensor h ư2ng Pitch và Roll Tr c Roll (h ư2 ng theo véct ơ tc ñ ) Tr c Yaw (h ư2ng v trái ñt) Trc Pitch H thng duy trì v trí và tư thbay c a v tinh ðphát hi n nhng sai l ch tư th ngư5i ta dùng các c m bin: cm bin trái ñt (theo b$c x hng ngoi, sóng vô tuyn ñi n), cm bin m &t tr5i (theo ánh sáng), con quay hi chuyn (phát hi n nhng thay ñ)i so v2i hư2ng quán tính c a trc quay). M1i sai l ch tư th ñu ñư0c chuy n vh thng t6 ñiu khin c a v tinh và h thng ñiu khin 7m&t ñt. Yêu c 'u v )n ñ nh tư thlà±0.10h ư2ng B8c -Nam và ±0.050h ư2ng ðông - Tây 7 Các sensor H thng duy trì v trí và tư thbay c a v tinh H ñi u khin Giao di n bám sát- ño xa - ñi u khi n Sensor trái ñt Sensor m &t tr 5i Sensor cao t 'n B bám sao Con quay bánh xe ñà con quay ð ng c ơ ñ y Nam châm ñi n Các b t o mô men xo 8n H thng bám sát - ño xa và ñiu khin - TT&C • Cung c p nh ng thông tin ki m tra các h con trên v tinh cho tr m ñi u khi n trên m &t ñ t • Nh 9n l nh ñi u khi n v trí và tư th v tinh c a tr m ñ i u khi n m &t ñ t Phân h TT&C (Telemetry, Tracking and Command: ðo t%xa, bám và ñiu khi n) D li u trong tín hi u ño t %xa có c thông tin ñ cao nh9n ñư0 c t % các b c m bi n m &t tr 5i và trái ñt, thông tin môi tr ư5ng nh ư c ư5 ng ñ t% trư5 ng và phương , t'n su t nh h ư7ng c a thiên th ch.... và các thông tin v t' u v ũtr như : nhi t ñ , ñ i n áp ngu n, áp su t nhiên li u. Phân h ñiu khin thu các tín hi u, th ư5 ng là tr l5 i cho thông tin ño t % xa : thay ñ)i ñ cao , ñ u thêm ho &c c 8t b 2t các kênh, ñ nh h ư2ng l i anten ho &c duy trì qu = ño theo l nh t %m&t ñ t. 8 Bám v tinh ñư0 c th6c hi n b ng các tín hi u h i ñă ng ñư0 c phát ñi t % v tinh. Các tín hi u này ñư0c TT&C tr m m &t ñ t thu. Bám ñ&c bi t quan tr 1ng trong các giai ño n chuy n và d ch qu = ño c a quá trình phóng v tinh. Khi v tinh ñã ) n ñ nh, v trí c a v tinh ñ a tĩnh có xu th b d ch do các l 6c nhi !u khác nhau. Vì th ph i có kh năng b ám theo s 6xê d ch c a v tinh và phát ñi các tín hi u hi u ch @nh t ương $ng. Các h i ñă ng bám có th ñư0c phát trong kênh ño t %xa hay b ng các sóng mang hoa tiêu t i các t 'n s trong m t trong s các kênh thông tin chính hay b 7i các anten bám ñ&c bi t. ð nh k ỳcũ ng c 'n có thông tin v kho ng cách t %v tinh ñ n trm m &t ñ t. Thông tin ...
— Xem thêm —
Bình luận